Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

52 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 209 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Ellemeet over de culturele waarde van organisaties verankeren in cultuursubsidies (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Ellemeet over de culturele waarde van organisaties verankeren in cultuursubsidies Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister werkt aan een nieuwe basisinfrastructuur; constaterende dat verschillende bestuurslagen nu de subsidieopdrachten aan culturele organisaties niet altijd op elkaar afstemmen; overwegende dat eenduidige opdrachtgeving door Rijk, provincie en gemeente een grote bijdrage kan leveren aan het versterken van het culturele veld; overwegende dat culturele waarde van organisaties voor de regio en de wens om een nieuw en ander publiek te bereiken belangrijke uitgangspunten zouden moeten zijn bij het verstrekken van subsidies door Rijk, provincies en gemeenten; verzoekt de regering, samen met de regio's te onderzoeken op welke wijze de culturele waarde van organisaties voor de regio en het bereiken van een nieuw en ander publiek zo eenduidig mogelijk te verankeren is in de verschillende regelingen voor cultuursubsidies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 154 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het gegeven dat sommige ouders het zich kunnen veroorloven om noodzakelijke bijles voor hun kind te betalen maar andere ouders niet, een bron is van kansenongelijkheid in ons onderwijs; van oordeel dat de eigen school bijles zou moeten kunnen aanbieden als een leerling bij een vak waar hij of zij moeite mee heeft, moet worden bijgespijkerd; verzoekt de regering, om te verkennen wat er nodig zou zijn om op termijn elke school voor funderend onderwijs een bijlesbudget te verstrekken, opdat elk kind dat een steuntje in de rug nodig heeft zeker kan zijn van bijlesfaciliteiten op de eigen school, zodra dit nodig is voor de voortgang in de schoolloopbaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Özdil c.s. over het schrappen van de lumpsumkorting op het hoger onderwijs van 19,5 miljoen (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Özdil c.s. over het schrappen van de lumpsumkorting op het hoger onderwijs van 19,5 miljoen Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat draagvlak van omroepen wordt gemeten door uit te gaan van ledenaantallen; overwegende dat het voor met name jonge mensen niet vanzelfsprekend is lid te worden van een omroep en daarmee het ledenaantal niet alles zegt over draagvlak; overwegende dat het voor de toekomst van de publieke omroep van belang is dat de wensen van jonge generaties ook worden meegenomen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar verschillende manieren om draagvlak voor omroepen te meten en dit mee te nemen in de nieuwe visie over de publieke omroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van de leden Özdil en Snels over 10 miljoen investeren in het pilotprogramma 'Industrial Doctorates' (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Özdil en Snels over 10 miljoen investeren in het pilotprogramma 'Industrial Doctorates' Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÖZDIL EN SNELS Ontvangen 30 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de beloning van ensemblemusici erg laag is; constaterende dat het Fonds Podiumkunsten een regeling heeft getroffen om het verdienvermogen van de middelgrote ensembles te vergroten en dat voor deze regeling € 600.000 beschikbaar is gesteld en hiervan nog maar € 100.000 is besteed; constaterende dat daarboven voor deze regeling in 2019 en 2020 elk jaar € 300.000 beschikbaar is; overwegende dat de ensembles voor wie deze regeling in het leven is geroepen, zich daardoor onvoldoende gefaciliteerd weten; verzoekt de regering, het Fonds Podiumkunsten te vragen de regeling aan te passen zodat het budget ter beschikking komt van de ensembles, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Motie van de leden Asscher en Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN ELLEMEET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat iedereen zeker moet zijn van een eerlijke toegankelijkheid van concerten; van mening dat een fysieke beperking er niet toe mag leiden dat je minder mogelijkheden hebt om een concert bij te wonen, bijvoorbeeld door beperkte voorzieningen of gebrek aan speciale kaarten voor mensen met een beperking, zoals rolstoelplaatsen; constaterende dat de mate waarin er voldoende kaarten te koop zijn voor mensen met een beperking, de toegankelijkheid van voorzieningen en de concertlocatie nogal lijkt te verschillen; verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre deze problematiek van toepassing is bij concerten in Nederland, hoe hier een eenduidige oplossing voor gevonden kan worden en hierover ook in gesprek te gaan met belangenorganisaties voor mensen met een beperking en kaartverkopers en/of concertzalen; verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 april a.s. te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (t.v.v. 35000-VIII-101) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (t.v.v. 35000-VIII-101) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 203 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat passend onderwijs volgens de inspectie niet goed werkt en de beloftes niet inlost; daarnaast constaterende dat inmiddels maar liefst 425.000 jongeren in jeugdzorg zitten; overwegende dat mogelijk eerder naar diagnose dan naar didactiek gegrepen wordt om bepaalde problemen het hoofd te bieden; verzoekt de Minister, in de evaluatie van passend onderwijs na te gaan of de groei van jeugdzorg een relatie heeft met het niet goed werken van passend onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Futselaar en Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Futselaar en Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ÖZDIL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister een adviescommissie financiering hoger onderwijs heeft ingesteld onder voorzitterschap van de heer Van Rijn; constaterende dat de commissie wel leden bevat die recente banden hadden of hebben met hogescholen en universiteiten, maar dat dit niet geldt voor studentenorganisaties; van mening dat studenten bij uitstek een belang hebben in het eindadvies van de commissie-Van Rijn; verzoekt de regering, op voorspraak van studentenorganisaties LSVb en ISO te komen tot een aanvullend lid van de commissie-Van Rijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...