Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Motie Van der Werf en Klijnsma over technische noodzaak als verdelingscriterium (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Werf en Klijnsma over technische noodzaak als verdelingscriterium Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat bij de subsidieverdeling Brim in 2012 de laagste aanvragen het eerst worden gehonoreerd; overwegende, dat bij de subsidieverdeling eveneens technische noodzaak een verdelingscriterium zou moeten zijn; verzoekt de regering technische noodzaak als verdelingscriterium op te nemen bij de subsidieverdeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma en Van der Werf over de cultuurkaart (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma en Van der Werf over de cultuurkaart Motie begroting financiën Nr. 211 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN VAN DER WERF Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet het ondernemerschap in de cultuursector wil stimuleren; overwegende dat de cultuurkaart een belangrijk instrument is om jongeren kennis bij te brengen over cultuur; constaterende dat CJP erin geslaagd is de financiering voor het volgend schooljaar voor het grootste gedeelte rond te krijgen; verzoekt de regering, om dit culturele ondernemerschap te honoreren door eenmalig zes ton bij te dragen en daarvoor dekking te vinden in de Voorjaarsnota en/of de middelen voor frictiekosten en/of de middelen voor het internationaal cultuurbeleid, op voorwaarde dat CJP de rest van de kosten volledig bijeen brengt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Werf en Klijnsma over het borgen van belangwekkend cultuurgoed (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Werf en Klijnsma over het borgen van belangwekkend cultuurgoed Motie begroting financiën Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van de bezuinigingen een aantal instituten, waaronder het Nederlands Theaterinstituut, het Nederlands Muziek Instituut en het NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden, hun deuren moeten sluiten; constaterende dat hierdoor belangwekkend cultuurgoed teloor dreigt te gaan, overwegende, dat dit weliswaar geen rijkscollecties zijn, maar wel kennis en goederen betreft die mede met rijksgeld zijn opgebouwd; verzoekt de regering, het cultuurgoed van genoemde instellingen zorgvuldig te borgen en, indien nodig, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew. motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (t.v.v. 33000-VIII-11) (Dossier 33000-VIII)
Gew. motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (t.v.v. 33000-VIII-11) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11 Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat bij de subsidieverdeling Brim in 2012 de laagste aanvragen het eerst worden gehonoreerd; overwegende, dat bij de subsidieverdeling eveneens technische noodzaak een verdelingscriterium zou moeten zijn; verzoekt de regering indien aanvragen met een technische noodzaak buiten de Brim-regeling vallen deze nog in 2012 mee te nemen in de restauratieregeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Werf over handhaven van hoogwaardig aanbod in de regio (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Werf over handhaven van hoogwaardig aanbod in de regio Motie begroting financiën Nr. 214 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het advies Slagen voor Cultuur het criterium «regionale spreiding» niet per instelling is toegepast waardoor alle andere criteria bovengeschikt zijn aan dit criterium; constaterende dat de regionale spreiding van cultuur in ons land nu in gedrang komt; verzoekt de regering, om in de beschikkingen aan culturele instellingen het beleidsuitgangspunt «handhaven hoogwaardige aanbod in de regio» herkenbaar tot uiting te laten komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van der Werf/Klijnsma (t.v.v. 33000-VIII, nr. 215) over het borgen van belangwekkend cultuurgoed (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie van der Werf/Klijnsma (t.v.v. 33000-VIII, nr. 215) over het borgen van belangwekkend cultuurgoed Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 223 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...