Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

171 resultaten

Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 116 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2014 Hierbij bieden wij u aan het op 9 mei 2014 door ons vastgestelde rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening1. ...

Reactie op advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (aanbieding van het tweede deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden) (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief regering; Reactie op advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (aanbieding van het tweede deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden) Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 augustus 2016 Op 16 december 2015 heeft de Raad voor het openbaar bestuur (hierna: de Rob) het bijgevoegde advies «Wisselwerking» over de democratische legitimiteit van intergemeentelijke samenwerking uitgebracht1. ...

Aanbieding van het eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief regering; Aanbieding van het eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heb ik van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het eerste deel van zijn advies ontvangen over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 168 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2014 Bij brief van 3 juli 2014 heeft u mij, namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht de Kamer te informeren over mijn beleidsvoornemens ten aanzien van de eigen bijdrage voor rolstoelen. ...

Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief regering; Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Bij de behandeling van het wetsvoorstel WMO 2015 heeft uw Kamer een motie Bergkamp1 aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur (hierna: Rob) ten behoeve van het uitvoeren van een onderzoek naar de vraag «hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd». ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 167 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 2 mei 2014 over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841, nr. ...

Transitie Wmo: focuspunten (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Brief regering; Transitie Wmo: focuspunten Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 166 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2014 Al geruime tijd zijn gemeenten in de voorbereidende fase voor de nieuwe verantwoordelijkheden die zij met de hervorming van de langdurige zorg er bij krijgen. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 72 over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet. (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 72 over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet. ...

Amendent van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de relatie cliënt-hulpverlener. (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendent van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de relatie cliënt-hulpverlener. ...

Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 107 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.6.1 vervallen het tweede, derde en vierde lid, alsmede de aanduiding «1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. ...

Amendement van het lid Keijzer over het scheppen van duidelijkheid over de voorwaarden t.a.v. het pgb. (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Keijzer over het scheppen van duidelijkheid over de voorwaarden t.a.v. het pgb. ...

Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd. (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Baay-Timmerman ter vervanging van nr. 45 over het één jaar later inwerkingtreden van de wet. (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Baay-Timmerman ter vervanging van nr. 45 over het één jaar later inwerkingtreden van de wet. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij ter vervanging van nr. 74 dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning. (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij ter vervanging van nr. 74 dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33841, nr. 134) over borgen van de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33841, nr. 134) over borgen van de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 161 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 134 Voorgesteld 24 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er door de decentralisaties in het sociaal domein een stapeling van regionale samenwerkingsverbanden dreigt; voorts constaterende dat zeven van de tien gemeenteraadsleden van mening is dat regionale samenwerkingsverbanden een bedreiging vormen voor de lokale democratie; verzoekt de regering, in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur voor het verrichten van een onderzoek naar de vraag hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd, en de Kamer over de uitkomsten van dat overleg in september 2014 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Baay-Timmerman (t.v.v. 33841, nr. 136) over een veiligheidsadviseur voor ouderen (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Baay-Timmerman (t.v.v. 33841, nr. 136) over een veiligheidsadviseur voor ouderen Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 162 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 136 Voorgesteld 24 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ouderen minder snel een indicatie krijgen voor een verzorgingshuis; overwegende dat er door deze extramuralisering steeds meer ouderen met een zorgbehoefte langer thuis moeten blijven wonen; overwegende dat het Verbond van Verzekeraars signaleert dat ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van brand; overwegende dat kwetsbare thuiswonende ouderen een makkelijk slachtoffer zijn van criminaliteit, zoals babbeltrucs en woningovervallen; overwegende dat de fysieke veiligheid, het gevoel van veiligheid en de weerbaarheid van ouderen versterkt moeten worden; overwegende dat dit ook de maatschappelijke veiligheid dient; verzoekt de regering, gemeenten expliciet te wijzen op instrumenten die de veiligheid en weerbaarheid in brede zin van thuiswonende ouderen bevorderen, zoals een speciale veiligheidsadviseur ouderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 163 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 141 Voorgesteld 24 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering middels de Wmo 2015 inzet op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, op het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en op het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg; overwegende dat de regering werkt aan een agenda informele zorg en ondersteuning; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties met lokale afdelingen door hun kennis en expertise een grote rol kunnen vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties op dit moment onvoldoende slagkracht hebben om te transformeren naar lokale organisaties; verzoekt de regering om, de Kamer voor de begrotingsbehandeling van VWS te informeren over de voortgang, de knelpunten en de resultaten van de agenda informele zorg en ondersteuning en de plek die landelijk werkende vrijwilligersorganisaties daarin hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie (Dossier 33841)
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie Kamerstuk bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 105 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.2, vierde lid, onderdeel a, wordt na «publieke gezondheid,» ingevoegd: preventie,. ...