Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

33 resultaten

Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling (Dossier 33000-VIII)
Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling Brief regering begroting financiën Nr. 233 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 op 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 164) heb ik toegezegd u een grofmazig overzicht te sturen met daarin per onderwijsinstelling het aantal studenten en de verhouding onder-wijs- en onderzoeksdeel (T2529). ...

Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2011 Hierbij bied ik u het adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 aan.1 Dit adviesprogramma wordt conform de Kaderwet Adviescolleges op de derde dinsdag van september aan de beide kamers der Staten-Generaal gezonden. ...

Uitvoering van de motie van het lid Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (33000 VIII, nr.39) (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering van de motie van het lid Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (33000 VIII, nr.39) Brief regering begroting financiën Nr. 159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2011 Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Van der Ham c.s, zoals deze in het wetgevingsoverleg van 21 november 2011 is ingediend en op 29 november 2011 door uw Kamer is aangenomen.1 Om reden dat ik geen vrije middelen beschikbaar heb op de cultuurbegroting, zou een bijdrage aan Oriëntalis betekenen dat ik een korting moet doorvoeren op de subsidie aan de rijksgesubsidieerde musea. ...

Motie Elias over vrijheid van onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Elias over vrijheid van onderwijs Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID ELIAS Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, een groot en belangrijk goed is; van mening, dat kwalitatieve misstanden in het onderwijs niet behoren te kunnen worden gelegitimeerd met een beroep op dit artikel; spreekt als haar oordeel uit dat op korte termijn gepoogd moet worden, deze kwalitatieve misstanden te bestrijden en te voorkomen zonder bovenbedoelde vrijheid van onderwijs aan te tasten; verzoekt de regering aan een dergelijk streven mee te werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Lucas/ De Rouwe over scholarships (32500 VIII nr. 61) (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas/ De Rouwe over scholarships (32500 VIII nr. 61) Brief regering begroting financiën Nr. 160 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2011 Met de motie Lucas/De Rouwe (TK 2011–2012, 32 500 VIII, nr. ...

Motie van de leden Elias en Van Gent over financieel incompetente schoolleiders (Dossier 33000-VIII)
Motie van de leden Elias en Van Gent over financieel incompetente schoolleiders Motie begroting financiën Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN ELIAS EN VAN GENT Voorgesteld 31 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scholen en schoolbesturen met de zogeheten lumpsumfinanciering sinds respectievelijk 1991 (middelbaar beroepsonderwijs), 1995 (voortgezet onderwijs) en 2006 (primair onderwijs) een grotere eigen verantwoordelijkheid hebben voor de financiële inrichting van het onderwijsproces; overwegende dat daarbij van schoolbesturen en raden van toezicht goed financieel management en financiële deskundigheid verwacht mogen worden; constaterende dat te veel schoolbesturen hun financiële zaken niet of onvoldoende op orde hebben (onder meer blijkend uit het rapport «Lumpsum PO in de praktijk») overwegende dat uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de lumpsumbekostiging in het voortgezet onderwijs door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven blijkt dat bijna de helft van de schoolbesturen de middelen voor materiële bekostiging ondoelmatig inzet; verzoekt de regering om, de Kamer voor 1 januari 2013 te informeren over de concrete resultaten van de met werkgevers in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gemaakte afspraken die beweerdelijk leiden tot concrete ondersteuning voor schoolleiders en/of besturen die hun financiële taken onvoldoende aankunnen; verzoekt de regering voorts, om met deze werkgevers en raden van toezicht nader in overleg te treden om, aangezien het hier immers het beheer van publieke middelen betreft, financieel incompetente schoolleiders c.q. onderwijsbestuurders in een uiterst geval, wanneer bedoelde ondersteuning niet tot verbetering leidt, te laten vervangen en de Kamer per onderwijssector voor 1 januari 2013 te informeren over de resultaten van zulk overleg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Werkprogramma 2012 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (Dossier 33000-VIII)
Werkprogramma 2012 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2011 Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het werkprogramma 2012 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.1 De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. ...

Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S. ...

CABR-dossier van Klaas-Carel Faber (Dossier 33000-VIII)
CABR-dossier van Klaas-Carel Faber Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 Naar aanleiding van vragen van Kamerlid Roemer over het CABR-dossier van Klaas-Carel Faber (Handelingen II 2010/11, nr. ...

