Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

44 resultaten

Besteding restgelden ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA) (Dossier 34550-IV)
Besteding restgelden ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA) Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2017 Graag informeer ik uw Kamer over het volgende. ...

Herziene Begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties (Dossier 34550-IV)
Herziene Begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2017 Graag informeer ik u over mijn voornemen om met ingang van de voorjaarsnota 2017 de artikelstructuur voor het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties aan te passen. ...

Halfjaarrapportages juli-december 2016 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten (Dossier 34550-IV)
Halfjaarrapportages juli-december 2016 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2017 Het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten leggen eens per half jaar een schriftelijke verantwoording af over de geleverde werkzaamheden. ...

Motie van het lid Pechtold over een integrale agenda voor sociaal-economische ontwikkeling (Dossier 34550-IV)
Motie van het lid Pechtold over een integrale agenda voor sociaal-economische ontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD Voorgesteld 13 oktober 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat economische ontwikkeling en armoedebestrijding in Caribisch Nederland achterlopen en dat een concreet, samenhangend voorstel nog steeds ontbreekt; verzoekt de regering, samen met de eilanden, als onderdeel van de Meerjarenprogramma's, een integrale agenda voor sociaaleconomische ontwikkeling op te stellen met concrete plannen voor in ieder geval: duurzame groei, een goede werkende arbeidsmarkt, verlaging van de kosten van het levensonderhoud en een solide sociaal vangnet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten (Dossier 34550-IV)
Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2017 Hierbij bied ik u de eenentwintigste voortgangsrapportage aan van de Voortgangscommissie Curaçao en de vierentwintigste tot en met zesentwintigste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten1. ...

Antwoorden n.a.v. vragen AO Venezuela d.d. 5 oktober 2016 inzake contact regeringen Nederland en Aruba rondom proces raffinaderij (Dossier 34550-IV)
Antwoorden n.a.v. vragen AO Venezuela d.d. 5 oktober 2016 inzake contact regeringen Nederland en Aruba rondom proces raffinaderij Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2016 Tijdens het Algemeen Overleg Venezuela op 5 oktober jl. heb ik toegezegd uw Kamer voor de begrotingsbehandeling van Begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties nader te informeren aangaande de contacten tussen de regering van Nederland en Aruba voorafgaand aan en gedurende de verschillende onderhandelingen over de aankoop en heropening van de raffinaderij. ...

Subsidievaststelling Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) 2004-2014 (Dossier 34550-IV)
Subsidievaststelling Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) 2004-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2016 Tijdens het wetgevingsoverleg jaarverantwoording 2015 met de Tweede Kamer op 23 juni jl. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Caribische delen van het Koninkrijk (Dossier 34550-IV)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Caribische delen van het Koninkrijk Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 15 december 2016 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: − de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 december 2016 met de reactie op vragen van de commissie over het FDA-programma ten behoeve van het Verzamel Algemeen Overleg op 15 december 2016 (Kamerstuk 34 550 IV, nr. ...

Reactie op vragen van de commissie over het FDA-programma t.b.v. het Verzamel Algemeen Overleg op 15 december 2016 (Dossier 34550-IV)
Reactie op vragen van de commissie over het FDA-programma t.b.v. het Verzamel Algemeen Overleg op 15 december 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2016 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft mij enkele vragen gesteld over het FDA-programma en mij verzocht om reactie op deze vragen te verzenden ten behoeve van het Verzamel AO Caribische delen van het Koninkrijk op 15 december 2016. ...

Aanbieding ontslag Kabinet Koeiman en ontbinding van de Staten van Curaçao (Dossier 34550-IV)
Aanbieding ontslag Kabinet Koeiman en ontbinding van de Staten van Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2017 Op 5 oktober 2016 hebben de Statenverkiezingen op Curaçao plaatsgevonden. ...

Reactie op de uitslag van de verkiezingen te Curaçao en Sint Maarten (Dossier 34550-IV)
Reactie op de uitslag van de verkiezingen te Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2016 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties d.d. 5 oktober om een reactie op de uitslag van de verkiezingen op Sint Maarten en Curaçao, inclusief appreciatie van de gevolgen daarvan voor het Koninkrijk, bericht ik als volgt. ...

Bekrachtiging besluiten verkiezingen Curaçao (Dossier 34550-IV)
Bekrachtiging besluiten verkiezingen Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2017 In mijn brief aan uw Kamer van 31 maart jl. ...

Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties (Dossier 34550-IV)
Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2017 In aanvulling op de brief van 20 december 2016 (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 23) en vooruitlopend op de Slotwet 2016 informeer ik u over enkele zaken in de realisatie van de begroting 2016. ...

Rapportage Meetresultaten Julianadorp Curaçao (Dossier 34550-IV)
Rapportage Meetresultaten Julianadorp Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2017 In mijn brief van 29 juni 2015 (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 46) heb ik u geïnformeerd over de luchtkwaliteitsmetingen op Curaçao. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2016 (Dossier 34550-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2017 Hierbij zend ik u ter informatie de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 20161. ...

Ontbinding van de Staten van Curaçao en stand van zaken rond de nieuwe verkiezingen op Curaçao (Dossier 34550-IV)
Ontbinding van de Staten van Curaçao en stand van zaken rond de nieuwe verkiezingen op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2017 In uw brief van 23 februari 2017 vraagt u mij uw Kamer op de hoogte te brengen van de stand van zaken rond de aanstaande verkiezingen op Curaçao en een aantal verwante zaken. ...

Stand van zaken van de inspectie van de Isla-raffinaderij (Dossier 34550-IV)
Stand van zaken van de inspectie van de Isla-raffinaderij Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2016 Conform toezegging informeer ik uw Kamer hierbij over de huidige stand van zaken van de inspectie van de Isla-raffinaderij. ...

Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties (Dossier 34550-IV)
Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2016 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2016, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2016 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begroting Koninkrijksrelaties (IV). ...

Uitslag verkiezingen op Curaçao (Dossier 34550-IV)
Uitslag verkiezingen op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 mei 2017 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 19 april jl. uw Kamer periodiek te informeren over de voortgang van de verkiezingen op Curaçao, bericht ik u in aanvulling op mijn brief aan uw Kamer van 1 mei jl. ...

Onderzoek sociaal minimum Caribisch Nederland (Dossier 34550-IV)
Onderzoek sociaal minimum Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 39 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2017 Tijdens het mondeling overleg in de Eerste Kamer op 28 maart jl. ...