Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Motie Beertema over het dragen van een hoofddoek (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over het dragen van een hoofddoek Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 22 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat gelijkheid tussen man en vrouw een grondbeginsel is van onze westerse cultuur; overwegende, dat het islamitisch gebod voor vrouwen om het haar te bedekken daar diametraal tegenover staat; constaterende, dat het dragen van een hoofddoek door islamitische vrouwen en zelfs door zeer jonge meisjes in het onderwijs hand over hand toeneemt; overwegende, dat leraren als cultuurdrager de leidende principes van onze westerse cultuur moeten voorleven; verzoekt de regering om het dragen van een islamitische hoofddoek door leraressen en leerlingen/studenten in het onderwijs niet toe te staan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema over een jaarlijkse verantwoordingsdag (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over een jaarlijkse verantwoordingsdag Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat schoolbesturen in veel gevallen te weinig verantwoording afleggen over hun beleid aan ouders, leerlingen en studenten; overwegende, dat ouders leerlingen en studenten in staat moeten worden gesteld kennis te nemen van het gevoerde en het te voeren beleid en om schoolbesturen daarover te bevragen; verzoekt de regering om onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo en hbo op te dragen een jaarlijkse verantwoordingsdag voor ouders, leerlingen en studenten te organiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema over niet bij de voornaam noemen van het onderwijzend personeel (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over niet bij de voornaam noemen van het onderwijzend personeel Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat er in het onderwijsveld een cultuuromslag gewenst is die het respect voor leraren en ondersteunend personeel versterkt; overwegende, dat een gezagsverhouding en een zekere professionele afstand tussen leerlingen en onderwijzend en/of onderwijsondersteunend personeel daarvoor onontbeerlijk is; verzoekt de regering te bevorderen dat scholen in hun schoolreglement vastleggen dat onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel niet bij de voornaam worden aangesproken, maar met meneer/mevrouw en met u in plaats van je en jij, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bosma over diversiteitsbeleid bij de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Bosma over diversiteitsbeleid bij de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. ...

Gew motie Beertema en Jadnanansing over het nader definiëren van het begrip contactuur (t.v.v. 33000 VIII, nr. 107) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Beertema en Jadnanansing over het nader definiëren van het begrip contactuur (t.v.v. 33000 VIII, nr. 107) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN JADNANANSING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 107 Voorgesteld 13 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de definitie van contacturen in het hbo aanscherping behoeft om te voorkomen dat onbegeleide uren als contactuur worden meegerekend; overwegende, dat onderwijstijd onder de pedagogisch deskundige verantwoordelijkheid van daartoe bekwaam onderwijspersoneel dient te vallen; overwegende, dat onderwijstijd deel uitmaakt van het door de school geplande en voor studenten verplichte onderwijsprogramma; overwegende, dat onderwijstijd inspirerend en uitdagend moet zijn om een zinvol onderdeel te zijn van de totale studielast van studenten; verzoekt de regering in het hoger beroepsonderwijs het begrip contactuur nader te definiëren en daarin de drie criteria uit het voortgezet onderwijs als uitgangspunt op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema over aangifte bij geweldsincidenten op scholen (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over aangifte bij geweldsincidenten op scholen Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat verbale agressie, bedreiging en geweld tegen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel een groot probleem vormen; overwegende, dat door angst voor represailles tegen betrokkenen en door vrees voor reputatieschade van de school vaak geen aangifte wordt gedaan; overwegende, dat het niet doen van aangifte het gezag van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en de veiligheid binnen de school ernstig ondermijnt; verzoekt de regering om scholen altijd aangifte te laten doen bij incidenten met mishandeling en/of ernstige bedreiging van onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel, waarbij de school in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag de rol van aanklagende partij op zich neemt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over aangifte doen van fysieke agressie en bedreiging (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Beertema over aangifte doen van fysieke agressie en bedreiging Motie begroting financiën Nr. 204 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verbale agressie, bedreiging en geweld tegen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel regelmatig voorkomen; overwegende dat door angst voor represailles tegen betrokkenen en door vrees voor reputatieschade van de school vaak geen aangifte wordt gedaan; overwegende dat het niet doen van aangifte het gezag van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en de veiligheid binnen de school ondermijnt; verzoekt de regering, om in alle gevallen van fysieke agressie en bedreiging binnen scholen aangifte te laten doen, waarbij de school in zijn hoedanigheid van werkgever de rol van aangevende partij op zich neemt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bosma over een koloniaal museum (Dossier 33000-VIII)
Motie Bosma over een koloniaal museum Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat er zeven volkenkundige musea zijn in Nederland; overwegende, dat onze koloniale erfenis niet langer moet worden weggemoffeld; verzoekt de regering in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het Tropenmuseum terug te vormen tot het koloniaal museum, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over een wettelijke bepaling over een recht op doordecentralisatie (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Beertema over een wettelijke bepaling over een recht op doordecentralisatie Motie begroting financiën Nr. 197 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 31 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scholen in Nederland in staat gesteld moeten worden om alle middelen die beschikbaar zijn, ook daadwerkelijk in te zetten; constaterende dat dit ten aanzien van de huisvestingsgelden niet voldoende gebeurt, getuige het feit dat gemeenten jaarlijks honderden miljoenen euro's voor onderwijshuisvesting uit het Gemeentefonds onbenut laten of voor andere doelen inzetten; overwegende dat indien schoolbesturen meer zeggenschap over de eigen huisvesting wensen, dit mogelijk moet zijn; overwegende dat dit bewerkstelligd kan worden door in de wet een bepaling op te nemen dat een verzoek van een schoolbestuur daartoe alleen kan worden afgewezen op basis van een limitatieve afwijzingsgrond; verzoekt de regering, een bepaling in de wet op te nemen dat scholen die aan vastgestelde criteria voldoen, een versterkt recht krijgen op volledige doordecentralisatie; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bosma over stoppen van de financiering van UNESCO (Dossier 33000-VIII)
Motie Bosma over stoppen van de financiering van UNESCO Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een meerderheid van de UNESCO-lidstaten onlangs heeft ingestemd met de toetreding van «Palestina» als volwaardig lid van deze cultuurorganisatie van de VN; overwegende, dat de UNESCO hiermee een middel is geworden om de erkenning van een Palestijnse staat te forceren; overwegende, dat de regering benadrukt dat een statelijke erkenning van een Palestijnse staat pas na een vredesakkoord kan plaatsvinden; overwegende, dat Palestina geen staat is en dat toetreding dus tegen de regels van de UNESCO is; overwegende, dat andere landen inmiddels hun financiering aan de UNESCO hebben gestopt; verzoekt de regering op korte termijn een einde te maken aan de financiering van de UNESCO door Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema c.s. over het nader definiëren van het begrip contactuur (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema c.s. over het nader definiëren van het begrip contactuur Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Gew motie Bosma over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 132) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Bosma over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 132) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 162 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BOSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 132 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. ...

