Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

47 resultaten

Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 (Dossier 33000-VIII)
Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Op 25 november stuurde ik uw Kamer de Mediabegrotingsbrief 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho (Dossier 33000-VIII)
Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho Brief regering begroting financiën Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2011 Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho aan.1 Dit rapport is onderdeel van de acties die zijn toegezegd bij de aanbieding van het rapport van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Kamernummer 32 123 VIII, nr. ...

Verslag van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) (Dossier 33000-VIII)
Verslag van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) Brief regering begroting financiën Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2012 Hierbij zend ik u, in gevolge artikel 9 van de wet SLOA, het verslag over de jaren 2007 tot en met 20101. ...

Aanvulling antwoord op vraag 226 inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Aanvulling antwoord op vraag 226 inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2011 In het antwoord op de Kamervragen over Ontwerpbegroting 2012 van 8 november 2011 is gebleken dat het antwoord op vraag 226 niet compleet was. ...

Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2011 Hierbij bied ik u aan, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie, het goedgekeurde Jaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs1. ...

Bestuursafspraken G4 en G33 (Dossier 33000-VIII)
Bestuursafspraken G4 en G33 Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 1. ...

Nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs (VO) in Amsterdam (Dossier 33000-VIII)
Nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs (VO) in Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2011 Met deze brief informeer ik u over de nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. ...

Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2012 Onlangs verscheen het jaarverslag 2011 van het Commissariaat voor de Media.1 Ik heb het genoegen dit jaarverslag hierbij aan uw Kamer te doen toekomen. ...

Advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' (Dossier 33000-VIII)
Advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' Brief regering begroting financiën Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2012 In 2011 heb ik de Onderwijsraad gevraagd te adviseren over de wijze waarop scholen in brede zin ondersteund zouden kunnen worden in de wijze waarop zij vorm en inhoud geven aan het burgerschapsonderwijs. ...

Kabinetsreactie op het RMO advies 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' (Dossier 33000-VIII)
Kabinetsreactie op het RMO advies 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' Brief regering begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2012 Dit voorjaar is het advies «Nieuwe ronde, nieuwe kansen. ...

Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 (Dossier 33000-VIII)
Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2012 Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de uitvoering van de moties die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2012.1 33 000 VIII, nr. ...

Stand van zaken-overzicht van openstaande toezeggingen waarvan de termijn reeds verstreken is en waarvan onduidelijk is welke termijn wordt aangehouden (Dossier 33000-VIII)
Stand van zaken-overzicht van openstaande toezeggingen waarvan de termijn reeds verstreken is en waarvan onduidelijk is welke termijn wordt aangehouden Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2011 In uw brief van 8 september 2011, verzoekt u om een stand van zaken-overzicht van openstaande toezeggingen waarvan de termijn reeds verstreken is en waarvan onduidelijk is welke termijn wordt aangehouden. ...

Stand van zaken vereenvoudiging bekostiging Voortgezet Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Stand van zaken vereenvoudiging bekostiging Voortgezet Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2011 In de brief van 16 september jl. over de stand van zaken van de herziening van de financiering van de onderwijsinstellingen (vergaderjaar 2010–2011, 32 500 VIII, nr. ...

Mediabegroting 2012 (Dossier 33000-VIII)
Mediabegroting 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 Hierbij ontvangt u de Mediabegroting 2012, met de concrete uitwerking van artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW). ...

Uitstel toezegging over onderwijsachterstand van jongens (Dossier 33000-VIII)
Uitstel toezegging over onderwijsachterstand van jongens Brief regering begroting financiën Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 augustus 2012 Tijdens het algemeen overleg «Onderwijsachterstand van jongens» van 31 mei 2011 heb ik de Kamer toegezegd in de zomer van 2012 de resultaten van 2 onderzoeken plus de inventarisatie van de SLO van bestaande inzichten over het voorkomen van achterstand van jongens toe te zenden. ...

Onderwijssubsidies (Dossier 33000-VIII)
Onderwijssubsidies Brief regering begroting financiën Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2012 U verzoekt mij een stand van zaken te geven met betrekking tot de motie Biskop (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. ...

Vermindering van regeldruk in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Vermindering van regeldruk in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 216 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2012 Met deze brief willen wij u informeren over de vermindering van regeldruk in het onderwijs en sturen wij u de uitkomsten van het onderzoek naar de beleving van regeldruk onder leraren (zie bijlage).1 Ook voldoen wij met deze brief aan enkele toezeggingen2 en gaan wij in op de uitvoering van de motie van Kamerleden Biskop en Ortega-Martijn, die werd aangenomen tijdens de behandeling van de OCW-begroting voor 2012.3 Inleiding Onze aanpak van regeldruk binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verloopt langs drie sporen: a) Minder en betere regels; b) Focus op aanpak van ervaren regeldruk; c) Allianties en afspraken met andere veroorzakers. ...

OESO-rapport Education at a Glance 2012 (Dossier 33000-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2012 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Education at a Glance 2012, de nieuwe editie van dit jaarlijkse rapport. ...

Voorstel van wet (Dossier 33000-VIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 20 september 2011 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33000-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE     blz. ...