Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

170 resultaten

Reactie op het artikel “Geen leerlingenvervoer om geloof” uit het Nederlands Dagblad van 15 november jl. (Dossier 33400-VIII)
Reactie op het artikel “Geen leerlingenvervoer om geloof” uit het Nederlands Dagblad van 15 november jl. ...

Amendement van het lid Smits over het beëindigen van de nullijn voor onderwijzend personeel (Dossier 33400-VIII)
Amendement van het lid Smits over het beëindigen van de nullijn voor onderwijzend personeel Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID SMITS Ontvangen 3 december 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 000 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% (Dossier 33400-VIII)
Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Motie van de leden Van Dam en Huizing over financiering van het Metropole Orkest tot 1 januari 2017 (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Van Dam en Huizing over financiering van het Metropole Orkest tot 1 januari 2017 Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 103 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN HUIZING Voorgesteld 20 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Metropole Orkest per 1 augustus 2013 geen onderdeel meer is van het Muziek Centrum van de Omroep en in zelfstandige vorm verder dient te gaan; overwegende dat het Metropole Orkest pas per 1 januari 2017 de kans heeft toe te treden tot de basisinfrastructuur Cultuur; overwegende dat een frictiekostenvergoeding van 9 miljoen euro ter beschikking is gesteld; overwegende dat deze frictiekostenvergoeding onvoldoende lijkt te zijn om het Metropole Orkest in staat te stellen zelfstandig de periode tot 1 januari 2017 te overbruggen; verzoekt de regering, naast de 9 miljoen frictiekostenvergoeding, eenmalig maximaal 3,5 miljoen euro uit de Algemene Mediareserve en eenmalig maximaal 3,5 miljoen euro uit de cultuurbegroting ter beschikking te stellen; verzoekt de regering, daarbij de volgende voorwaarden in acht te nemen: – het Metropole Orkest kan in de toekomst geen nieuwe aanspraak op frictiekosten maken; – in het geval dat het Metropole Orkest per 1 januari 2017 toetreedt tot de BIS, zullen alle daaruit voortkomende kosten gedragen worden binnen de cultuurbegroting, waarbij geen verhoging van de cultuurbegroting plaatsvindt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Monasch over een actiever depotbeleid (Dossier 33400-VIII)
Motie van het lid Monasch over een actiever depotbeleid Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID MONASCH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel discussie is over de verkoop van collectiestukken door bijvoorbeeld het Museum Gouda en het Wereldmuseum Rotterdam; overwegende dat veel kunstwerken (vrijwel) permanent in depot zijn en dus niet voor het publiek zichtbaar zijn; constaterende dat de Museumvereniging een werkgroep in het leven heeft geroepen voor verduidelijking van de huidige leidraad voor het afstoten van museale objecten; constaterende dat de leidraad een vorm van zelfregulering voor musea is; overwegende dat door een actief depotbeleid gewerkt kan worden aan betere integratie van collecties, er mogelijkheden ontstaan voor tijdelijke tentoonstellingen, er gewerkt kan worden aan elektronische ontsluiting en met gerichte verkopen nieuwe aanwinsten kunnen worden gefinancierd; verzoekt de regering, actief deel te nemen aan de discussie over het voeren van een actiever depotbeleid, en hierbij te overwegen of zelfregulering de geëigende manier is om het publieke kunstbezit te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Beertema en Smits over het onderbrengen van salarissen in de onderwijs-cao (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Beertema en Smits over het onderbrengen van salarissen in de onderwijs-cao Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN SMITS Voorgesteld 11 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat beloningen van bestuurders in het onderwijs in veel gevallen niet onder de onderwijs-cao vallen; overwegende dat zogenaamde marktconforme salarissen bestuurders aantrekken die in hun professionele handelen andere motieven laten prevaleren boven onderwijskundige motieven; constaterende dat zich te vaak misstanden voordoen op het gebied van beloning; verzoekt de regering, om in het onderwijs niemand meer marktconform te belonen en alle salarissen onder te brengen in de schalen van de onderwijs-cao, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein c.s. over een notitie over arbeidsparticipatie van ouderen in het onderwijs (Dossier 33400-VIII)
Motie van het lid Klein c.s. over een notitie over arbeidsparticipatie van ouderen in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID KLEIN C.S. ...

