Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Motie van het lid Voortman over toegang tot rechtsbijstand voor verhoor (Dossier 34088)
Motie van het lid Voortman over toegang tot rechtsbijstand voor verhoor Motie immigratie migratie en integratie Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 april 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de IND asielzoekers verhoort met betrekking tot hun vluchtverhaal en identiteit voordat zij toegang hebben gekregen tot rechtsbijstand; overwegende dat het van belang is dat asielzoekers rechtsbijstand moeten krijgen om hun asielrelaas zorgvuldig voor te bereiden en niet het slachtoffer te worden van een gebrek aan kennis van de Nederlandse asielregels; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat asielzoekers altijd toegang hebben tot rechtsbijstand alvorens zij worden verhoord met betrekking tot hun asielaanvraag, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 34088)
Nota van wijziging Nota van wijziging immigratie migratie en integratie Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 maart 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 34088)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport immigratie migratie en integratie Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 september 2014 en het nader rapport d.d. 19 november 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34088)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging immigratie migratie en integratie Nr. 17 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 april 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34088)
Voorstel van wet Voorstel van wet immigratie migratie en integratie Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34088)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag immigratie migratie en integratie Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2015 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34088)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting immigratie migratie en integratie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34088)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap immigratie migratie en integratie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180). ...

Verslag (Dossier 34088)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) immigratie migratie en integratie Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 december 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 april 2015, over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) (Dossier 34088)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 april 2015, over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) Verslag van een wetgevingsoverleg immigratie migratie en integratie Nr. 21 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 22 april 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 april 2015 overleg gevoerd met de heer Dijkhoff, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) (Kamerstuk 34 088). ...

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat ook de artikelen 21, 22 en 23 van de Opvangrichtlijn worden geïmplementeerd (Dossier 34088)
Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat ook de artikelen 21, 22 en 23 van de Opvangrichtlijn worden ge├»mplementeerd Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) immigratie migratie en integratie Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 14 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt na «Vreemdelingenwet 2000» ingevoegd: en de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. ...

Amendement van het lid Oskam waarmee het voorgestelde artikel 83a over het volledige en ex nunc onderzoek naar de feitelijke en juridische gronden vervalt. (Dossier 34088)
Amendement van het lid Oskam waarmee het voorgestelde artikel 83a over het volledige en ex nunc onderzoek naar de feitelijke en juridische gronden vervalt. ...

Amendement van de leden Kuiken en Azmani waarmee de ex nunc toets in asielzaken wordt uitgebreid tot het beoordelen van in beroep nieuw aangevoerde asielmotieven (Dossier 34088)
Amendement van de leden Kuiken en Azmani waarmee de ex nunc toets in asielzaken wordt uitgebreid tot het beoordelen van in beroep nieuw aangevoerde asielmotieven Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIKEN EN AZMANI Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel W een onderdeel ingevoegd, luidende: Wa Aan artikel 83 wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat een recht op medisch onderzoek naar aanwijzingen van vroegere vervolging van, of ernstige schade bij, de vreemdeling in de Vreemdelingenwet wordt vastgelegd (Dossier 34088)
Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat een recht op medisch onderzoek naar aanwijzingen van vroegere vervolging van, of ernstige schade bij, de vreemdeling in de Vreemdelingenwet wordt vastgelegd Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN Ontvangen 13 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel M een onderdeel ingevoegd, luidende: Ma Na artikel 41 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 41a 1. ...

Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat dat de minister een aanvraag niet louter onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing kan afwijzen indien de door de vreemdeling bij de aanvraag aangevoerde elementen en bevindingen grond bieden voor het vermoeden dat sprake is van bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden die hieraan in de weg staan (Dossier 34088)
Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat dat de minister een aanvraag niet louter onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing kan afwijzen indien de door de vreemdeling bij de aanvraag aangevoerde elementen en bevindingen grond bieden voor het vermoeden dat sprake is van bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden die hieraan in de weg staan Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUW EN KUIKEN Ontvangen 13 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel J, wordt artikel 31 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee minderjarige vreemdelingen niet in vreemdelingendetentie worden geplaatst (Dossier 34088)
Amendement van het lid Voortman waarmee minderjarige vreemdelingen niet in vreemdelingendetentie worden geplaatst Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel T, wordt in artikel 59c, eerste lid, na «een vreemdeling» ingevoegd: , niet zijnde een minderjarige,. ...

Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat een bewijsvoorlichtingsplicht wordt vastgelegd in de Vreemdelingenwet (Dossier 34088)
Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat een bewijsvoorlichtingsplicht wordt vastgelegd in de Vreemdelingenwet Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUW EN KUIKEN Ontvangen 13 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel M, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee aan het besluit tot grensdetentie een individuele beoordeling vooraf gaat (Dossier 34088)
Amendement van het lid Voortman waarmee aan het besluit tot grensdetentie een individuele beoordeling vooraf gaat Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel D, wordt in onderdeel 1 na «kan eveneens» ingevoegd: , na een individuele toetsing waarbij de mogelijkheid van toepassing van minder dwingende maatregelen wordt overwogen,. ...

Reactie op het amendement van de leden Azmani en Kuiken waarmee een nadere invulling van de volle en ex nunc toetsing in de wet verankerd wordt (Dossier 34088)
Reactie op het amendement van de leden Azmani en Kuiken waarmee een nadere invulling van de volle en ex nunc toetsing in de wet verankerd wordt Brief regering immigratie migratie en integratie Nr. 22 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2015 Bij het wetgevingsoverleg van 13 april jl. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee ook de artikelen 21, 22 en 23 uit de Opvangrichtlijn geimplementeerd worden (Dossier 34088)
Amendement van het lid Voortman waarmee ook de artikelen 21, 22 en 23 uit de Opvangrichtlijn geimplementeerd worden Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt na «Vreemdelingenwet 2000» ingevoegd: en de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. ...