Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Motie Dijkgraaf en Van der Ham over uitvoering van de motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32500-VIII, nr. 122) (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf en Van der Ham over uitvoering van de motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32500-VIII, nr. 122) Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN DER HAM Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat voor het garanderen van voldoende basisvaardigheden rekenen en taal de lat hoog genoeg moet liggen; overwegende, dat de aangenomen motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32 500 VIII, nr. ...

Motie Ortega-Martijn en Dijkgraaf over het omgaan met pestgedrag (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega-Martijn en Dijkgraaf over het omgaan met pestgedrag Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN DIJKGRAAF Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat traditioneel en digitaal pestgedrag negatieve gevolgen kan hebben voor slachtoffers van pesten, zoals faalangst, diep wantrouwen en depressieve gevoelens; overwegende, dat het omgaan met pesten een zaak is van scholen, leraren en ouders; verzoekt de regering in gesprek te gaan met het onderwijsveld in het primair en voortgezet onderwijs over aanpak van en expertise over pestbeleid en om de omvang van het probleem in kaart te brengen; verzoekt de regering voorts om het omgaan met pestgedrag expliciet op te nemen in de bekwaamheidseisen van lerarenopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf en Van der Ham over het gebruik van rekenmachines (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf en Van der Ham over het gebruik van rekenmachines Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN DER HAM Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat veel leerlingen en studenten elementaire rekenvaardigheden en wiskundige bewerkingen niet meer beheersen door het gebruik van een (grafische) rekenmachine; verzoekt de regering in overleg te treden met het College voor Examens over het uitsluiten van het gebruik van de rekenmachine bij toetsen in het basisonderwijs en het drastisch beperken van het gebruik van een (grafische) rekenmachine bij toetsen en examens in het voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf en Ortega-Martijn over het invoeren van de rekentoets (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf en Ortega-Martijn over het invoeren van de rekentoets Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de rekentoets een unieke status heeft, omdat leerlingen niet kunnen slagen voor het eindexamen indien niet is voldaan aan de minimumnorm voor de rekentoets; overwegende, dat bij deze unieke status van de rekentoets een afzonderlijk beoordelingsregime hoort, zodat goede examenresultaten voor andere vakken gehonoreerd blijven indien enkel de rekentoets een belemmering vormt voor het slagen van de leerling; constaterende, dat leerlingen in vwo 4 momenteel moeten worden voorbereid op de rekentoets, terwijl het curriculum nog niet bekend is vanwege onderzoek naar het gewenste niveau; verzoekt de regering een afzonderlijk beoordelingsregime te hanteren voor de rekentoets, waarbij binnen een redelijke termijn een royaal aantal herkansingen geboden wordt; verzoekt de regering tevens de rekentoets in het vwo in te voeren in het derde schooljaar nadat het referentieniveau van de toets bekend is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf over een grens voor maximale subsidiale kosten van €350.000 (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf over een grens voor maximale subsidiale kosten van €350.000 Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat met het beleid voor 2012 beoogd wordt dat de subsidies toereikend zijn voor het onderhoud van monumenten; constaterende, dat de grens voor de maximale subsidiabele kosten voor kerken verlaagd wordt van € 700 000 naar € 100 000; constaterende, dat de maximale subsidiabele kosten van € 100 000 zelfs voor het onderhoud van middelgrote kerken onvoldoende zijn; verzoekt de regering de grens voor de maximale subsidiabele kosten op € 350 000 te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...