Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

63 resultaten

Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie van het lid Çelik over verplicht toestemming aan de minister vragen voor investeringen vanaf 30 mln. (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Çelik over verplicht toestemming aan de minister vragen voor investeringen vanaf 30 mln. ...

Motie Jadnanansing en Marcouch over budget voor Gay-Straight Alliances (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing en Marcouch over budget voor Gay-Straight Alliances Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN MARCOUCH Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het budget voor homo-emancipatie met 2 mln. wordt verhoogd van 3,5 mln. naar 5,5 mln.; constaterende, dat de bestemming van het nieuwe budget (5,5 mln.) nog onduidelijk is; constaterende, dat projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen circa 75% (€ 760 000 naar € 200 000) worden gekort, onder meer door het wegvallen van het budget van het ministerie van BZK; constaterende dat de minister met minder geld meer Gay-Straight Alliances (GSA) op scholen wenst te realiseren; overwegende, dat volgens het SCP-rapport «Steeds gewoner, nooit gewoon» de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen nog steeds veel aandacht verdient; overwegende dat het voorgestelde budget voor het realiseren van meer GSA onvoldoende is om meer GSA's op te kunnen zetten en te ondersteunen: verzoekt de regering: – projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen niet te korten, maar het jaarlijkse budget te verhogen tot € 800 000 (een verhoging van € 600 000); – het jaarlijkse budget voor ondersteuning van GSA's te verhogen tot € 450 000 (een verhoging van € 250 000); – de hierboven genoemde verhogingen (€ 600 000 en € 250 000) te financieren uit de budgetverhoging (jaarlijks 2 mln.) voor homo-emancipatiebeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie van het lid Çelik over de toezichthoudende taak van raden van toezicht (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Çelik over de toezichthoudende taak van raden van toezicht Motie begroting financiën Nr. 200 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin scholen erin slagen om ouders te betrekken bij hun onderwijs; overwegende dat de raden van toezicht hun toezicht niet dienen te beperken tot de financiële huishouding en bedrijfsvoering alleen, maar ook specifiek aandacht dienen te besteden aan de wijze waarop scholen inspanningen leveren voor en gestalte weten te geven aan ouderbetrokkenheid; verzoekt de regering, om de raden van toezicht te wijzen op hun toezichthoudende taak bij de wijze waarop het bestuur en de school gestalte geven aan ouderbetrokkenheid op alle niveaus van de onderwijsorganisatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Çelik over de ombuiging bij passend onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik over de ombuiging bij passend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, contaterende, dat de regering bij de invoering van het passend onderwijs een ombuiging doorvoert van € 300 mln.; voorts constaterende, dat er in het onderwijs nauwelijks draagvlak bestaat voor de invoering van (experimenten met) de prestatiebeloning in het onderwijs; verzoekt de regering om het volledige bedrag de komende jaren in verband met de prestatiebeloning aan te wenden om de ombuiging bij het passend onderwijs te beperken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Çelik over onderadvisering (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik over onderadvisering Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat onderadvisering een kwalijk verschijnsel is in verband met de negatieve implicaties voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs en dat dit vaak zelf ook oorzaak is van achterstand die juist niet meer wordt ingelopen; constaterende, dat het onderzoek dat het ITS in 2011 voor de inspectie heeft gedaan naar onderadvisering van allochtone leerlingen, zich beperkt tot vergelijking van het advies met cognitieve en niet-cognitieve competenties en dat het inspectierapport Onderadvisering in beeld uit 2007 zich evenmin richt op een bredere analyse waarbij ook de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs is betrokken; van oordeel dat men het meest duidelijk kan vaststellen dat er bij het schooladvies sprake is geweest van onderadvisering als men gegevens uit de latere schoolcarrière in het voortgezet onderwijs vergelijkt met dit schooladvies; verzoekt de regering om de bestaande onderzoeken naar onderadvisering te laten aanvullen en uitbreiden met onderzoek bij dezelfde leerlingenpopulatie naar onderadvisering in de zin van schooladviezen van de basisschool die duidelijk te laag zijn gebleken in de latere schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Çelik en Biskop over de keuze voor techniek (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik en Biskop over de keuze voor techniek Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN ÇELIK EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het (v)mbo met name in de sector techniek een uitermate zorgelijke trend van dalende leerlingen- en deelnemersaantallen kent; voorts constaterende, dat over de hele linie in het beroepsonderwijs maar in het bijzonder in het vmbo, de sector techniek een uitermate zorgelijke trend van dalende leerlingen- en deelnemersaantallen kent; overwegende, dat TechniekTalent.nu heeft berekend dat het bedrijfsleven in 2014 al 38 400 technische vmbo'ers en 23 100 technische mbo'ers tekort zal komen; verzoekt de regering om ook de minister van OCW hierbij een belangrijke taak te geven en haar samen met de minister van ELI in overleg met werkgevers tot een plan te laten komen om de keuze voor techniek in aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen, met resultaatverplichtingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Çelik over ruimte voor kwaliteitsambities (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Çelik over ruimte voor kwaliteitsambities Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de evaluatie van de WMS blijkt dat deelnemers aan de medezeggenschap de gezamenlijke ambitie hebben zich in te zetten voor de kwaliteit van het onderwijs; voorts constaterende dat kwaliteit als zodanig niet opgenomen is in de WMS; van oordeel dat het belangrijk is dat binnen de medezeggenschap structureel gesproken wordt over onderwijskwaliteit en dat dit gerelateerd wordt aan beleid en middelen; verzoekt de minister, te specificeren hoe de bepalingen van de WMS, met name de bepalingen met betrekking tot de informatierechten, gelezen kunnen worden om ruimte te geven aan de kwaliteitsambities zonder dat een wetswijziging noodzakelijk is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk en Van Dam over het Metropole Orkest (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Van Dam over het Metropole Orkest Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een succesvolle toekomst voor het Metropole Orkest gerealiseerd kan worden indien het orkest vier jaar de tijd krijgt met 11,5 mln. aan middelen; verzoekt de regering met deze inzet hierover in overleg te gaan met het Muziekcentrum van de Omroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Çelik over een differentiatie in de materiële lumpsum (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik over een differentiatie in de materiële lumpsum Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het ministerie van OCW in 2012 per leerling in het voortgezet onderwijs per schooljaar € 7 412 uitgeeft; voorts constaterende, dat bij de materiële lumpsum zoals die geldt voor het voortgezet onderwijs tegenwoordig geen verschil meer wordt gemaakt tussen relatief dure technische opleidingen in het vmbo en relatief goedkope opleidingen voor handel en administratie; overwegende, dat deze wijze van bekostiging het voor scholen voor voortgezet onderwijs financieel onnodig onaantrekkelijk maakt om technische vmbo-opleidingen aan te bieden en deze te handhaven; verzoekt de regering om te komen tot een differentiatie in de materiële lumpsum zodanig dat deze beter recht doet aan de verschillen in (materiaal)kosten die men moet maken voor het aanbod van opleidingen in de sectoren van het vmbo, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een langstudeerboete Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Gew motie Jadnanansing over goede taalbeheersing (t.v.v. 33000 VIII, nr. 79) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Jadnanansing over goede taalbeheersing (t.v.v. 33000 VIII, nr. 79) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 142 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JADNANANSING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 79 Voorgesteld 13 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat goede taalbeheersing voor alle Nederlanders van groot belang is om deel te nemen aan onze samenleving; constaterende, dat taalbeheersing voor veel hbo-studenten een probleem vormt bij het volgen of voltooien van de opleiding; constaterende, dat dit probleem ook vaak geldt voor stapelaars vanuit het mbo; overwegende, dat het geven van taalonderwijs primair een taak is van het mbo en vo; constaterende, dat er, los van deze taakverdeling, momenteel een groep hbo-studenten problemen heeft met taalbeheersing waarmee zij zich niet meer door het middelbaar onderwijs kunnen laten helpen; verzoekt de regering om in overleg met de hbo-instellingen taalcursussen te ontwikkelen opdat alle studenten die zich na het middelbaar onderwijs aanmelden voor een hogere opleiding, voldoende taalbeheersing hebben om deze ook te kunnen voltooien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma en Jasper van Dijk over het Jeugdcultuurfonds (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma en Jasper van Dijk over het Jeugdcultuurfonds Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het Jeugdcultuurfonds goed werk verricht en zich in de belangstelling van een groeiend aantal gemeenten kan verheugen; constaterende, dat het fonds desondanks met opheffing wordt bedreigd; verzoekt de regering om er in nauwe samenspraak met andere kostendragers zorg voor te dragen dat het Jeugdcultuurfonds in elk geval de komende jaren zijn activiteiten met adequate financiering kan voortzetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Werf en Klijnsma over technische noodzaak als verdelingscriterium (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Werf en Klijnsma over technische noodzaak als verdelingscriterium Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat bij de subsidieverdeling Brim in 2012 de laagste aanvragen het eerst worden gehonoreerd; overwegende, dat bij de subsidieverdeling eveneens technische noodzaak een verdelingscriterium zou moeten zijn; verzoekt de regering technische noodzaak als verdelingscriterium op te nemen bij de subsidieverdeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over maatwerk in het mbo (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over maatwerk in het mbo Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Van Dam over een extra plek voor een nieuwe kleine omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Van Dam over een extra plek voor een nieuwe kleine omroep Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in de plannen voor het toekomstige omroepbestel naast de acht omroepen een extra plek te creëren voor een nieuwkomende kleine omroep die als uitdrukkelijk doel heeft, af te wijken van stijl en inhoud van de andere omroepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...