Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

136 resultaten

Informatievoorziening met betrekking tot het Rolodex-onderzoek (Dossier 33750-VI)
Informatievoorziening met betrekking tot het Rolodex-onderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 maart 2014 Bij brief van 13 maart 2014 heeft de Commissie voor Veiligheid en Justitie mij gevraagd of de Tweede Kamer juist is geïnformeerd inzake het niet vóórkomen van de naam van een oud-secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van het zogenaamde Rolodex-onderzoek. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over de verhouding tussen het aantal executieve en niet-executieve politievrijwilligers (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over de verhouding tussen het aantal executieve en niet-executieve politievrijwilligers Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dossier 33750-VI)
Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2013 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).1 Voor de Tweede Kamer is het namelijk van belang inzicht te hebben in de mate waarin de Minister in de begroting informeert over bezuinigingen of intensiveringen en de bijbehorende maatregel(en) en effecten. ...

Motie van het lid Bontes over stijging van het percentage opgepakte en bestrafte criminelen (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Bontes over stijging van het percentage opgepakte en bestrafte criminelen Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID BONTES Voorgesteld 21 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in ons land de kans dat criminelen worden opgepakt en bestraft maar 1,8% is; constaterende dat daarmee misdaad in Nederland loont; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat dit percentage fors gaat stijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kooiman en Oskam over zorgvuldig personeelsbeleid voor gevangenispersoneel (Dossier 33750-VI)
Motie van de leden Kooiman en Oskam over zorgvuldig personeelsbeleid voor gevangenispersoneel Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN OSKAM Voorgesteld 21 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij het debat over het Masterplan DJI uitdrukkelijk is toegezegd dat het personeel dat moet vertrekken, van werk naar werk begeleid zou worden, dat dit op verantwoorde wijze zou gebeuren in verschillende fases en dat er geld beschikbaar is voor scholing en andere faciliteiten naar ander werk; constaterende dat er sprake is van grote onzekerheid onder het gevangenispersoneel, dat er nog nauwelijks mensen van werk naar werk zijn begeleid en dat van een zorgvuldig personeelsbeleid geen sprake is; verzoekt de regering, extra inspanningen te leveren om duidelijkheid te scheppen en een goed doordacht en zorgvuldig personeelsbeleid tot stand te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Hijum over het extra inzetten van € 4,7 miljoen om het terugkeerbeleid effectief te maken, meer specifiek bedoeld voor initiatieven voor terugkeerprojecten en alternatieven voor vreemdelingenbewaring (Dossier 33750-VI)
Amendement van het lid Van Hijum over het extra inzetten van € 4,7 miljoen om het terugkeerbeleid effectief te maken, meer specifiek bedoeld voor initiatieven voor terugkeerprojecten en alternatieven voor vreemdelingenbewaring Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM Ontvangen 19 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 37 Vreemdelingen van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.700 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Kooiman over financiering van Stop it Now, onderdeel van Meldpunt Kinderporno Nederland, een gratis en anonieme telefonische hulplijn. (Dossier 33750-VI)
Amendement van het lid Kooiman over financiering van Stop it Now, onderdeel van Meldpunt Kinderporno Nederland, een gratis en anonieme telefonische hulplijn. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (Dossier 33750-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 24 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33750-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE DEEL A. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 33750-VI)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 17 september 2013 Op 9 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 voor wat betreft de politie (begrotingsartikel 31) (Dossier 33750-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 voor wat betreft de politie (begrotingsartikel 31) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 9 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 oktober 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden voor wat betreft de politie (begrotingsartikel 31). ...

Voorstel van wet (Dossier 33750-VI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 17 september 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 november 2013 over het Begrotingsonderdeel politie 2014 (Dossier 33750-VI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 november 2013 over het Begrotingsonderdeel politie 2014 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 101 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 17 januari 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 4 november 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over het Begrotingsonderdeel politie 2014. ...

Motie van de leden Maij en Gesthuizen over meer rust en ruimte in de procedure voor asielzoekers met trauma's (Dossier 33750-VI)
Motie van de leden Maij en Gesthuizen over meer rust en ruimte in de procedure voor asielzoekers met trauma's Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN MAIJ EN GESTHUIZEN Voorgesteld 21 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat asielzoekers in het land van herkomst geregeld ernstige trauma's, zoals marteling of seksueel geweld, hebben meegemaakt; constaterende dat het volledig naar voren brengen van deze trauma's in het asielrelaas cruciaal is voor de beoordeling van het asielverzoek; constaterende dat de verkorte achtdagenprocedure zich daar soms onvoldoende voor leent, vanwege de begrijpelijke belemmeringen die kunnen worden ervaren om bepaalde intieme ervaringen in korte tijd te delen; verzoekt de regering, indien er bij het gehoor van een asielzoeker aanwijzingen zijn dat sprake is van trauma's, zoals marteling of seksueel geweld, meer rust en ruimte in de procedure in te bouwen en mogelijk aanvullend medisch onderzoek te doen, of de aanvraag af te handelen in de verlengde procedure, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voordewind over de eis laten vallen voor voormalig asielzoekers om identiteitsdocumenten uit het land van herkomst te overleggen (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Voordewind over de eis laten vallen voor voormalig asielzoekers om identiteitsdocumenten uit het land van herkomst te overleggen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld 21 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voormalige asielzoekers, die via het generaal pardon een vergunning hebben verkregen, het vrijwel onmogelijk wordt gemaakt te naturaliseren doordat er van hen wordt geëist identiteitsdocumenten te halen in het land van herkomst; verzoekt de regering, van deze groep niet langer te eisen identiteitsdocumenten te overleggen als deze uit het land van herkomst moeten worden gehaald, in ieder geval wanneer er in het land van herkomst sprake is van: – een onveilige situatie voor de groep in kwestie; – een gebrekkige administratie; – autoriteiten die niet meewerken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Toekomstige inrichting forensisch onderzoek (Dossier 33750-VI)
Toekomstige inrichting forensisch onderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2013 Forensisch onderzoek is een zeer belangrijke schakel in de strafrechtketen. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over meer inzet van het middel van de ongewenstverklaring (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over meer inzet van het middel van de ongewenstverklaring Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van de leden Oskam en Van der Staaij over de meeropbrengsten van fraudebestrijding ten goede laten komen aan opsporingsinstanties (Dossier 33750-VI)
Motie van de leden Oskam en Van der Staaij over de meeropbrengsten van fraudebestrijding ten goede laten komen aan opsporingsinstanties Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 21 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor honderden miljoenen euro's gefraudeerd wordt in Nederland; overwegende dat met meer geldelijke middelen de bestrijding van fraude geïntensiveerd kan worden; overwegende dat begrotingsregels het bemoeilijken dat de meeropbrengsten van fraudebestrijding ten goede komen aan opsporingsinstanties die zich bezighouden met fraudebestrijding; verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre het als een positieve prikkel voor de fraudeopsporing werkt als opsporingsinstanties de meeropbrengsten van fraudebestrijding mogen aanwenden voor hun aanpak; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken op welke wijze in Europa wordt omgegaan met begrotingsregels in relatie tot het ten goede laten komen van de meeropbrengsten van fraudebestrijding aan de betreffende opsporingsinstanties, en de Kamer hierover te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren (Dossier 33750-VI)
Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2013 Het kabinet wil de kwaliteit van bestuur en toezicht in semipublieke sectoren verbeteren. ...

Motie van het lid Recourt c.s. over tegengaan van oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Recourt c.s. over tegengaan van oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID RECOURT C.S. ...