Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 209 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 154 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het gegeven dat sommige ouders het zich kunnen veroorloven om noodzakelijke bijles voor hun kind te betalen maar andere ouders niet, een bron is van kansenongelijkheid in ons onderwijs; van oordeel dat de eigen school bijles zou moeten kunnen aanbieden als een leerling bij een vak waar hij of zij moeite mee heeft, moet worden bijgespijkerd; verzoekt de regering, om te verkennen wat er nodig zou zijn om op termijn elke school voor funderend onderwijs een bijlesbudget te verstrekken, opdat elk kind dat een steuntje in de rug nodig heeft zeker kan zijn van bijlesfaciliteiten op de eigen school, zodra dit nodig is voor de voortgang in de schoolloopbaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat draagvlak van omroepen wordt gemeten door uit te gaan van ledenaantallen; overwegende dat het voor met name jonge mensen niet vanzelfsprekend is lid te worden van een omroep en daarmee het ledenaantal niet alles zegt over draagvlak; overwegende dat het voor de toekomst van de publieke omroep van belang is dat de wensen van jonge generaties ook worden meegenomen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar verschillende manieren om draagvlak voor omroepen te meten en dit mee te nemen in de nieuwe visie over de publieke omroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 203 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat passend onderwijs volgens de inspectie niet goed werkt en de beloftes niet inlost; daarnaast constaterende dat inmiddels maar liefst 425.000 jongeren in jeugdzorg zitten; overwegende dat mogelijk eerder naar diagnose dan naar didactiek gegrepen wordt om bepaalde problemen het hoofd te bieden; verzoekt de Minister, in de evaluatie van passend onderwijs na te gaan of de groei van jeugdzorg een relatie heeft met het niet goed werken van passend onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Özdil en Westerveld over de bekostiging bij stijgende leerlingen- en studentenaantallen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Özdil en Westerveld over de bekostiging bij stijgende leerlingen- en studentenaantallen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN WESTERVELD Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een stijging van het aantal leerlingen of studenten in beginsel positief is voor ons land; constaterende dat zo'n stijging bij te lage ramingen leidt tot extra bezuinigingen of taakstellingen op het onderwijs; constaterende dat dit averechts werkt, ook voor de werkdruk in het onderwijs; verzoekt de regering, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om stijgingen ten opzichte van de ramingen in het aantal onderwijsdeelnemers niet meer op te vangen met taakstellingen op het onderwijs en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren; verzoekt de regering voorts, uitvoering te geven aan de aanbeveling van de Onderwijsraad om «de toereikendheid van de bekostiging te evalueren en deze continu te monitoren», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Berge over het analyseren van de onderwijsuitdagingen van de toekomst (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Berge over het analyseren van de onderwijsuitdagingen van de toekomst Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN BERGE Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een veranderende maatschappij gepaard gaat met nieuwe uitdagingen voor leraren, zoals het moeten omgaan met mobiele telefoons in de klas, kinderen die foto's en filmpjes maken en online zetten en digitaal pesten; constaterende dat steeds meer leerlingen te maken krijgen met een conflictueuze scheiding van de ouders, wat zorgt voor nieuwe dilemma's voor de school, zoals het goed kunnen inspelen op omgangsregelingen; overwegende dat eenzaamheid, stress en prestatiedruk in toenemende mate voorkomen onder kinderen en jongeren; overwegende dat van leraren niet verwacht kan worden dat zij alles oplossen, maar we wel voorbereid moeten zijn op hoe de school zich verhoudt tot de samenleving van de toekomst; verzoekt de regering, een analyse te maken van de uitdagingen die nu en in de toekomst op het onderwijs afkomen, en een visie te vormen op hoe hiermee om te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over maatregelen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over maatregelen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, maar journalisten door diezelfde vrijheid van meningsuiting worden bedreigd; overwegende dat de omvang van online haatzaaien op de socialemediaplatforms van de publieke omroep onbekend is alsmede wie verantwoordelijk is voor het modereren van reacties; overwegende dat enkele omringende landen wettelijke maatregelen treffen tegen online haatzaaien; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de publieke omroep hoe zij maatregelen kunnen treffen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan zonder dat het de vrijheid van meningsuiting aantast, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over minder rendementsdenken door een herziening van het onderwijsresultatenmodel (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld over minder rendementsdenken door een herziening van het onderwijsresultatenmodel Motie begroting financiën Nr. 221 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij de beoordeling van scholen wordt gekeken naar leerresultaten; overwegende dat dit kan bijdragen aan een situatie waarin rendementen centraal staan en niet de leerling en dit leidt tot extra stress en werkdruk bij leerlingen; overwegende dat leerlingen het recht hebben om keuzes te maken die achteraf gezien anders uitpakken dan gedacht; overwegende dat in het onderwijs het belang van de leerling voorop moet staan en niet de cijfers; verzoekt de regering, in overleg met de onderwijsinspectie te treden om te bezien of een herziening van het onderwijsresultatenmodel kan leiden tot minder rendementsdenken bij scholen, en de Kamer hier voor het einde van het jaar over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Azarkan c.s. over een stagegarantie voor alle leerlingen in het mbo (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Azarkan c.s. over een stagegarantie voor alle leerlingen in het mbo Motie begroting financiën Nr. 150 MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over afspraken zodat de overheidsbijdrage de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld over afspraken zodat de overheidsbijdrage de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 19 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zorg het ova-convenant kent waarin is vastgelegd dat de overheidsbijdrage voor de arbeidskostenontwikkeling is gekoppeld aan de loonontwikkeling van de markt zonder dat deze beleidsmatig naar beneden kan worden bijgesteld; constaterende dat in het onderwijs, naast de bijstelling vanwege de loonontwikkelingen in de markt, ook een beleidsmatige bijstelling plaatsvindt; overwegende dat deze beleidsmatige bijstelling het onderwijs jarenlang op de nullijn heeft gezet en dat heeft bijgedragen aan het lerarentekort; verzoekt de regering, net zoals bij het ova-convenant in de zorg, afspraken te maken zodat de overheidsbijdrage minimaal de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting tot samenwerkingsverbanden (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting tot samenwerkingsverbanden Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...