Motie van de leden Bergkamp en Verhoeven over onderzoek naar het toevoegen van muziek aan de topsector creatieve industrie (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Verhoeven over onderzoek naar het toevoegen van muziek aan de topsector creatieve industrie Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VERHOEVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat muziek, waaronder pop- en dancemuziek, op dit moment geen onderdeel uitmaakt van de topsector creatieve industrie; overwegende dat Nederlandse deejays en muzikanten internationaal een sterk profiel hebben en een waardevolle toevoeging zijn, zowel aan de Nederlandse economie als aan het imago van Nederland in het buitenland; overwegende dat het toevoegen van muziek aan de topsector creatieve industrie belangrijke voordelen voor deejays en muzikanten met zich meebrengt, waaronder het hebben van een rechtstreeks aanspreekpunt bij de overheid, zodat zij kunnen meepraten en adviseren over mogelijkheden om Nederland meer concurrerend te maken; verzoekt de regering, te onderzoeken of muziek, waaronder pop- en dancemuziek, toegevoegd kan worden aan de topsector creatieve industrie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitstelbrief toezegging ouderbetrokkenheid (Dossier 33400-VIII)
Uitstelbrief toezegging ouderbetrokkenheid Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 123 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2013 Tijdens het algemeen overleg «Ouderbetrokkenheid bij de school» d.d. 11 april 2012, is de toezegging gedaan dat u eind 2012 geïnformeerd wordt over het OCW-project over ouderbetrokkenheid. ...

Onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie (Dossier 33400-VIII)
Onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2013 Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, bieden wij u het Onderwijsverslag 2011–2012 van de Inspectie van het Onderwijs aan1. ...

Motie van de leden Rog en Bisschop over overleg met de sectorraden over krimp (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Rog en Bisschop over overleg met de sectorraden over krimp Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSCHOP Voorgesteld 11 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat krimp zal leiden tot sluiting van veel scholen, verlies van duizenden arbeidsplaatsen en vermindering van de leefbaarheid op het platteland; verzoekt de regering, in overleg met de sectorraden middelen vrij te spelen voor de transitie naar krimp en een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over een bibliotheekbeleid (Dossier 33400-VIII)
Motie van het lid Klein over een bibliotheekbeleid Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet momenteel wetgeving voorbereidt die erop gericht is de samenhang in het bibliotheekstelsel te verbeteren en een wettelijk kader te bieden voor de Iandelijke digitale bibliotheek; overwegende dat de rijksoverheid een (mede)verantwoordelijkheid heeft voor respectievelijk bovenlokale ondersteuning en het stelsel als geheel; constaterende dat bibliotheken naast hun primaire letterenfunctie, ook een belangrijk platform zijn voor informatievoorziening, digibetisering en culturele activiteiten, en tevens een sociale functie hebben als ontmoetingsplaats, onder meer voor ouderen; verzoekt de regering, te komen tot een bibliotheekbeleid in samenhang met Cultuur, Onderwijs en Welzijn en in overleg met IPO, VNG en de VOB waarin naast de landelijke digitale bibliotheekvoorziening, fysieke bibliotheken zo veel mogelijk in stand worden gehouden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten over het afschaffen van de eindtoets en het leerling- en onderwijsvolgsysteem in het basisonderwijs (Dossier 33400-VIII)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten over het afschaffen van de eindtoets en het leerling- en onderwijsvolgsysteem in het basisonderwijs Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN SCHOUTEN Ontvangen 4 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 25 400 (x € 1 000). ...

