Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Motie Jadnanansing en Marcouch over budget voor Gay-Straight Alliances (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing en Marcouch over budget voor Gay-Straight Alliances Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN MARCOUCH Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het budget voor homo-emancipatie met 2 mln. wordt verhoogd van 3,5 mln. naar 5,5 mln.; constaterende, dat de bestemming van het nieuwe budget (5,5 mln.) nog onduidelijk is; constaterende, dat projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen circa 75% (€ 760 000 naar € 200 000) worden gekort, onder meer door het wegvallen van het budget van het ministerie van BZK; constaterende dat de minister met minder geld meer Gay-Straight Alliances (GSA) op scholen wenst te realiseren; overwegende, dat volgens het SCP-rapport «Steeds gewoner, nooit gewoon» de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen nog steeds veel aandacht verdient; overwegende dat het voorgestelde budget voor het realiseren van meer GSA onvoldoende is om meer GSA's op te kunnen zetten en te ondersteunen: verzoekt de regering: – projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen niet te korten, maar het jaarlijkse budget te verhogen tot € 800 000 (een verhoging van € 600 000); – het jaarlijkse budget voor ondersteuning van GSA's te verhogen tot € 450 000 (een verhoging van € 250 000); – de hierboven genoemde verhogingen (€ 600 000 en € 250 000) te financieren uit de budgetverhoging (jaarlijks 2 mln.) voor homo-emancipatiebeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Gew motie Jadnanansing over goede taalbeheersing (t.v.v. 33000 VIII, nr. 79) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Jadnanansing over goede taalbeheersing (t.v.v. 33000 VIII, nr. 79) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 142 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JADNANANSING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 79 Voorgesteld 13 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat goede taalbeheersing voor alle Nederlanders van groot belang is om deel te nemen aan onze samenleving; constaterende, dat taalbeheersing voor veel hbo-studenten een probleem vormt bij het volgen of voltooien van de opleiding; constaterende, dat dit probleem ook vaak geldt voor stapelaars vanuit het mbo; overwegende, dat het geven van taalonderwijs primair een taak is van het mbo en vo; constaterende, dat er, los van deze taakverdeling, momenteel een groep hbo-studenten problemen heeft met taalbeheersing waarmee zij zich niet meer door het middelbaar onderwijs kunnen laten helpen; verzoekt de regering om in overleg met de hbo-instellingen taalcursussen te ontwikkelen opdat alle studenten die zich na het middelbaar onderwijs aanmelden voor een hogere opleiding, voldoende taalbeheersing hebben om deze ook te kunnen voltooien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Beertema en Jadnanansing over het nader definiëren van het begrip contactuur (t.v.v. 33000 VIII, nr. 107) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Beertema en Jadnanansing over het nader definiëren van het begrip contactuur (t.v.v. 33000 VIII, nr. 107) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN JADNANANSING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 107 Voorgesteld 13 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de definitie van contacturen in het hbo aanscherping behoeft om te voorkomen dat onbegeleide uren als contactuur worden meegerekend; overwegende, dat onderwijstijd onder de pedagogisch deskundige verantwoordelijkheid van daartoe bekwaam onderwijspersoneel dient te vallen; overwegende, dat onderwijstijd deel uitmaakt van het door de school geplande en voor studenten verplichte onderwijsprogramma; overwegende, dat onderwijstijd inspirerend en uitdagend moet zijn om een zinvol onderdeel te zijn van de totale studielast van studenten; verzoekt de regering in het hoger beroepsonderwijs het begrip contactuur nader te definiëren en daarin de drie criteria uit het voortgezet onderwijs als uitgangspunt op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jadnanansing en Klaver over niet-bindende matchinggesprekken (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing en Klaver over niet-bindende matchinggesprekken Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN KLAVER Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs belang wordt gehecht aan matching om de juiste student op de juiste plek te krijgen; overwegende, dat matching een belangrijke factor is in het verhogen van studiesucces en -rendement; verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat per collegejaar 2012–2013 met alle startende bachelorstudenten niet-bindende matchinggesprekken worden gevoerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema c.s. over het nader definiëren van het begrip contactuur (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema c.s. over het nader definiëren van het begrip contactuur Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie Klaver en Jadnanansing over streefdoelen voor tevredenheid (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver en Jadnanansing over streefdoelen voor tevredenheid Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JADNANANSING Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de streefdoelen een indicator zouden moeten bevatten voor de prestaties van de minister; overwegende, dat de tevredenheid van ouders, leerlingen en studenten over het onderwijs een indicatie geeft voor het succes van het gevoerde onderwijsbeleid; verzoekt de minister een streefdoel te formuleren op het gebied van de tevredenheid van ouders, leerlingen en studenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Jadnanansing over een onderwijsbevoegdheid voor hbo-docenten (t.v.v. 33000 VIII, nr. 81) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Jadnanansing over een onderwijsbevoegdheid voor hbo-docenten (t.v.v. 33000 VIII, nr. 81) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 143 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JADNANANSING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 81 Voorgesteld 13 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat aan docenten op de middelbare school bevoegdheidseisen worden gesteld in de vorm van eerste- of tweedegraadsbevoegdheden; constaterende, dat dit in het hbo niet het geval is; overwegende, dat een mastertitel weliswaar veel zegt over de academische kwalificatie van een docent maar weinig over de deskundigheid bij het geven van les; verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn alle docenten in het hbo over een onderwijsbevoegdheid beschikken die ten minste gelijk staat aan de bevoegdheid die een docent voor de bovenbouw havo/vwo nodig heeft, opdat ook de educatieve kwaliteit van de docent in het hbo gegarandeerd wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jadnanansing over goede taalbeheersing (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing over goede taalbeheersing Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat taalbeheersing voor veel hbo-studenten een probleem vormt bij het volgen of voltooien van de opleiding; constaterende, dat dit probleem ook vaak geldt voor stapelaars vanuit het mbo; overwegende, dat goede taalbeheersing voor alle Nederlanders van belang is om deel te nemen aan onze samenleving; verzoekt de regering om in overleg met de hbo-instellingen taalcursussen te ontwikkelen opdat alle studenten die zich na het middelbaar onderwijs aanmelden voor een hogere opleiding, voldoende taalbeheersing hebben om deze ook te kunnen voltooien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jadnanansing over een onderwijsbevoegdheid voor hbo-docenten (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing over een onderwijsbevoegdheid voor hbo-docenten Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat aan docenten op de middelbare school bevoegdheidseisen worden gesteld in de vorm van eerste- of tweedegraadsbevoegdheden; constaterende, dat dit in het hbo niet het geval is; overwegende, dat een mastertitel weliswaar veel zegt over de academische kwalificatie van een docent, maar weinig over de deskundigheid bij het geven van les; verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn alle docenten in het hbo over een onderwijsbevoegdheid beschikken die ten minste gelijk staat aan de bevoegdheid die een docent voor de bovenbouw havo/vwo nodig heeft, en gaat over tot de orde van de dag. ...