Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 51
GL 46
CDA 40
PvdA 32
D66 27
Meer...
CU 24
PVV 22
PvdD 13
50PLUS 12
SGP 12
DENK 4
FVD 1
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 51
GL 46
CDA 40
PvdA 32
D66 27
Meer...
CU 24
PVV 22
PvdD 13
50PLUS 12
SGP 12
DENK 4
FVD 1
Datum
Van:
Tot:

155 resultaten

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico (#:-)
Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Jaarplanning Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (#:-)
Jaarplanning Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2018 In uw brief van 6 december jl. heeft u, namens de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht om een overzicht te verstrekken van de stukken die wij voornemens zijn nog in 2018 aan uw Kamer te sturen. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Reactie op het rapport van de externe evaluatiecommissie van de Gezondheidsraad (#:-)
Reactie op het rapport van de externe evaluatiecommissie van de Gezondheidsraad Brief regering begroting financiën Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2018 Op 5 februari 20181 heb ik de evaluatie van de Gezondheidsraad2 aan uw Kamer aangeboden. ...

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) (#:-)
Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 139 Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen; constaterende dat de kosten voor de uitvoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen; van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie; verzoekt de regering, in het voorjaar van 2019 een go/no-go-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) (#:-)
Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Ellemeet en Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN SLOOTWEG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mantelzorgers te maken hebben met zorgverlening vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg; constaterende dat zorgverzekeraars en zorgkantoren signalen afgeven dat zij juridische belemmeringen ondervinden in het ondersteunen van mantelzorgers; van mening dat de grote druk op mantelzorgers vraagt om optimale ondersteuning; verzoekt de regering, te onderzoeken of er sprake is van juridische belemmeringen in het ondersteunen van mantelzorgers; verzoekt de regering tevens te onderzoeken hoe samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren kan worden bevorderd die hen in staat stelt in elkaars trajecten rond mantelzorgondersteuning te investeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Mededeling (#:-)
Mededeling Overig begroting financiën Nr. 114 MEDEDELING 20 december 2017 Abusievelijk is nr. 114 in het Kamerstukdossier 34 775 XVI niet gebruikt. ...

Motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN HET LID DIERTENS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst staat opgenomen dat de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd wordt ingevoerd om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving; van mening dat de maatschappelijke diensttijd enkel een succesvol project wordt als alle jongeren hierbij betrokken worden, ook jongeren die nu al moeilijk een baan of stageplek kunnen krijgen, zoals jongeren met een beperking of jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond; verzoekt de regering om, samen met de betrokken jongerenorganisaties, bij de verdere uitwerking van de maatschappelijke diensttijd in gesprek te gaan met leder(in) en migrantenjongerenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Gamechangers Academy, om te bezien hoe de maatschappelijke diensttijd inclusief ingericht kan worden, en de Kamer hierover het vierde kwartaal van 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over de aanmeldprocedure voor de backpay (#:-)
Motie van het lid Agema over de aanmeldprocedure voor de backpay Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de aanmeldprocedure voor de backpay te verlengen tot na de bespreking van de evaluatie van de backpayregeling door de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat de zorgsector baat heeft bij een verplichte bestuurderstoets voor alle bestuurders en niet alleen degenen die zijn aangesloten bij de NVZD; verzoekt de regering, een verplichte bestuurderstoets in te voeren voor alle bestuursfuncties in de zorg en deze onder te brengen bij de NZa, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kooiman c.s. over lokaal draagvlak meewegen in de zorgspecifieke fusietoets (#:-)
Motie van het lid Kooiman c.s. over lokaal draagvlak meewegen in de zorgspecifieke fusietoets Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S. ...

Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over snellere toelating van geneesmiddelen (#:-)
Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over snellere toelating van geneesmiddelen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN VAN DEN BERG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de komende jaren vele nieuwe, veelbelovende, soms dure geneesmiddelen beschikbaar zullen komen; van mening dat het voor patiënten van belang is dat zij snel toegang hebben tot deze geneesmiddelen; van mening dat de procedure rond goedkeuring, toelating en vergoeding van deze geneesmiddelen soms lang kan duren; constaterende dat de Amerikaanse Food and Drug Administration ook kijkt naar versnelde toelating; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe deze procedures, in overleg met betrokken partijen, al dan niet in Europees verband, efficiënter kunnen worden vormgegeven en dus korter kunnen worden en de Tweede Kamer in het tweede kwartaal 2018 over de uitkomst te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters (#:-)
Motie van het lid Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor gehandicaptensporters te weinig hulpmiddelen beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een badrolstoel in een zwembad; constaterende dat er verschillen per gemeente zijn wat betreft de vergoeding van hulpmiddelen voor gehandicaptensport vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); overwegende dat sporthulpmiddelen voor gehandicaptensporters voor alle gehandicaptensporters toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk van de financiële middelen en de woonplaats; verzoekt de regering om, inzichtelijk te maken hoe de mogelijkheden voor gehandicaptensporters verschillen per gemeente en op basis hiervan een plan op te stellen om gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters te creëren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Lijst van vragen en antwoorden over verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 131 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 april 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 26 februari 2018 inzake de verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 34 775 XVI, nr. 125). ...

Mutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (#:-)
Mutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief regering begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2017 Bijgaand stuur ik u in de bijlage van deze brief de mutaties en toelichting die na de Najaarsnota in de VWS-begroting 2017 zijn verwerkt. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zeker 10% van de patiënten afziet van zorg vanwege de kosten; overwegende dat het eigen risico zijn doel voorbijschiet en we dit zorgstelsel zijn begonnen zonder eigen risico; verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor het afschaffen van het eigen risico, te beginnen binnen de eerstelijnszorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Opbrengsten van de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg van 2012 tot en met 2017 (#:-)
Opbrengsten van de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg van 2012 tot en met 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 september 2018 In het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2017 van VWS (Kamerstuk 34 950 XVI, nr. 11) heb ik naar aanleiding van een vraag van het lid Pia Dijkstra toegezegd uw Kamer te informeren over de opbrengsten van de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg van 2012 tot en met 2017. ...