Motie van de leden Segers en Heerma over de contouren van een eigentijdse regeling voor levensbeschouwelijke programmering (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Segers en Heerma over de contouren van een eigentijdse regeling voor levensbeschouwelijke programmering Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN HEERMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 10 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wenselijk is dat er een eigentijdse regeling komt voor de kleine levensbeschouwelijke omroepen (2.42-omroepen); van mening dat de lopende fusieprocessen van de 2.42-omroepen niet onnodig moeten worden geremd; verzoekt de regering, in overleg met de NPO voor de zomer van 2013 de contouren van een eigentijdse regeling voor levensbeschouwelijke programmering bekend te maken en de NPO te vragen om bij de uitwerking in overleg te treden met de bestaande 2.42-omroepen, vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke stromingen in Nederland, de beoogde fusiepartners en andere omroepen die mede kunnen voorzien in media-aanbod op levensbeschouwelijk gebied voor de gehele Nederlandse bevolking, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voordewind en Ypma over de bezuiniging op het lwoo en pro (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Voordewind en Ypma over de bezuiniging op het lwoo en pro Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN YPMA Voorgesteld 11 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord een bezuiniging vanaf 2015 wordt aangekondigd op het leerwegondersteunend onderwijs (Iwoo) en het praktijkonderwijs (pro); overwegende dat het budget van Iwoo en pro sinds oktober 2012 is vastgezet en dat leerlingaantallen in deze schoolsoorten redelijk stabiel zijn; verzoekt de regering, de structurele bezuiniging op Iwoo en pro zo veel mogelijk te vinden via bezuinigingen op bureaucratie en management binnen het stelsel van passend onderwijs, waardoor de klas zo veel mogelijk wordt ontzien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over het verrekenen van de kasschuif (Dossier 33400-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over het verrekenen van de kasschuif Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 11 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in 2010 het voortgezet onderwijs een kasschuif van 56 miljoen euro heeft ontvangen voor de loonbijstelling, waarbij deze pas verrekend zou worden wanneer hiervoor loonruimte beschikbaar zou zijn; constaterende dat deze kasschuif nu in 2013 ten laste komt van de lumpsum in het voortgezet onderwijs, terwijl er geen loonruimte beschikbaar is; verzoekt de regering, de kasschuif conform afspraak pas te verrekenen wanneer er loonruimte beschikbaar is, zijnde op zijn vroegst in 2014, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 33400-VIII, nr. 110) over duidelijke kaders voor het zekerstellen van de publieke taak (Dossier 33400-VIII)
Nader gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 33400-VIII, nr. 110) over duidelijke kaders voor het zekerstellen van de publieke taak Motie (gewijzigd/nader) begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 111 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 110 Voorgesteld 20 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een sterke publieke omroep gebaat is bij een heldere kerntaak, overwegende dat dit ook bijdraagt aan het bewaken van een gelijk speelveld, verzoekt de regering, duidelijke kaders op te stellen die de publieke taak afbakenen en de publieke omroep aanzet tot scherpe keuzes, verzoekt de regering, hierover uiterlijk in het najaar van 2013 een brief naar de Kamer te sturen. ...

Bedrag uitname Provinciefonds Regionale Omroep (Dossier 33400-VIII)
Bedrag uitname Provinciefonds Regionale Omroep Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën Nr. 165 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2013 In het regeerakkoord Rutte-II is afgesproken dat met ingang van 1 januari 2014 de regionale omroepen worden gefinancierd door het Rijk en niet meer door de provincies. ...

Motie van het lid Beertema over studenten uit OIC-landen uitsluiten van dual-use technology-studies (Dossier 33400-VIII)
Motie van het lid Beertema over studenten uit OIC-landen uitsluiten van dual-use technology-studies Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 11 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat studenten uit islamitische landen zich nog altijd inschrijven voor technische studies waarvan de onderzoeksresultaten van essentieel belang zijn voor militaire toepassingen; overwegende dat Nederland nooit mag meewerken aan het verspreiden van dergelijke technologie naar islamitische landen; verzoekt de regering, studenten uit OlC-landen uit te sluiten van studies op het gebied van dual-use technologies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Bevriezen fusie Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief (Dossier 33400-VIII)
Bevriezen fusie Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2012 Met deze brief bericht ik u van mijn besluit om de voorgenomen fusie tot één organisatie van de Koninkijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) te bevriezen en een verkenning uit te laten voeren naar alternatieve vormen van samenwerking. ...