Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

44 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over toename van het aantal particuliere scholen (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over toename van het aantal particuliere scholen Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2018 Op 9 oktober jongstleden verzocht het lid Kwint (SP) mij om een brief met daarin een verklaring voor de toename van het particulier onderwijs in Nederland (Handelingen II 2018/19, nr. 10, Regeling van Werkzaamheden). ...

Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 (Dossier 35000-VIII)
Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2019 Hierbij bied ik u het jaarverslag 2018 van het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) aan1. ...

Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting (Dossier 35000-VIII)
Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2018 In het wetgevingsoverleg van 17 oktober is een toelichting gegeven op de vernieuwde indicatoren in de begroting 2019. ...

Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat Brief regering begroting financiën Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2019 Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen die zijn gesteld in het ordedebat over het fenomeen klimaatspijbelen over hoeveel gevallen dit nu voorkomt, wat eraan gedaan wordt en wat ik, als Minister, hiervan vind (Handelingen II 2018/19, nr. 47, item 7). ...

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2019 In de Voorjaarsnota (Kamerstuk 35 210, nr. 1) en de daarmee verbonden eerste suppletoire begrotingswet van OCW (Kamerstuk 35 210 VIII, nr. 1) wordt aangekondigd dat een deel van de loon- en prijsontwikkeling (lpo) wordt ingezet voor de openstaande taakstelling op de OCW-begroting en ten behoeve van DUO. ...

Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (Dossier 35000-VIII)
Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 Brief regering begroting financiën Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2019 Het Nederlandse onderwijs laat goede prestaties zien. ...

Schorsing lid Commissariaat voor de Media (Dossier 35000-VIII)
Schorsing lid Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 179 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2019 Met deze brief informeer ik uw Kamer over het volgende. ...

Commissariaat voor de Media (Dossier 35000-VIII)
Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2019 In mijn brief van 1 augustus 2019 waarin ik uw Kamer informeerde over het ontslag van een lid van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 216) heb ik toegezegd terug te komen op de situatie bij het Commissariaat voor de Media. ...

Nota van wijziging (Dossier 35000-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 114 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 november 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 41.611.603 42.024.208 1.329.157             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 20.458.168 20.940.607 1.141.105 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.519.526 4.576.976 3.000 06 Hoger beroepsonderwijs 3.258.567 3.277.742 1.213 07 Wetenschappelijk onderwijs 4.928.814 4.898.729 16 08 Internationaal beleid 12.785 12.785 99 11 Studiefinanciering 5.602.726 5.602.726 893.224 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 93.071 93.071 3.657 13 Lesgelden 6.649 6.649 238.734 14 Cultuur 589.734 967.703 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.179.678 1.228.371 101 25 Emancipatie 6.643 15.880 0 91 Nog onverdeeld 0 0 0 95 Apparaatsuitgaven 259.975 259.975 567             Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.153.435 21.083.601 188.052 01 Primair onderwijs 11.302.400 11.302.361 8.661 03 Voortgezet onderwijs 8.681.647 8.611.856 7.391 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 168.559 168.555 9.000 15 Media 1.000.829 1.000.829 163.000 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan de motie Pechtold (21 september 2018), om de tegenvallende reclame-inkomsten in 2019 voor de NPO voor € 40 miljoen euro te compenseren. ...

Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ (Dossier 35000-VIII)
Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2018 Met deze brief bieden wij u de «Financiële Staat van het Onderwijs 2017»1 aan, het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) over de financiën van de onderwijssectoren. ...

Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Dossier 35000-VIII)
Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2018 Naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg van 17 oktober 2018 zonden we uw Kamer op 26 oktober 2018 een brief over de toezegging inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 25). ...

OESO-rapport Education at a Glance 2019 (Dossier 35000-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2019 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance. ...

Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122) Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2018 In uw brief van 6 september 2018 verzoekt u om een update van de planningsbrief die wij u op 19 januari 2018 hebben gestuurd (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 122), teneinde een beeld te krijgen van de brieven die in het laatste kwartaal van 2018 te verwachten zijn. ...

Ontslag lid Commissariaat voor de Media (Dossier 35000-VIII)
Ontslag lid Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 216 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 augustus 2019 Bij brief van 25 april 2019 heb ik u geïnformeerd over de schorsing van de heer E. ...

Uitvoering motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen (Dossier 35000-VIII)
Uitvoering motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen Brief regering begroting financiën Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2019 Met deze brief ga ik in op de motie Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen.1 Deze motie is ingediend bij de begrotingsbehandeling van OCW (Handelingen II 2018/19, nr. 18, item 7) en op 6 november 2018 aangenomen (Handelingen II 2018/19, nr. 19, item 16). ...

Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 175 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2019 Onderwijs is op z’n best als het emancipeert. ...

Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning voor 2019 (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning voor 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2019 Conform het verzoek van de vaste commissie voor commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap treft u bijgaand de jaarplanning voor 2019 aan1. ...

Voortgang onderwijs Caribisch Nederland (Dossier 35000-VIII)
Voortgang onderwijs Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2019 In deze brief informeren wij u over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. ...

Nadere informatie ruimtebrief (Dossier 35000-VIII)
Nadere informatie ruimtebrief Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2018 In vervolg op de behandeling van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 informeer ik u hierbij, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nader over de overwegingen rondom het vertrouwelijke karakter van de ruimtebrief. ...

Uitstel toezending mediabegrotingsbrief 2019 (Dossier 35000-VIII)
Uitstel toezending mediabegrotingsbrief 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2018 Op 26 november a.s. staat het Wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderdeel Media met uw Kamer geagendeerd. ...