Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

177 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Dossier 34104)
Langdurige zorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 23 februari 2015 over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Kamerstuk 34 104/34 891, nr. ...

Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Dossier 34104)
Langdurige zorg; Brief regering; Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Hierbij doe ik u ter kennisneming toekomen de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 20151, zoals deze op 29 december 2014 zijn gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 37688. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Dossier 33891)
Langdurige zorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 23 februari 2015 over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Kamerstuk 34 104/34 891, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 174 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 december 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 3 november 2014 over kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Kamerstuk 33 891, nr. 173). ...

Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Dossier 33891)
Langdurige zorg; Brief regering; Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Hierbij doe ik u ter kennisneming toekomen de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 20151, zoals deze op 29 december 2014 zijn gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 37688. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 175 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 januari 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 12 november 2014 over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Kamerstuk 30 597, nr. ...

Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 3 november 2014. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 128 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 128 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 148 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 128 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen omdat een stelselwijziging niet nodig is, als de AWBZ wordt aangepast. ...

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 61 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Na artikel 10a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10b 1. ...

Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Amendement van het lid Agema over over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van het lid Agema over over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de Wlz (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de Wlz Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat de zorgorganisaties die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer. ...

Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliƫnten (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliĆ«nten Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 172 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2014 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) van dinsdag 23 september jl. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1301 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 135 dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 135 dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 156 GEWIJZGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 135 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 4.2.2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een Wlz-uitvoerder sluit een overeenkomst als bedoeld in de eerste volzin met iedere instelling die de daar bedoelde zorg kan verlenen, tenzij hij tegen het contracteren van een bepaalde instelling ernstige bezwaren heeft of de instelling aangeeft geen overeenkomst met de Wlz-uitvoerder te willen sluiten. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wlz komen te vallen. (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wlz komen te vallen. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 154 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 88 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende: 7. ...