Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling (Dossier 33000-VIII)
Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling Brief regering begroting financiën Nr. 233 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 op 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 164) heb ik toegezegd u een grofmazig overzicht te sturen met daarin per onderwijsinstelling het aantal studenten en de verhouding onder-wijs- en onderzoeksdeel (T2529). ...

Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2011 Hierbij bied ik u het adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 aan.1 Dit adviesprogramma wordt conform de Kaderwet Adviescolleges op de derde dinsdag van september aan de beide kamers der Staten-Generaal gezonden. ...

Uitvoering van de motie van het lid Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (33000 VIII, nr.39) (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering van de motie van het lid Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (33000 VIII, nr.39) Brief regering begroting financiën Nr. 159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2011 Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Van der Ham c.s, zoals deze in het wetgevingsoverleg van 21 november 2011 is ingediend en op 29 november 2011 door uw Kamer is aangenomen.1 Om reden dat ik geen vrije middelen beschikbaar heb op de cultuurbegroting, zou een bijdrage aan Oriëntalis betekenen dat ik een korting moet doorvoeren op de subsidie aan de rijksgesubsidieerde musea. ...

Motie Lucas/ De Rouwe over scholarships (32500 VIII nr. 61) (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas/ De Rouwe over scholarships (32500 VIII nr. 61) Brief regering begroting financiën Nr. 160 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2011 Met de motie Lucas/De Rouwe (TK 2011–2012, 32 500 VIII, nr. ...

Werkprogramma 2012 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (Dossier 33000-VIII)
Werkprogramma 2012 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2011 Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het werkprogramma 2012 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.1 De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. ...

CABR-dossier van Klaas-Carel Faber (Dossier 33000-VIII)
CABR-dossier van Klaas-Carel Faber Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 Naar aanleiding van vragen van Kamerlid Roemer over het CABR-dossier van Klaas-Carel Faber (Handelingen II 2010/11, nr. ...

Uitstelbrief toezegging over de restauratieopleidingsprojecten (Dossier 33000-VIII)
Uitstelbrief toezegging over de restauratieopleidingsprojecten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2011 Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 op 10 november 2009 is u toegezegd dat u vóór de begroting 2012 een notitie zou ontvangen over de restauratieopleidingsprojecten ná 2012. ...

Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 (Dossier 33000-VIII)
Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2012 Hierbij bied ik u het Jaarwerkprogramma 2012 van de Erfgoedinspectie aan1. ...

Kunst van Lezen 2012-2015 (Dossier 33000-VIII)
Kunst van Lezen 2012-2015 Brief regering begroting financiën Nr. 174 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2012 Bij brief van 8 september 2011 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 VIII, nr. ...

Vermindering van regeldruk in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Vermindering van regeldruk in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 216 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2012 Met deze brief willen wij u informeren over de vermindering van regeldruk in het onderwijs en sturen wij u de uitkomsten van het onderzoek naar de beleving van regeldruk onder leraren (zie bijlage).1 Ook voldoen wij met deze brief aan enkele toezeggingen2 en gaan wij in op de uitvoering van de motie van Kamerleden Biskop en Ortega-Martijn, die werd aangenomen tijdens de behandeling van de OCW-begroting voor 2012.3 Inleiding Onze aanpak van regeldruk binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verloopt langs drie sporen: a) Minder en betere regels; b) Focus op aanpak van ervaren regeldruk; c) Allianties en afspraken met andere veroorzakers. ...

Adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur over de herziening van het museale bestel (Dossier 33000-VIII)
Adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur over de herziening van het museale bestel Brief regering begroting financiën Nr. 180 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2012 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuur ik u hierbij mijn adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur over de herziening van het museale bestel1. ...

Uitvoering van de motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (33000 VIII, nr. 55) (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering van de motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (33000 VIII, nr. 55) Brief regering begroting financiën Nr. 209 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg van 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Trends in beeld 2011 (Dossier 33000-VIII)
Trends in beeld 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2011 Hierbij bied ik u Trends in Beeld 2011, Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan.1 Trends in Beeld is een jaarlijks terugkerende publicatie van het ministerie van OCW. ...

Fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief tot één organisatie (Dossier 33000-VIII)
Fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief tot één organisatie Brief regering begroting financiën Nr. 161 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag 23 dcember2011 Hierbij informeer ik u over het besluit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief te fuseren tot één organisatie. ...

Jaarverslag van het Rathenau Instituut over het jaar 2010 (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag van het Rathenau Instituut over het jaar 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2011 Op grond van artikel 5, vierde lid, van het Instellingsbesluit Rathenau Instituut, ontvangt u ieder jaar ter kennisneming het jaarverslag van het Rathenau Instituut. ...

Internationale mobiliteit (Dossier 33000-VIII)
Internationale mobiliteit Brief regering begroting financiën Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2011 De verdiencapaciteit van Nederland is in belangrijke mate afhankelijk van onze internationale positie. ...

Uitvoering motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 15) (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 15) Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2011 In de motie Van der Werf/Klijnsma (33 000 VIII, vergaderjaar 2011–2012) wordt de regering gevraagd aanvragen met een technische noodzaak die in 2012 worden afgewezen, in 2012 mee te nemen in de restauratieregeling. ...

Subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 (Dossier 33000-VIII)
Subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2011 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Modernisering Monumentenzorg op 31 januari jl. heeft uw Kamer vragen gesteld over de gang van zaken op 15 januari jl. bij de indiening van plannen voor een subsidie uit het Brim 2011 (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten). ...

Uitvoering motie Lucas c.s. (33000 VIII, nr. 55) inzake internationale uitgaven Sluiting Nederlands Instituut in Damascus (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering motie Lucas c.s. (33000 VIII, nr. 55) inzake internationale uitgaven Sluiting Nederlands Instituut in Damascus Brief regering begroting financiën Nr. 189 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2012 Tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2011 (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 191 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2012 Hierbij bied ik u het jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2011 aan.1 Het verslag en deze aanbiedingsbrief betreffende de vier erfgoedsectoren archeologie, archieven, collecties en monumenten, zend ik zowel aan de Eerste als Tweede Kamer. ...