Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

68 resultaten

Rapport ‘Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015’ (Dossier 34000-XII)
Rapport ‘Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015’ Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2015 Hierbij bied ik u het rapport «Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014–2015» aan1. ...

Motie van de leden Smaling en De Rouwe over het achterstallig onderhoud van de infrastructuur (Dossier 34000-XII)
Motie van de leden Smaling en De Rouwe over het achterstallig onderhoud van de infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN DE ROUWE Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat volgens de Algemene Rekenkamer de financiële consequenties van de instandhouding van het hoofdwegennet onvoldoende zichtbaar zijn bij de besluitvorming; overwegende dat de Kamer goed in staat gesteld moet worden een afweging te maken tussen aanleg en instandhouding; overwegende dat risico's vanwege de kwaliteit van het hoofdwegennet en de doelmatigheid van de instandhouding niet voldoende in beeld zijn; verzoekt de regering, jaarlijks bij de begroting van Infrastructuur en Milieu in beeld te brengen wat de voortgang, aard en omvang is van het achterstallig onderhoud van de infrastructuur van Nederland; verzoekt de regering tevens, de stand van zaken aan de Kamer te melden ten aanzien van de resultaten en voortgang van de geplande efficiencyverbeteringen en versoberingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over een bouwstop voor windturbines (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Madlener over een bouwstop voor windturbines Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er inmiddels bij ruim 80.000 woningen binnen een straal van 2 kilometer een windturbine is geplaatst; constaterende dat er veel schade is door waardedaling en overlast van windturbines; verzoekt de regering, een onmiddellijke bouwstop af te kondigen voor windturbines en alle schade te vergoeden of de windmolens af te breken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Hoogland c.s. dat een bedrag van 500.000 euro beschikbaar stelt voor het Wandelnet en het fietsplatform (Dossier 34000-XII)
Amendement van het lid Hoogland c.s. dat een bedrag van 500.000 euro beschikbaar stelt voor het Wandelnet en het fietsplatform Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID HOOGLAND C.S. ...

Motie van de leden De Rouwe en Elias over geen hogere tarieven voor vliegen boven Duits grondgebied (Dossier 34000-XII)
Motie van de leden De Rouwe en Elias over geen hogere tarieven voor vliegen boven Duits grondgebied Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN ELIAS Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Duitsland overweegt de tarieven voor het vliegen boven Duits grondgebied aanzienlijk te verhogen; overwegende dat dat in het kader van kostenbeperking en Europese samenwerking ongewenst is; verzoekt de regering, er bij de Duitse regering nadrukkelijk op aan te dringen de voorgestane verhoging niet door te voeren en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een smart city agenda (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een smart city agenda Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-XII)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-XII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     Pagina       A. ...

Voorstel van wet (Dossier 34000-XII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2014 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-XII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 oktober 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 oktober 2014, over het Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Milieu (Dossier 34000-XII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 oktober 2014, over het Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Milieu Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 52 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 7 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 9 oktober 2014 overleg gevoerd met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu en Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000-XII); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 7 oktober 2014 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000-XII, nr. 6); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000-A); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 7 oktober 2014 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000-A, nr. 6); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2014 inzake de aanbieding van het meerjarenplan 2014–2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en van het jaarverslag 2013 van de ILT (Kamerstuk 33 750-XII, nr. 92); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 5 september 2014 met informatie over de aanpak van ICT-vraagstukken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ten tijde van de ontvangst van de ontwerpbegroting 2015 (Kamerstuk 26 643, nr. 326). ...

Motie van de leden Van Tongeren en Ouwehand over het verlagen van de maximumsnelheid in stadscentra (Dossier 34000-XII)
Motie van de leden Van Tongeren en Ouwehand over het verlagen van de maximumsnelheid in stadscentra Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN OUWEHAND Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit onderzoek blijkt dat de meeste ernstige ongelukken tussen auto's en voetgangers en fietsers plaatsvinden binnen de bebouwde kom; overwegende dat de verkeersveiligheid en de lucht- en geluidskwaliteit verbeteren bij een snelheidsverlaging; verzoekt de regering om, met de VNG in overleg te treden om voor drukke delen van stadscentra de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur, voorstellen te doen hoe deze maximumsnelheid ook daadwerkelijk kan worden gehandhaafd en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Klaveren over verlaging van de boetes voor te snel rijden buiten de bebouwde kom (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Van Klaveren over verlaging van de boetes voor te snel rijden buiten de bebouwde kom Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verkeersboetes de afgelopen jaren met 66% zijn gestegen; constaterende dat verkeersboetes in Nederland het hoogste zijn van heel West-Europa en meer dan twee keer zo hoog als in ons omringende landen; overwegende dat de hoge verkeersboetes niet bijdragen aan de verkeersveiligheid; verzoekt de regering, in te zetten op verlaging van boetes voor te snel rijden buiten de bebouwde kom, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Cegerek c.s. over inruilen van tweetaktscooters voor elektrische scooters (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Cegerek c.s. over inruilen van tweetaktscooters voor elektrische scooters Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID CEGEREK C.S. ...

Raden van Advies van TSM, de concessiehouder van de concessie Waddenveren West (Dossier 34000-XII)
Raden van Advies van TSM, de concessiehouder van de concessie Waddenveren West Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 In mijn brief van 30 september 20141 heb ik u gemeld dat gestart zou worden met de procedure voor de personele invulling van de in te stellen Raden van Advies van TSM, de concessiehouder van de concessie Waddenveren West, nadat overeenstemming was bereikt over het reglement voor deze Raden. ...

Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (Dossier 34000-XII)
Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2015 Hierbij doe ik u afschrift toekomen van een koninklijk besluit, nr. ...

Amendement van de leden Cegerek en Remco Dijkstra ter vervanging van nr. 13 in verband met een wijziging in de toelichting (Dossier 34000-XII)
Amendement van de leden Cegerek en Remco Dijkstra ter vervanging van nr. 13 in verband met een wijziging in de toelichting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN CEGEREK EN REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131 Ontvangen 30 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 22 Externe veiligheid en risico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het vasthouden aan ten minste 40% CO2-reductie (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het vasthouden aan ten minste 40% CO2-reductie Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Visser en Hoogland over de handhaving in verband met de rode kruisen boven de weg (Dossier 34000-XII)
Motie van de leden Visser en Hoogland over de handhaving in verband met de rode kruisen boven de weg Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN HOOGLAND Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rode kruisen boven de weg vaak genegeerd worden; constaterende dat dit recentelijk heeft geleid tot aanrijdingen met soms dodelijk afloop; overwegende dat de veiligheid van wegwerkers van groot belang is; verzoekt de regering om, in overleg tussen de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie, aan te geven hoe de handhaving van de rode kruisen boven de weg geïntensiveerd kan worden; verzoekt de regering tevens, de Kamer voor januari aanstaande hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand c.s. over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Ouwehand c.s. over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...