Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

39 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 188 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 juni 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 22 februari 2019 over Duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 164). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland Inbreng verslag schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 90 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 november 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 22 augustus 2018 over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 145). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35000-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 15 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 oktober 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 10 september 2018, over bewegingsonderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 10 september 2018, over bewegingsonderwijs Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek begroting financiën Nr. 20 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 30 oktober 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 10 september 2018 gesprekken gevoerd over bewegingsonderwijs. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over nadere informatie ruimtebrief (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over nadere informatie ruimtebrief Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 159 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 februari 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 14 november 2018 over nadere informatie ruimtebrief (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 92). ...

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 juni 2019, over de Staat van het Onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 juni 2019, over de Staat van het Onderwijs Verslag van een notaoverleg begroting financiën Nr. 211 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 9 juli 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 juni 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 april 2019 inzake beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017–2018 (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. ...

Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sommige studenten voor een lerarenopleiding hebben gekozen waarmee ze moeizaam een baan in het onderwijs kunnen vinden of behouden; constaterende dat zij als zij voor een tweede lerarenopleiding kiezen het hogere instellingscollegegeld moeten betalen; constaterende dat we vanwege het lerarentekort graag deze mensen willen behouden voor de onderwijssector; constaterende dat met de wetswijziging verlaging wettelijk collegegeld geregeld is dat de halvering ook geldt voor studenten in het kleinschalig en intensief onderwijs en zij een veel hogere korting krijgen dan studenten van een reguliere opleiding; verzoekt de regering, de Wet verlaagd wettelijk collegegeld aan te passen zodat alle studenten hetzelfde bedrag krijgen en de 2,5 miljoen euro die hiermee vrij komt te gebruiken voor een regeling voor mensen die voor een tweede lerarenopleiding kiezen en geen aanspraak kunnen maken op een andere regeling zoals de lerarenbeurs of zijinstroom; verzoekt de regering tevens, hier voor het zomerreces van 2019 de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (Dossier 35000-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 190 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 10 april 2019 inzake de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017–2018 (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 176). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017 (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 227 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 september 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 25 maart 2019 de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012–2017 (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 171). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de bijgestelde onderzoekskaders en het ontwerp van het jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de bijgestelde onderzoekskaders en het ontwerp van het jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 113 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 november 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brieven van 13 juli 2018 en 13 september 2018 over bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs en het ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 34 775 VIII, nrs. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over de bekostiging van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rudmer Heerema over de bekostiging van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen Motie begroting financiën Nr. 194 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat samenwerkingsverbanden heel verschillend omgaan met geïndiceerde hoogbegaafde kinderen; tevens constaterende dat ouders van hoogbegaafde kinderen een extra bijdrage moeten betalen die soms vele honderden euro's bedraagt; overwegende dat het niet uit zou moeten maken waar een hoogbegaafd kind woont of het de juiste ondersteuning kan krijgen; tevens overwegende dat samenwerkingsverbanden niet alleen inzet moeten plegen voor kinderen die moeite hebben om mee te komen, maar ook moeten investeren in kinderen die hoogbegaafd zijn; verzoekt de regering, de samenwerkingsverbanden op te dragen om ook het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het kader van passend onderwijs te bekostigen en te voorkomen dat hier een eigen bijdrage aan ouders voor gevraagd wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 35000-VIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)(Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 1). ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 228 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 220 Voorgesteld 10 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als een onderwijsbestuurder niet functioneert en de interne governance hier niet mee om kan gaan, pas na een aanwijzing het schoolbestuur wordt gedwongen een niet functionerende onderwijsbestuurder te ontslaan; van mening dat in noodgevallen veroorzaakt door niet functionerende onderwijsbestuurders de Minister direct moet kunnen handelen om de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen zodat erger wordt voorkomen; verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat de Minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder van zijn taak kan ontheffen als blijkt dat er sprake is van wanbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende het wenselijk te vinden dat bij de Media Gateway de must-deliververplichting stopt en de must-carryverplichting start; overwegende dat onduidelijkheid bestaat of dit het geval is waardoor de NLPO/lokale omroepen soms dubbele kosten moet betalen; verzoekt de regering bij een volgende wijziging van de Mediawet mee te nemen dat volstrekt helder wordt gemaakt dat de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen beperkt zijn tot de doorgiftekosten aan de Mediahub, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Aartsen over de toetsing van NPO-programma's op publieke waarden (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Aartsen over de toetsing van NPO-programma's op publieke waarden Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de NPO zelf over de inhoud van zijn programma's gaat; constaterende dat alle programma's op de publieke omroep worden getoetst of zij volgens de NPO voldoende publieke waarde hebben, maar dat deze informatie nu niet gemakkelijk te vinden is; overwegende dat een publieke omroep deze beschrijving openbaar zou moeten maken zodat alle Nederlanders kunnen zien hoe een programma bijdraagt aan de publieke waarden van de NPO; verzoekt de regering, om aan te dringen bij de NPO om bij ieder programma op de publieke omroep openbaar te beschrijven hoe dit programma bijdraagt aan de publieke waarden van de NPO, bijvoorbeeld via een tekst op de website per programma, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rudmer Heerema over beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling Motie begroting financiën Nr. 193 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er geen beleid lijkt te zijn voor beter presterende leerlingen in het onderwijs; overwegende dat het onwenselijk is dat beter presterende leerlingen onvoldoende uitgedaagd worden en te weinig mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien; verzoekt de regering, om zo snel als mogelijk met beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S. ...