Motie van het lid Beertema over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Beertema over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de effectiviteit van voorschoolse en vroegschoolse programma's voor kinderen met een taalachterstand sterk samenhangt met de inzet van ouders; overwegende dat het bestrijden van taalachterstand alleen effectief is als de ouders van deze kinderen in hun thuisomgeving het geleerde in praktijk brengen; overwegende dat het van wezenlijk belang is dat de vve-programma's deze ouderbetrokkenheid integreren in het programma; verzoekt de regering, te stimuleren dat gemeenten alleen nog vve-instellingen bekostigen die gebruikmaken van vve-programma's waarbij ouderbetrokkenheid is opgenomen als verplicht onderdeel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema over bevorderen van assimilatie in de samenleving (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over bevorderen van assimilatie in de samenleving Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 22 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat «integratie met behoud van eigen cultuur» nog steeds leidraad is in het onderwijs; constaterende, dat de vorming in het onderwijs die daarop gebaseerd is, te weinig heeft geleid tot emancipatie en maatschappelijk succes van allochtonen en met name van niet-westerse allochtonen; constaterende, dat daardoor grote groepen talentvolle jonge burgers van dit land de mogelijkheid wordt onthouden om deel uit te maken van het bezielde verband dat ten grondslag ligt aan de wijze van samenleven zoals wij die al eeuwen kennen; verzoekt de regering om het onderwijsveld te stimuleren om assimilatie in onze samenleving te bevorderen en daarbij onze westerse kernwaarden leidend te laten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Beertema c.s. over criteria voor het contactuur (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema c.s. over criteria voor het contactuur Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Nader gew motie Bosma en Van Miltenburg over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 162) (Dossier 33000-VIII)
Nader gew motie Bosma en Van Miltenburg over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 162) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 163 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOSMA EN VAN MILTENBURG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 162 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. ...

Motie van het lid Beertema over niet gratis aanbieden van voor- en vroegschoolse opvang (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Beertema over niet gratis aanbieden van voor- en vroegschoolse opvang Motie begroting financiën Nr. 203 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 12 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat allochtone ouders die ervoor kiezen, hun kinderen geen Nederlands te leren, zich bewuster zullen inspannen voor de vve (voorschoolse en vroegschoolse opvang) van hun kind als die niet gratis wordt aangeboden; overwegende dat vve die ouders het voordeel biedt van gelijktijdige kinderopvang en taalontwikkeling; verzoekt de regering, te stimuleren dat gemeenten alleen nog vve-instellingen bekostigen die tarieven hanteren, gelijk aan de tarieven van de kinderopvang (nu € 6,67 per uur), en gaat over tot de orde van de dag. ...