Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

193 resultaten

Nahang Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Nahang Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 193 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 23 december 2016. ...

Stand van zaken invoering van de Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Stand van zaken invoering van de Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2016 Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Wet natuurbescherming en de uitvoering van de aanvaarde moties en gedane toezeggingen in het kader van de voorhang van de op de wet gebaseerde uitvoeringsregelgeving, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33348, nr. 184) over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over per ministeriƫle regeling invasieve uitheemse en verwilderde soorten aanwijzen (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over per ministeriĆ«le regeling invasieve uitheemse en verwilderde soorten aanwijzen Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 187 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het ontwerpbesluit natuurbescherming de bestrijding van invasieve uitheemse soorten en verwilderde dieren wordt overgelaten aan de provincies, ondanks dat er Europese afspraken zijn om invasieve uitheemse soorten te bestrijden en sommige van deze exoten voorkomen in heel het land, zoals de nijlgans; overwegende dat het Faunafonds schade veroorzaakt door invasieve uitheemse soorten niet vergoedt; verzoekt de regering, in overleg met provincies op basis van de Wet natuurbescherming per ministeriële regeling invasieve uitheemse en verwilderde soorten aan te wijzen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over niet toestaan van het nekbreken bij vogels (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Thieme over niet toestaan van het nekbreken bij vogels Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 180 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Raad voor Dierenaangelegenheden concludeert dat het breken van de nek van vogels dieronvriendelijk is, omdat de dood niet onmiddellijk intreedt en pijnlijk kan zijn; constaterende dat de raad tevens concludeert dat het hanteren van de vogels bij het nekbreken zorgt voor angst en stress; verzoekt de regering, het nekbreken bij vogels niet toe te staan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 184 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over naar redelijkheid behandelen van vergunningaanvragen ingediend voor 1 juli 2015 (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over naar redelijkheid behandelen van vergunningaanvragen ingediend voor 1 juli 2015 Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 185 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voorkomen moet worden dat aanvragers van een natuurbeschermingswetvergunning om kleine informatieaanvullingen opnieuw de procedure moeten doorlopen; verzoekt de regering, in overleg met de provincies het mogelijk te maken dat vergunningaanvragen ingediend voor 1 juli 2015 naar redelijkheid worden behandeld volgens het overgangsrecht onder de huidige wet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Geurts over reguleren van hulpmiddelen voor de jacht op vogels (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van de leden Dijkgraaf en Geurts over reguleren van hulpmiddelen voor de jacht op vogels Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 183 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN GEURTS Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het ontwerpbesluit natuurbescherming onduidelijkheid schept over het al dan niet toestaan van hulpmiddelen voor de jacht op vogels; overwegende dat artikel 3.4 van de Wet natuurbescherming voldoende waarborgt dat ongewenste hulpmiddelen voor de jacht op vogels verboden worden; verzoekt de regering, artikel 3.9 van het ontwerpbesluit natuurbescherming zo aan te passen, dat het gebruik van hulpmiddelen voor de jacht op vogels gereguleerd wordt via het derde lid van het besluit en niet via het tweede lid, uitgaande van bijlage IV van de Vogelrichtlijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de grauwe gans op de landelijke vrijstellingslijst voor schadebestrijding zetten (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de grauwe gans op de landelijke vrijstellingslijst voor schadebestrijding zetten Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 186 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen provincie is zonder schade van de grauwe gans; overwegende dat in 2015 ruim 8,6 miljoen euro is uitgekeerd uit het Faunafonds voor schade veroorzaakt door de grauwe gans en dat de totale schade wordt geschat op 70 miljoen euro; verzoekt de regering, zolang de populatie grauwe ganzen dermate groot is, de grauwe gans op de landelijke vrijstellingslijst voor schadebestrijding te zetten en gezien de huidige grote schade de tegemoetkoming uit het Faunafonds voor gewasschade door de grauwe gans te behouden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over bevorderen van diervriendelijke alternatieven bij schade en overlast (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Van Gerven over bevorderen van diervriendelijke alternatieven bij schade en overlast Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 189 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bij schade en overlast eerst diervriendelijke methoden uitgebreid getest moeten worden, maar dat dit in de praktijk regelmatig onvoldoende gebeurt; verzoekt de regering, met de provincies te overleggen welke stappen ondernomen kunnen worden om diervriendelijke alternatieven te bevorderen en over de uitkomsten uiterlijk voorjaar 2017 te rapporteren aan de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over op provinciaal niveau een dier van de vrijstellingslijst afhalen middels een provinciale niet-vrijstellingslijst (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Van Gerven over op provinciaal niveau een dier van de vrijstellingslijst afhalen middels een provinciale niet-vrijstellingslijst Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 188 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een provincie de jacht op dieren op de vrijstellingslijst momenteel niet kan tegenhouden, ook niet als een provincie bijvoorbeeld de vos wil inzetten om ganzenoverlast te bestrijden of als de houtduif in aantallen terugloopt en geen enkele overlast blijkt te veroorzaken in die provincie; verzoekt de regering, de provincies de mogelijkheid te geven om op provinciaal niveau een dier van de vrijstellingslijst af te halen middels een provinciale niet-vrijstellingslijst, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over een verbod op jachtwedstrijden (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Thieme over een verbod op jachtwedstrijden Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 179 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jachtwedstrijden regelmatig in het land plaatsvinden; constaterende dat een wedstrijdelement het risico van aselectief afschot vergroot; verzoekt de regering om, een verbod op jachtwedstrijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over niet toestaan van de jacht in Natura 2000-gebieden (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Thieme over niet toestaan van de jacht in Natura 2000-gebieden Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 181 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jacht een ernstig verstorend effect heeft op alle diersoorten in het gebied; verzoekt de regering, de jacht in Natura 2000-gebieden niet toe te staan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over de vos van de vrijstellingslijst halen (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Thieme over de vos van de vrijstellingslijst halen Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 178 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vos op de landelijke vrijstellingslijst staat, wat betekent dat er gedurende het gehele jaar overal in Nederland afschot mag plaatsvinden; constaterende dat de dieren nooit altijd en overal schade veroorzaken; constaterende dat de vrijstellingslijst provincies belemmert in het geven van maatwerk; verzoekt de regering, de vos van de vrijstellingslijst te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over een verbod op het houden van vogels die ook in de Nederlandse natuur voorkomen (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Motie; Motie van het lid Thieme over een verbod op het houden van vogels die ook in de Nederlandse natuur voorkomen Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 182 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wilde vogels in Nederland op grote schaal worden gevangen en illegaal geringd; constaterende dat een waterdicht systeem ontbreekt waarmee wildvang wordt voorkomen; verzoekt de regering om, een verbod op het houden van vogels die ook in de Nederlandse natuur voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 190 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2016 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de brief van 13 mei 2016 over de voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Kamerstuk 33 348, nr. 177). ...

Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 177 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 13 mei 2016. ...

Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 176 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2016 Op 19 januari 2016 is de Wet natuurbescherming in het Staatsblad gepubliceerd (nr. 34). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2015, over regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2015, over regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 175 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 augustus 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 juni 2015 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Economische Zaken over: – het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348); – de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 348, nr. 9); – de nota naar aanleiding van het nader verslag (Kamerstuk 33 348, nr. 18); – de nota van wijziging (Kamerstuk 33 348, nr. 5); – de tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 348, nr. 10); – de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 348, nr. 19); – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 17 april 2015 ter aanbieding van het rapport «Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming» van Sira Consulting BV (Kamerstuk 33 348, nr. 14); – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 24 april 2015 ter aanbieding van het advies van Actal Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstuk 33  348, nr. 17); – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 12 mei 2015 houdende de reactie op de brief van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) over stagnatie ontheffingverlening (nieuwe) natuurwet. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33348, nr. 147) over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33348, nr. 147) over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 174 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de nieuwe Natuurbeschermingswet een nieuwe systematiek voor de jacht in Nederland introduceert; overwegende dat het op dit moment nog niet helder is hoe deze systematiek in de praktijk zal uitpakken, in termen van ecologische balans en administratieve lasten; van mening dat een goede evaluatie van de nieuwe systematiek daarom van groot belang is; verzoekt de regering, de werking van het nieuwe systeem in den brede te evalueren en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...