Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48 Voorgesteld 29 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil dat «culturele instellingen en kunstenaars meer ondernemend worden en een groter deel van hun inkomsten zelf gaan verwerven»; overwegende, dat men in de culturele sector, waaronder veel zzp'ers, in principe positief staat tegenover meer mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven, maar dat men tegen grenzen en belemmeringen aanloopt; verzoekt de regering in overleg met kunst en cultuurinstellingen en kunstenaars een Cultureel Ondernemersplan op te stellen waarin zij onderzoekt hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen en ondernemerschap verder gestimuleerd kan worden en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie van de leden Elias en Van Gent over financieel incompetente schoolleiders (Dossier 33000-VIII)
Motie van de leden Elias en Van Gent over financieel incompetente schoolleiders Motie begroting financiën Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN ELIAS EN VAN GENT Voorgesteld 31 mei 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scholen en schoolbesturen met de zogeheten lumpsumfinanciering sinds respectievelijk 1991 (middelbaar beroepsonderwijs), 1995 (voortgezet onderwijs) en 2006 (primair onderwijs) een grotere eigen verantwoordelijkheid hebben voor de financiële inrichting van het onderwijsproces; overwegende dat daarbij van schoolbesturen en raden van toezicht goed financieel management en financiële deskundigheid verwacht mogen worden; constaterende dat te veel schoolbesturen hun financiële zaken niet of onvoldoende op orde hebben (onder meer blijkend uit het rapport «Lumpsum PO in de praktijk») overwegende dat uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de lumpsumbekostiging in het voortgezet onderwijs door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven blijkt dat bijna de helft van de schoolbesturen de middelen voor materiële bekostiging ondoelmatig inzet; verzoekt de regering om, de Kamer voor 1 januari 2013 te informeren over de concrete resultaten van de met werkgevers in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gemaakte afspraken die beweerdelijk leiden tot concrete ondersteuning voor schoolleiders en/of besturen die hun financiële taken onvoldoende aankunnen; verzoekt de regering voorts, om met deze werkgevers en raden van toezicht nader in overleg te treden om, aangezien het hier immers het beheer van publieke middelen betreft, financieel incompetente schoolleiders c.q. onderwijsbestuurders in een uiterst geval, wanneer bedoelde ondersteuning niet tot verbetering leidt, te laten vervangen en de Kamer per onderwijssector voor 1 januari 2013 te informeren over de resultaten van zulk overleg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Van der Ham en Peters over splitsing van de omroepverenigingen en het omroepbedrijf (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Peters over splitsing van de omroepverenigingen en het omroepbedrijf Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de wenselijkheid en de mogelijkheid om binnen de omroepen een splitsing te maken tussen de omroepvereniging en het omroepbedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters en Van der Ham over excellente onderwijstrajecten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van der Ham over excellente onderwijstrajecten Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de HBO-raad aanbevelingen doet om excellente onderwijstrajecten te ontwerpen; constaterende, dat er excellente onderwijstrajecten worden aangeboden door de postacademische kunstinstellingen; verzoekt de regering over deze aanbeveling in overleg te gaan met de postacademische kunstinstellingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over kunsttijdschriften Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over maatwerk in het mbo (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over maatwerk in het mbo Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Jadnanansing en Klaver over niet-bindende matchinggesprekken (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing en Klaver over niet-bindende matchinggesprekken Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN KLAVER Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs belang wordt gehecht aan matching om de juiste student op de juiste plek te krijgen; overwegende, dat matching een belangrijke factor is in het verhogen van studiesucces en -rendement; verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat per collegejaar 2012–2013 met alle startende bachelorstudenten niet-bindende matchinggesprekken worden gevoerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Klijnsma c.s. over productiehuizen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over productiehuizen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over postacademische kunstopleidingen Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Amendement van het lid Klaver over het ongedaan maken van de bezuiniging op concierges (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Klaver over het ongedaan maken van de bezuiniging op concierges Amendement begroting financiën Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER Ontvangen 29 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 4 000 (x € 1 000). ...

Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over het budget voor frictiekosten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over de btw-verhoging Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie Peters c.s. over de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over klassengrootte (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over klassengrootte Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Peters en Van Dam over de pluriformiteit van de publieke omroepprogrammering (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van Dam over de pluriformiteit van de publieke omroepprogrammering Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering onderzoek te (laten) doen naar hoe op de langere termijn de pluriformiteit van de publiekeomroepprogrammering aanvullend op het ledencriterium geborgd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...