Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Motie Biskop over overleg met Syntens (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop over overleg met Syntens Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BISKOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van belang is dat de regering zich inzet voor het faciliteren van cultureel en sociaal ondernemerschap; constaterende, dat het innovatiecentrum Syntens namens de overheid innovatie stimuleert en daarmee welvaart en welzijn in Nederland bevordert; verzoekt de regering in overleg te gaan met Syntens over de vraag of zij zich ook kunnen toeleggen op en adviseren over cultureel ondernemerschap, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het van belang is dat het aantal leerlingen en studenten techniek groeit; constaterende, dat het voor leerlingen van 16 en 17 jaar moeilijker is om een stage te lopen in industriële omgevingen vanwege regelgeving ten aanzien van minderjarigen; verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen hoe er binnen de kaders van de Arbeidswet en de daaraan ten grondslag liggende internationale verdragen, meer mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om leerlingen stage te laten lopen en kennis te vergaren in technische werkomgevingen, zoals de industrie en de resultaten mee te nemen in het Masterplan Techniek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 13 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan; overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen; verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-) ingevoerd zou kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Biskop en Van der Ham over een private doorstart van de Cultuurkaart (t.v.v. 33000-VIII, nr. 37) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Biskop en Van der Ham over een private doorstart van de Cultuurkaart (t.v.v. 33000-VIII, nr. 37) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BISKOP EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 37 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van belang is om een doorlopende lijn van cultuureducatie van primair naar voortgezet onderwijs te waarborgen; overwegende, dat de Cultuurkaart jongeren in het voortgezet onderwijs stimuleert om cultuur te ervaren; constaterende, dat er vanaf het schooljaar 2012–2013 geen overheidsgeld meer is voor de instandhouding van de Cultuurkaart voor jongeren in het voortgezet onderwijs; overwegende, dat het voorstel van de stichting Cultureel Jongeren Paspoort om privaat geld in te zetten voor behoud van de Cultuurkaart een interessante optie is; verzoekt de regering na te gaan of belemmeringen voor een private doorstart van de cultuurkaart weggenomen kunnen worden en scholen voor voortgezet onderwijs te stimuleren hun huidige bijdrage aan de Cultuurkaart te continueren bij een eventuele doorstart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan; overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen; verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-)ingevoerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Çelik en Biskop over de keuze voor techniek (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik en Biskop over de keuze voor techniek Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN ÇELIK EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het (v)mbo met name in de sector techniek een uitermate zorgelijke trend van dalende leerlingen- en deelnemersaantallen kent; voorts constaterende, dat over de hele linie in het beroepsonderwijs maar in het bijzonder in het vmbo, de sector techniek een uitermate zorgelijke trend van dalende leerlingen- en deelnemersaantallen kent; overwegende, dat TechniekTalent.nu heeft berekend dat het bedrijfsleven in 2014 al 38 400 technische vmbo'ers en 23 100 technische mbo'ers tekort zal komen; verzoekt de regering om ook de minister van OCW hierbij een belangrijke taak te geven en haar samen met de minister van ELI in overleg met werkgevers tot een plan te laten komen om de keuze voor techniek in aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen, met resultaatverplichtingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Biskop en Çelik over beroepsopleidingen in regiogemeenten (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop en Çelik over beroepsopleidingen in regiogemeenten Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN BISKOP EN ÇELIK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet werkt aan een doelmatiger aanbod van beroepsopleidingen op regionaal niveau; overwegende, dat vanwege deze macrodoelmatigheid kleinere opleidingen in gemeenten binnen de regio dreigen te verdwijnen naar de grote steden; overwegende, dat het behoud van beroepsonderwijs in deze gemeenten essentieel is voor een gezonde arbeidsmarkt en een aantrekkelijk leefklimaat; verzoekt de regering het behoud van het beroepsonderwijs in regiogemeenten te bevorderen en in de uitwerking van het beleid de afstemming met het regionale bedrijfsleven en het belang voor de regionale economie leidend te laten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Biskop over rookvrije schoolpleinen (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop over rookvrije schoolpleinen Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat inmiddels alle scholen rookvrij zijn, maar nog niet alle schoolpleinen; overwegende, dat 50% van de pubers start met roken en dat 50% daarvan blijft roken; overwegende, dat dit onwenselijk is uit oogpunt van volksgezondheid; verzoekt de regering in overleg met scholen te bevorderen dat ook alle schoolpleinen rookvrij worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Biskop en Ortega-Martijn over minder regeldruk in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop en Ortega-Martijn over minder regeldruk in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN BISKOP EN ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regeldruk en bureaucratie in het onderwijs nog te groot zijn; overwegende, dat hierdoor scholen te veel worden belemmerd om binnen bepaalde randvoorwaarden onderwijs in te richten naar eigen inzicht, maar tevens minder tijd aan het geven van onderwijs kan worden besteed; constaterende, dat niet alleen het Rijk, maar ook de scholen zelf en de sociale partners bijdragen aan deze regeldruk en bureaucratie; verzoekt de regering afspraken te maken met alle betrokkenen voor een merkbare vermindering van de regeldruk en bureaucratie in het onderwijs en de Kamer hierover te informeren voor de Voorjaarsnota, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Liefde c.s. over de kunstvakopleidingen (Dossier 33000-VIII)
Motie De Liefde c.s. over de kunstvakopleidingen Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID DE LIEFDE C.S. ...

Motie Çelik en Biskop over de vrijwillige ouderbijdrage (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik en Biskop over de vrijwillige ouderbijdrage Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN ÇELIK EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat al sinds 1997 geldt dat de vrijwillige ouderbijdragen die scholen vragen, zijn gebonden aan wettelijke regels, die bepalen dat de toelating van leerlingen niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke bijdrage; constaterende, dat nog altijd te veel klachten klinken over creatieve (taal)uitingen, tot aan dreigingen met deurwaarders toe, waarmee op ouders druk wordt uitgeoefend om een verplicht karakter te geven aan de betaling van vrijwillige ouderbijdragen; van oordeel dat de scholen ouderbijdragen slechts op basis van vrijwilligheid mogen innen; verzoekt de regering om de scholen voor basis-, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie nogmaals nadrukkelijk te wijzen op het onverplichte karakter van de vrijwillige ouderbijdragen en de inspectie alert te laten reageren op elk signaal dat een school de vrijwillige bijdrage een verplicht karakter heeft gegeven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Biskop over een private doorstart van de Cultuurkaart (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop over een private doorstart van de Cultuurkaart Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID BISKOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van belang is om een doorlopende lijn van cultuureducatie van primair naar voortgezet onderwijs te waarborgen; overwegende, dat de Cultuurkaart jongeren in het voortgezet onderwijs stimuleert om cultuur te ervaren; constaterende, dat er vanaf het schooljaar 2012–2013 geen overheidsgeld meer is voor de instandhouding van de Cultuurkaart voor jongeren in het voortgezet onderwijs; overwegende, dat het voorstel van de stichting Cultureel Jongeren Paspoort om privaat geld in te zetten voor behoud van de Cultuurkaart een interessante optie is; verzoekt de regering na te gaan of belemmeringen voor een private doorstart van de cultuurkaart weggenomen kunnen worden en scholen voor voortgezet onderwijs te stimuleren hun huidige bijdrage aan de Cultuurkaart te continueren bij een eventuele doorstart, en gaat over tot de orde van de dag. ...