Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

190 resultaten

Verdere uitwerking van de stelselherziening van het omgevingsrecht (Dossier 33962)
Omgevingsrecht; Brief regering; Verdere uitwerking van de stelselherziening van het omgevingsrecht Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2016 Met belangstelling heb ik kennis genomen van de feitelijke vragen over het ontwerp van het Omgevingsbesluit en de beleidsbrief over de Invoeringswet Omgevingswet. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Invoeringswet Omgevingswet (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de Invoeringswet Omgevingswet Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 190 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 19 mei 2016 inzake de invoeringswet Omgevingswet (Kamerstuk 33 962, nr. 185). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak en de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak en de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 189 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 oktober 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brieven van 23 juni 2016 over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak leegstand (Kamerstuk 33 962, nr. 187) en over de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking (Kamerstuk 33 962, nr. 188). ...

Beschikbaar instrumentarium provincies aanpak leegstand (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Beschikbaar instrumentarium provincies aanpak leegstand Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2016 Hierbij informeer ik uw Kamer over het beschikbare ruimtelijk instrumentarium onder de vigerende Wet ruimtelijke ordening en in de toekomst onder de Omgevingswet, dat provincies in kunnen zetten voor de aanpak van leegstand, inclusief een was-wordt lijst. ...

Voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 188 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2016 Via deze brief wil ik u graag informeren over mijn voornemen tot wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) in het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) conform mijn toezegging om dit voor het zomerreces te doen. ...

Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 2016 Via deze brief wil ik u informeren over de voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet. ...

Invoeringswet Omgevingswet (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Invoeringswet Omgevingswet Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2016 § 1 Inleiding Via deze brief wil ik u informeren over het eerste, grote stuk invoeringsregelgeving van de Omgevingswet: de invoeringswet. ...

Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2016 Met deze brief bericht ik u over de voortgang van de uitvoering van de motie Veldman inzake de rioolheffing, ingediend bij de behandeling van de Omgevingswet1, als ook van de motie Veldman over de precarioheffing op netwerken van nutsbedrijven. ...

Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2016 Bij brief van 1 december 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om schriftelijke terugkoppeling van de gesprekken die over de rioolheffing en de precariorechten worden gevoerd met de VNG. ...

Stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2015 Via deze brief wil ik uw Kamer informeren over de stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening1 (hierna de Ladder). ...

Uitstel reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Uitstel reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 180 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2015 Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. ...

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 181 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2015 Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 164 dat extra waarborgen voor een zorgvuldige totstandkoming van de AMvB's op grond van de Omgevingswet regelt (herdruk) (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 164 dat extra waarborgen voor een zorgvuldige totstandkoming van de AMvB's op grond van de Omgevingswet regelt (herdruk) Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 167 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 98 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 98 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 157 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 98 Ontvangen 29 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.1, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel p door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende: q. het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen. ...

Gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33962, nr. 115) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. ...

Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet (Dossier 33962)
Omgevingsrecht; Brief regering; Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 jul. 15 Zoals toegezegd in het wetgevingsoverleg van 23 juni jl. stuur ik u bijgaand het «Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet». ...

Gewijzigde motie van het lid Albert de Vries c.s. (t.v.v. 33962, nr. 127) over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Albert de Vries c.s. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 33962, nr. 143) over het belang van de transitie hernieuwbare energie (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven (t.v.v. 33962, nr. 144) over de Code Maatschappelijke Participatie (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven (t.v.v. 33962, nr. 144) over de Code Maatschappelijke Participatie Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 177 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 144 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat besluitvorming op basis van de Omgevingswet vergt dat alle belangen van belanghebbenden in een vroegtijdig stadium worden ingebracht; overwegende dat de Code Maatschappelijke Participatie model staat voor de wijze waarop vroegtijdig kan worden geparticipeerd in besluitvorming; verzoekt de regering om, in de toelichting van de AMvB op grond van artikel 16.86 van de Omgevingswet de Code Maatschappelijke Participatie op te nemen als model voor het vormgeven van vroegtijdige participatie en daarbij aan te geven dat hiervoor ook een door het betrokken bestuursorgaan op te stellen gelijkwaardige participatieverordening of gedragscode kan dienen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33 962, nr. 138) over het instrumentarium voor grondexploitatie (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33 962, nr. 138) over het instrumentarium voor grondexploitatie Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 178 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 138 Voorgesteld 2 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er nog veel opmerkingen zijn van gemeenten over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de gewijzigde grondexploitatiebepalingen in de Omgevingswet; overwegende dat door meer uitnodigingsplanologie ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving kleiner worden en zich vaker bovenwijkse voorzieningen zullen gaan voordoen op stadsniveau waar de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit niet goed toepasbaar zijn en een vorm van bovenplanse verevening daarom wel wenselijk lijkt; overwegende dat ook bij wijziging van gebruiksmogelijkheden zonder nieuwe bouwontwikkelingen kostenverhaal door gemeenten noodzakelijk kan zijn; overwegende dat dus een meer fundamentele discussie en heroverweging van de instrumenten voor grondexploitatie nodig is; verzoekt de regering in overleg met het VNG het grondexploitatie instrumentarium te heroverwegen en zo nodig bij de invoeringswet of de aanvullingswet grondeigendom met nieuwe voorstellen te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...