Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

34 resultaten

Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN KUIK Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mbo-scholen met het ondertekenen van de Burgerschapsagenda dit onderwijs naar een hoger plan willen tillen en voorzien is dat de tussenevaluatie eind 2019 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd; overwegende dat in de Staat van het Onderwijs wordt gesteld dat de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs in het mbo sterk docentafhankelijk is en de hoogte van het resultaat niet meetelt in de diplomabeslissing, waardoor volgens de inspectie er geen zicht is op de kwaliteit van de burgerschapscompetenties waarmee mbo-studenten de opleiding verlaten; verzoekt de regering, om de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) te betrekken bij de evaluatie die eind 2019 naar de Kamer komt; verzoekt de regering tevens, daarbij te beschouwen of het wenselijk is nadere afspraken te maken over eindtermen, bevoegdheid van docenten en minimale urennormen voor het uitvoeren van de burgerschapsopdracht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Molen over het onder de ministeriële regeling laten vallen van technische en groene opleidingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van der Molen over het onder de ministeriële regeling laten vallen van technische en groene opleidingen Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jongeren in principe alleen met een aansluitend profiel door kunnen stromen van de middelbare school naar het hoger onderwijs; constaterende dat het voor jongeren die voor een niet-aansluitend profiel hebben gekozen moeilijk is om hun deficiënties weg te werken; constaterende dat dit met name voor jongeren die alsnog willen kiezen voor een technische of groene opleiding problemen geeft; constaterende dat in de Wet op het hoger onderwijs met de ministeriële regeling onder artikel 725, 5de lid, een mogelijkheid geboden wordt om opleidingen aan te wijzen waarbij studenten al ingeschreven kunnen worden en tijdens de propedeutische fase hun deficiënties mogen wegwerken en dat deze mogelijkheid onder zowel scholieren als vo- en h.o. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel "onvoldoende" krijgen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel "onvoldoende" krijgen Motie begroting financiën Nr. 222 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolbesturen alleen bezwaar kunnen maken tegen het oordeel «zeer zwak» onderwijs in het inspectierapport, maar niet tegen het oordeel «onvoldoende»; voorts constaterende dat bij een significant aantal scholen na de bezwaarprocedure het inspectieoordeel «zeer zwak» alsnog naar boven wordt bijgesteld; overwegende dat de inspectie niet gemotiveerd hoeft aan te geven waarom zij de zienswijze van het schoolbestuur op het inspectierapport niet overneemt, waardoor scholen nadeel kunnen ondervinden indien zij het oordeel «onvoldoende» krijgen; verzoekt het kabinet, de mogelijkheden te onderzoeken hoe de schoolbesturen in rechte kunnen opkomen tegen een ander oordeel dan «zeer zwak» en daarbij mee te nemen op welke wijze de inspectie gemotiveerd dient te reageren op de zienswijze van het schoolbestuur, en de Kamer hierover binnen zes maanden te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met de Einstein Telescoop fundamenteel onderzoek kan worden gedaan naar zwaartekrachtsgolven en het ontstaan van het universum; overwegende dat er door diverse binnen- en buitenlandse partijen wordt toegewerkt naar een bid om de Einstein Telescoop in het grensgebied van Zuid-Limburg te vestigen en we de mogelijkheid daarvoor nu open willen houden zonder een keuze te maken; overwegende dat de realisatie van een Einstein Telescoop Fieldlab («ET-pathfinder») volgens de impactstudie een goede wetenschappelijke en economische investering is; overwegende dat een Einstein Telescoop Fieldlab bijdraagt aan de ontwikkeling van technologie en competenties die nodig zijn om tot een goede nationale afweging te komen over deelname en locatie van de Einstein Telescoop; verzoekt de regering om, ten laste van het wetenschapsbudget een bijdrage toe te kennen aan de realisatie van het Einstein Telescoop Fieldlab; verzoekt de regering daarnaast om voorbereidingen met de buurlanden te regisseren die bijdragen aan het versterken van het bid en aan een goede afweging van de Nederlandse belangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sommige studenten voor een lerarenopleiding hebben gekozen waarmee ze moeizaam een baan in het onderwijs kunnen vinden of behouden; constaterende dat zij als zij voor een tweede lerarenopleiding kiezen het hogere instellingscollegegeld moeten betalen; constaterende dat we vanwege het lerarentekort graag deze mensen willen behouden voor de onderwijssector; constaterende dat met de wetswijziging verlaging wettelijk collegegeld geregeld is dat de halvering ook geldt voor studenten in het kleinschalig en intensief onderwijs en zij een veel hogere korting krijgen dan studenten van een reguliere opleiding; verzoekt de regering, de Wet verlaagd wettelijk collegegeld aan te passen zodat alle studenten hetzelfde bedrag krijgen en de 2,5 miljoen euro die hiermee vrij komt te gebruiken voor een regeling voor mensen die voor een tweede lerarenopleiding kiezen en geen aanspraak kunnen maken op een andere regeling zoals de lerarenbeurs of zijinstroom; verzoekt de regering tevens, hier