Gew motie Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid (t.v.v. 33000 VIII, nr. 85) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid (t.v.v. 33000 VIII, nr. 85) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 152 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LUCAS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 85 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in de bedrijfslevenbrief is afgesproken dat vanuit NWO-KNAW een bijdrage van 350 mln. wordt geleverd aan het topsectorenbeleid; overwegende, dat er binnen de programma’s van NWO voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien van (materiële) matching, waardoor ook vanuit de eerste geldstroom een aanvullende publieke bijdrage wordt geleverd aan het topsectorenbeleid; overwegende, dat het doel van de bedrijfslevenbrief is om enerzijds het onderzoek meer te richten op de topsectoren en anderzijds de R&D-uitgaven van het bedrijfsleven te verhogen; verzoekt de regering te expliciteren dat de afgesproken verhouding 60–40 tussen publieke en private middelen geldt voor het totale bedrag dat vanuit de eerste een tweede geldstroom wordt bijdragen aan het topsectorenbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitstelbrief toezegging over de restauratieopleidingsprojecten (Dossier 33000-VIII)
Uitstelbrief toezegging over de restauratieopleidingsprojecten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2011 Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010 op 10 november 2009 is u toegezegd dat u vóór de begroting 2012 een notitie zou ontvangen over de restauratieopleidingsprojecten ná 2012. ...

Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 (Dossier 33000-VIII)
Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2012 Hierbij bied ik u het Jaarwerkprogramma 2012 van de Erfgoedinspectie aan1. ...

Motie Jasper van Dijk en Lucas over universiteitsbladen (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Lucas over universiteitsbladen Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN LUCAS Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in toenemende mate sprake is van inmenging door universiteitsbestuurders in de publicaties van (digitale) universiteitsbladen; verzoekt de regering in het overleg met bestuurders te benadrukken dat universiteitsbladen onafhankelijk zijn en dat redactionele inmenging ongewenst is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Kunst van Lezen 2012-2015 (Dossier 33000-VIII)
Kunst van Lezen 2012-2015 Brief regering begroting financiën Nr. 174 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2012 Bij brief van 8 september 2011 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 VIII, nr. ...

Vermindering van regeldruk in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Vermindering van regeldruk in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 216 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2012 Met deze brief willen wij u informeren over de vermindering van regeldruk in het onderwijs en sturen wij u de uitkomsten van het onderzoek naar de beleving van regeldruk onder leraren (zie bijlage).1 Ook voldoen wij met deze brief aan enkele toezeggingen2 en gaan wij in op de uitvoering van de motie van Kamerleden Biskop en Ortega-Martijn, die werd aangenomen tijdens de behandeling van de OCW-begroting voor 2012.3 Inleiding Onze aanpak van regeldruk binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verloopt langs drie sporen: a) Minder en betere regels; b) Focus op aanpak van ervaren regeldruk; c) Allianties en afspraken met andere veroorzakers. ...

Adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur over de herziening van het museale bestel (Dossier 33000-VIII)
Adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur over de herziening van het museale bestel Brief regering begroting financiën Nr. 180 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2012 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuur ik u hierbij mijn adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur over de herziening van het museale bestel1. ...

Uitvoering van de motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (33000 VIII, nr. 55) (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering van de motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (33000 VIII, nr. 55) Brief regering begroting financiën Nr. 209 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg van 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Trends in beeld 2011 (Dossier 33000-VIII)
Trends in beeld 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2011 Hierbij bied ik u Trends in Beeld 2011, Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan.1 Trends in Beeld is een jaarlijks terugkerende publicatie van het ministerie van OCW. ...

Fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief tot één organisatie (Dossier 33000-VIII)
Fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief tot één organisatie Brief regering begroting financiën Nr. 161 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag 23 dcember2011 Hierbij informeer ik u over het besluit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief te fuseren tot één organisatie. ...

Jaarverslag van het Rathenau Instituut over het jaar 2010 (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag van het Rathenau Instituut over het jaar 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2011 Op grond van artikel 5, vierde lid, van het Instellingsbesluit Rathenau Instituut, ontvangt u ieder jaar ter kennisneming het jaarverslag van het Rathenau Instituut. ...