Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het beschikbaarstellen van gelden voor onderwijsachterstandenbeleid op het platteland (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over het beschikbaarstellen van gelden voor onderwijsachterstandenbeleid op het platteland Amendement begroting financiën Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000). ...

Motie Ortega-Martijn en Dijkgraaf over het omgaan met pestgedrag (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega-Martijn en Dijkgraaf over het omgaan met pestgedrag Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN DIJKGRAAF Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat traditioneel en digitaal pestgedrag negatieve gevolgen kan hebben voor slachtoffers van pesten, zoals faalangst, diep wantrouwen en depressieve gevoelens; overwegende, dat het omgaan met pesten een zaak is van scholen, leraren en ouders; verzoekt de regering in gesprek te gaan met het onderwijsveld in het primair en voortgezet onderwijs over aanpak van en expertise over pestbeleid en om de omvang van het probleem in kaart te brengen; verzoekt de regering voorts om het omgaan met pestgedrag expliciet op te nemen in de bekwaamheidseisen van lerarenopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ortega Martijn over overbodige regelgeving (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega Martijn over overbodige regelgeving Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat regeldruk en papieren controlelast scholen en leraren belemmeren in hun kerntaak, namelijk het geven van onderwijs; van mening, dat vanuit het uitgangspunt van vertrouwen in professionals in het onderwijs naar huidige en nieuwe regelgeving gekeken moet worden; verzoekt de regering om advies te vragen aan de Onderwijsraad en aan het onderwijsveld, bijvoorbeeld via de Stichting van het Onderwijs, over het schrappen van overbodige regelgeving in het onderwijs en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over maatwerk in het mbo (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over maatwerk in het mbo Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Ortega-Martijn over bestrijden van laaggeletterdheid op de BES-eilanden (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega-Martijn over bestrijden van laaggeletterdheid op de BES-eilanden Motie begroting financiën Nr. 115 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Caribisch Nederland geen bekostigde volwasseneneducatie heeft; overwegende, dat op de BES-eilanden laaggeletterdheid onder volwassenen nog vaak voorkomt; overwegende, dat sociale kanstrajecten alleen voor jongvolwassenen een oplossing bieden voor het tegengaan van laaggeletterdheid; verzoekt de regering om net als in het Europees deel van Nederland ook op de BES-eilanden volwassenenonderwijs te organiseren en laaggeletterdheid binnen alle leeftijdgroepen te bestrijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf en Ortega-Martijn over het invoeren van de rekentoets (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf en Ortega-Martijn over het invoeren van de rekentoets Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de rekentoets een unieke status heeft, omdat leerlingen niet kunnen slagen voor het eindexamen indien niet is voldaan aan de minimumnorm voor de rekentoets; overwegende, dat bij deze unieke status van de rekentoets een afzonderlijk beoordelingsregime hoort, zodat goede examenresultaten voor andere vakken gehonoreerd blijven indien enkel de rekentoets een belemmering vormt voor het slagen van de leerling; constaterende, dat leerlingen in vwo 4 momenteel moeten worden voorbereid op de rekentoets, terwijl het curriculum nog niet bekend is vanwege onderzoek naar het gewenste niveau; verzoekt de regering een afzonderlijk beoordelingsregime te hanteren voor de rekentoets, waarbij binnen een redelijke termijn een royaal aantal herkansingen geboden wordt; verzoekt de regering tevens de rekentoets in het vwo in te voeren in het derde schooljaar nadat het referentieniveau van de toets bekend is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie Biskop en Ortega-Martijn over minder regeldruk in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop en Ortega-Martijn over minder regeldruk in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN BISKOP EN ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regeldruk en bureaucratie in het onderwijs nog te groot zijn; overwegende, dat hierdoor scholen te veel worden belemmerd om binnen bepaalde randvoorwaarden onderwijs in te richten naar eigen inzicht, maar tevens minder tijd aan het geven van onderwijs kan worden besteed; constaterende, dat niet alleen het Rijk, maar ook de scholen zelf en de sociale partners bijdragen aan deze regeldruk en bureaucratie; verzoekt de regering afspraken te maken met alle betrokkenen voor een merkbare vermindering van de regeldruk en bureaucratie in het onderwijs en de Kamer hierover te informeren voor de Voorjaarsnota, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ortega-Martijn over bijscholing van volwassenen op de BES-eilanden (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega-Martijn over bijscholing van volwassenen op de BES-eilanden Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat op de BES-eilanden geen hogeronderwijsvoorzieningen aanwezig zijn; van mening, dat het behalen van een bachelor- of mastergraad via bijscholing door volwassenen hard nodig is om het doel van een goed gekwalificeerde beroepsbevolking te bereiken; verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat ook 30-plussers op de BES-eilanden in staat zijn om een bachelor- of mastergraad te behalen en de Kamer vóór het zomerreces van 2012 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ortega Martijn over aanscherping van de kernvakkenregeling (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega Martijn over aanscherping van de kernvakkenregeling Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet van plan is in 2014 de kernvakkenregeling aan te scherpen voor het vmbo; overwegende, dat deze maatregel ertoe zal leiden dat meer basisberoepsgerichte leerlingen zonder startkwalificatie uitstromen uit het regulier onderwijs; verzoekt de regering af te zien van aanscherping van de kernvakkenregeling voor de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ferrier c.s. over door de gemeenten gesubsidieerd leerlingenvervoer (Dossier 33000-VIII)
Motie Ferrier c.s. over door de gemeenten gesubsidieerd leerlingenvervoer Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...