Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sommige studenten voor een lerarenopleiding hebben gekozen waarmee ze moeizaam een baan in het onderwijs kunnen vinden of behouden; constaterende dat zij als zij voor een tweede lerarenopleiding kiezen het hogere instellingscollegegeld moeten betalen; constaterende dat we vanwege het lerarentekort graag deze mensen willen behouden voor de onderwijssector; constaterende dat met de wetswijziging verlaging wettelijk collegegeld geregeld is dat de halvering ook geldt voor studenten in het kleinschalig en intensief onderwijs en zij een veel hogere korting krijgen dan studenten van een reguliere opleiding; verzoekt de regering, de Wet verlaagd wettelijk collegegeld aan te passen zodat alle studenten hetzelfde bedrag krijgen en de 2,5 miljoen euro die hiermee vrij komt te gebruiken voor een regeling voor mensen die voor een tweede lerarenopleiding kiezen en geen aanspraak kunnen maken op een andere regeling zoals de lerarenbeurs of zijinstroom; verzoekt de regering tevens, hier voor het zomerreces van 2019 de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Motie van het lid Tielen over een onderwijsprijs voor academici (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen over een onderwijsprijs voor academici Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wetenschappelijk onderwijs is samengesteld uit de combinatie van twee pijlers, namelijk onderzoek en onderwijs; overwegende dat academische carrièremogelijkheden stoelen op de onderzoekspijler, die gestimuleerd wordt door beurzen en prijzen; overwegende dat ook de onderwijspijler een volwaardig element moet kunnen zijn van een academische carrière; overwegende dat voor uitmuntende onderwijskwaliteiten geen toonaangevende prijzen bestaan; verzoekt de regering, in samenwerking met de VSNU en de KNAW te onderzoeken of en hoe een onderwijsprijs voor academici de onderwijspijler kan stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Motie van het lid Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nederlands hoger onderwijs wordt gefinancierd door rijksmiddelen, aangevuld met middelen uit de derde geldstroom; constaterende dat de verdeling van deze financiering afhankelijk is van het studenttype; overwegende dat de aangenomen motie-Bruins/Duisenberg oproept om de omvang van de alfa-, bèta-, gamma- en technische wetenschappen te monitoren en hierover periodiek te rapporteren (Kamerstuk 33 009, nr. 25); overwegende dat de bekostigingssystematiek om de financiering te verdelen over de hogeronderwijsinstellingen voor de zomer van 2019 wordt herzien; overwegende dat de Tweede Kamer nu geen eenduidig overzicht noch inzicht heeft in de feitelijke verdeelratio's tussen de studenttypen en daardoor de verhoudingen niet kan beoordelen; verzoekt de regering, een overzicht te geven van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen (onderwijs en onderzoek, eerste en tweede geldstroom) over de verschillende studenttypen, zowel voor de totale studentpopulatie als de ratio per student per jaar voor de jaren 2014 tot en met 2019; verzoekt de regering tevens, dit overzicht compleet te maken met de aanvullingen uit de derde geldstroom, ook over de verschillende studenttypen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2019 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 86 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...