Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

38 resultaten

Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting (Dossier 35000-VIII)
Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2018 In het wetgevingsoverleg van 17 oktober is een toelichting gegeven op de vernieuwde indicatoren in de begroting 2019. ...

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht Brief regering begroting financiën Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2019 In deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het diversiteitsbeleid bij de Universiteit Utrecht. ...

Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening (Dossier 35000-VIII)
Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening Brief regering begroting financiën Nr. 207 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2019 Naar aanleiding van de motie Bruins/Asante en de motie Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten heb ik Expertisecentrum Handicap + Studie de opdracht gegeven in kaart te brengen in welke mate laagdrempelige psychische hulpverlening aanwezig is bij alle mbo-, hbo- en wo-instellingen.1 In het AO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs van 20 februari jl. heb ik toegezegd de resultaten van deze inventarisatie voor het zomerreces met uw Kamer te delen. ...

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2019 In de Voorjaarsnota (Kamerstuk 35 210, nr. 1) en de daarmee verbonden eerste suppletoire begrotingswet van OCW (Kamerstuk 35 210 VIII, nr. 1) wordt aangekondigd dat een deel van de loon- en prijsontwikkeling (lpo) wordt ingezet voor de openstaande taakstelling op de OCW-begroting en ten behoeve van DUO. ...

Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (Dossier 35000-VIII)
Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 Brief regering begroting financiën Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2019 Het Nederlandse onderwijs laat goede prestaties zien. ...

Vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis (Dossier 35000-VIII)
Vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis Brief regering begroting financiën Nr. 174 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2019 Medio 2018 heeft SURF1 bekendgemaakt en mijn departement geïnformeerd dat er signalen waren over mogelijke tekortkomingen in het verkoopproces van Vancis2. ...

Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020 (Dossier 35000-VIII)
Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020 Brief regering begroting financiën Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2019 Hierbij bied ik u ter informatie aan het werkprogramma 2019–2020 van de Erfgoedinspectie met de titel «Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen».1 U kunt het werkprogramma ook terugvinden op www.erfgoedinspectie.nl De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven ...

Nota van wijziging (Dossier 35000-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 114 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 november 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 41.611.603 42.024.208 1.329.157             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 20.458.168 20.940.607 1.141.105 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.519.526 4.576.976 3.000 06 Hoger beroepsonderwijs 3.258.567 3.277.742 1.213 07 Wetenschappelijk onderwijs 4.928.814 4.898.729 16 08 Internationaal beleid 12.785 12.785 99 11 Studiefinanciering 5.602.726 5.602.726 893.224 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 93.071 93.071 3.657 13 Lesgelden 6.649 6.649 238.734 14 Cultuur 589.734 967.703 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.179.678 1.228.371 101 25 Emancipatie 6.643 15.880 0 91 Nog onverdeeld 0 0 0 95 Apparaatsuitgaven 259.975 259.975 567             Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.153.435 21.083.601 188.052 01 Primair onderwijs 11.302.400 11.302.361 8.661 03 Voortgezet onderwijs 8.681.647 8.611.856 7.391 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 168.559 168.555 9.000 15 Media 1.000.829 1.000.829 163.000 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan de motie Pechtold (21 september 2018), om de tegenvallende reclame-inkomsten in 2019 voor de NPO voor € 40 miljoen euro te compenseren. ...

Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2019 Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de vergadering van 13 december 2018. ...

Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ (Dossier 35000-VIII)
Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2018 Met deze brief bieden wij u de «Financiële Staat van het Onderwijs 2017»1 aan, het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) over de financiën van de onderwijssectoren. ...

Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Dossier 35000-VIII)
Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2018 Naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg van 17 oktober 2018 zonden we uw Kamer op 26 oktober 2018 een brief over de toezegging inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 25). ...

OESO-rapport Education at a Glance 2019 (Dossier 35000-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2019 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance. ...

Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122) Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2018 In uw brief van 6 september 2018 verzoekt u om een update van de planningsbrief die wij u op 19 januari 2018 hebben gestuurd (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 122), teneinde een beeld te krijgen van de brieven die in het laatste kwartaal van 2018 te verwachten zijn. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor OCW n.a.v. de brief van oud-studenten van de EIUAS m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor OCW n.a.v. de brief van oud-studenten van de EIUAS m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS Brief regering begroting financiën Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 augustus 2019 Hierbij zend ik u op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van de brief van oud-studenten van de EIUAS m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS, mijn reactie op deze brief1. ...

Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 175 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2019 Onderwijs is op z’n best als het emancipeert. ...

Verslag over het toezicht 2017-2018 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Verslag over het toezicht 2017-2018 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed Brief regering begroting financiën Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2019 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het verslag aan over het toezicht 2017–2018 door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. ...

Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning voor 2019 (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning voor 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2019 Conform het verzoek van de vaste commissie voor commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap treft u bijgaand de jaarplanning voor 2019 aan1. ...

Voortgang onderwijs Caribisch Nederland (Dossier 35000-VIII)
Voortgang onderwijs Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2019 In deze brief informeren wij u over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. ...

Reactie op de motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (Dossier 35000-VIII)
Reactie op de motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf Brief regering begroting financiën Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2019 Met deze brief bied ik u mijn reactie aan op de motie van het lid Beertema c.s. over het bindend studieadvies (bsa) in het hoger onderwijs.1 De motie van het lid Beertema c.s. roept op om het bindend studieadvies aan de instellingen te laten. ...

Werkprogramma 2018-2019 Raad voor Cultuur (Dossier 35000-VIII)
Werkprogramma 2018-2019 Raad voor Cultuur Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het werkprogramma 2018–2019 van de Raad voor Cultuur aan1. ...