voor het zomerreces van 2019 de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende het wenselijk te vinden dat bij de Media Gateway de must-deliververplichting stopt en de must-carryverplichting start; overwegende dat onduidelijkheid bestaat of dit het geval is waardoor de NLPO/lokale omroepen soms dubbele kosten moet betalen; verzoekt de regering bij een volgende wijziging van de Mediawet mee te nemen dat volstrekt helder wordt gemaakt dat de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen beperkt zijn tot de doorgiftekosten aan de Mediahub, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat middels een pedagogisch-didactisch getuigschrift docenten bevoegd lesgeven in het mbo; constaterende dat met deze bevoegdheid docenten in het vmbo geen les mogen geven en dit voor beroepsgerichte vakken waar te weinig leraren voor zijn, een probleem is; constaterende dat er een verkenning gaande is naar het bevoegdhedenstelsel; verzoekt de regering, om bij deze verkenning naar het bevoegdhedenstelsel expliciet te onderzoeken hoe de Wet op het voortgezet onderwijs aangepast kan worden zodat docenten die hun bevoegdheid in een beroepsgericht vak middels een pedagogisch-didactisch getuigschrift behaald hebben, ook in het vmbo voor hetzelfde vak les kunnen geven; verzoekt de regering tevens, hier in het voorjaar van 2019 de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Motie van de leden Rog en Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het LerarenOntwikkelFonds (LOF) zich heeft bewezen als een waardevol laboratorium, van, voor en door leraren met impact op het gebied van onderwijsvernieuwing, ontwikkeling en innovatie; constaterende dat de subsidieregeling voor LOF na 2019 onzeker is, terwijl er sprake is van breed draagvlak en slechts 60% van de LOF-subsidieaanvragen gehonoreerd kan worden; voorts constaterende dat er voor de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag van 2,945 miljoen euro is opgenomen in de begroting van OCW ten behoeve van de Onderwijscoöperatie, terwijl deze ontmanteld wordt, behoudens de verantwoordelijkheid voor het lerarenregister; verzoekt de regering, het deel van het budget dat begroot is voor de Onderwijscoöperatie, maar dat daar niet meer voor wordt ingezet, beschikbaar te stellen voor LOF, en de Kamer over de hoogte van dat bedrag alsmede over de uitwerking daarvan voor het zomerreces van 2019 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als mogelijkheid bieden dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-147) (Dossier 35000-VIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als mogelijkheid bieden dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-147) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 148 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147 Voorgesteld 20 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolleiders een belangrijke gesprekspartner kunnen zijn in het inspectietoezicht maar dat in de praktijk nogal eens de gedachte lijkt te bestaan dat zij met de bestuursgerichte aanpak buitenspel staan; overwegende dat de wet als het bestuur van de school het bevoegd gezag benoemt en dat het bevoegd gezag bepaalt hoe de bestuurlijke taak wordt ingevuld en uitgevoerd; verzoekt de regering de mogelijkheid te bieden dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de tussenevaluatie van het bestuursakkoord blijkt dat niet goed is vast te stellen of doelen worden gehaald; overwegende dat de doelen uitdagend onderwijs, onderwijsverbeteringen, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen het beste worden bereikt met goede leraren voor de klas; constaterende dat er op dit moment te grote verschillen tussen salaris- en loopbaanperspectieven in verschillende onderwijssectoren zijn; overwegende dat in 2020 het bestuursakkoord afloopt en de prestatieboxmiddelen structureel staan ingeboekt op de OCW-begroting; verzoekt de regering, te onderzoeken of en op welke wijze verantwoord een deel van de middelen uit de prestatiebox p.o. per 2020 aangewend kan worden voor een verdere verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 24 over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 24 over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 241 Ontvangen 31 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Amendement van de leden Bruins en Rog over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Bruins en Rog over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO Amendement begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG Ontvangen 31 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over bescherming van kinderen tegen schadelijke content (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over bescherming van kinderen tegen schadelijke content Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN VAN DER GRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het belangrijk is dat ouders en opvoeders direct kunnen zien of content schadelijk kan zijn voor kinderen; verzoekt de regering de nieuwe richtlijn «audiovisuele mediadiensten» zo spoedig mogelijk te implementeren; verzoekt de regering, voorts te bevorderen dat videosharing platforms hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van kinderen tegen schadelijke content en te bevorderen dat bij lineaire en online videocontent standaard, gedurende de «zendtijd», een leeftijdsaanduiding op grond van de Kijkwijzer in beeld staat, en gaat over tot de orde van de dag. ...