Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

54 resultaten

Amendement van het lid Van der Ham over het ondersteunen van GayStraightAlliances (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over het ondersteunen van GayStraightAlliances Amendement begroting financiën Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 25 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 250 (x € 1 000). ...

Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Ferrier en Van der Ham over beperking van de regeldruk en bureaucratie (Dossier 33000-VIII)
Motie Ferrier en Van der Ham over beperking van de regeldruk en bureaucratie Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN FERRIER EN VAN DER HAM Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat leerkrachten nu veel tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren voor zorgleerlingen; overwegende, dat de invoering van passend onderwijs mede als doel heeft een vermindering van de regeldruk en bureaucratie te bewerkstelligen door de verantwoordelijkheid neer te leggen bij het samenwerkingsverband; verzoekt de regering een nulmeting uit te voeren over de tijdsbesteding ten aanzien van zorgformulieren voor inwerkingtreding van de samenwerkingsverbanden en met de scholen afspraken te maken over het zoveel mogelijk beperken van de regeldruk en bureaucratie zodat het beheersbaar blijft voor docenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham over behandeling grondrechten in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham over behandeling grondrechten in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM Voorgesteld 22 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de grondrechten een belangrijke basis zijn voor burgerschap in de samenleving; verzoekt de regering onderwijs in de grondrechten een groter onderdeel te laten zijn van het curriculum binnen het onderwijs, en daarover te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het van belang is dat het aantal leerlingen en studenten techniek groeit; constaterende, dat het voor leerlingen van 16 en 17 jaar moeilijker is om een stage te lopen in industriële omgevingen vanwege regelgeving ten aanzien van minderjarigen; verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen hoe er binnen de kaders van de Arbeidswet en de daaraan ten grondslag liggende internationale verdragen, meer mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om leerlingen stage te laten lopen en kennis te vergaren in technische werkomgevingen, zoals de industrie en de resultaten mee te nemen in het Masterplan Techniek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 13 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan; overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen; verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-) ingevoerd zou kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48 Voorgesteld 29 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil dat «culturele instellingen en kunstenaars meer ondernemend worden en een groter deel van hun inkomsten zelf gaan verwerven»; overwegende, dat men in de culturele sector, waaronder veel zzp'ers, in principe positief staat tegenover meer mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven, maar dat men tegen grenzen en belemmeringen aanloopt; verzoekt de regering in overleg met kunst en cultuurinstellingen en kunstenaars een Cultureel Ondernemersplan op te stellen waarin zij onderzoekt hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen en ondernemerschap verder gestimuleerd kan worden en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van der Ham over het voortzetten van de steun aan alleenstaande studerende moeders (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over het voortzetten van de steun aan alleenstaande studerende moeders Amendement begroting financiën Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 29 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 100 (x € 1 000). ...

Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) (Dossier 33000-VIII)
Gewijzigde motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (t.v.v. 33000 VIII, nr. 39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Amendement van de leden Van der Ham en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 58 over het voortzetten van de steun aan alleenstaande moeders (Dossier 33000-VIII)
Amendement van de leden Van der Ham en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 58 over het voortzetten van de steun aan alleenstaande moeders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 63 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Klijnsma c.s. over collecties van bedreigde instellingen Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S. ...

Motie Dijkgraaf en Van der Ham over uitvoering van de motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32500-VIII, nr. 122) (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf en Van der Ham over uitvoering van de motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32500-VIII, nr. 122) Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN DER HAM Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat voor het garanderen van voldoende basisvaardigheden rekenen en taal de lat hoog genoeg moet liggen; overwegende, dat de aangenomen motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32 500 VIII, nr. ...

Gew motie Biskop en Van der Ham over een private doorstart van de Cultuurkaart (t.v.v. 33000-VIII, nr. 37) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Biskop en Van der Ham over een private doorstart van de Cultuurkaart (t.v.v. 33000-VIII, nr. 37) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BISKOP EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 37 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van belang is om een doorlopende lijn van cultuureducatie van primair naar voortgezet onderwijs te waarborgen; overwegende, dat de Cultuurkaart jongeren in het voortgezet onderwijs stimuleert om cultuur te ervaren; constaterende, dat er vanaf het schooljaar 2012–2013 geen overheidsgeld meer is voor de instandhouding van de Cultuurkaart voor jongeren in het voortgezet onderwijs; overwegende, dat het voorstel van de stichting Cultureel Jongeren Paspoort om privaat geld in te zetten voor behoud van de Cultuurkaart een interessante optie is; verzoekt de regering na te gaan of belemmeringen voor een private doorstart van de cultuurkaart weggenomen kunnen worden en scholen voor voortgezet onderwijs te stimuleren hun huidige bijdrage aan de Cultuurkaart te continueren bij een eventuele doorstart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van der Ham over de digitale topschool (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over de digitale topschool Amendement begroting financiën Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 30 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 60 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van der Ham over de tegemoetkoming voor lage inkomens via de WTOS (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over de tegemoetkoming voor lage inkomens via de WTOS Amendement begroting financiën Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 30 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 70 200 (x € 1 000). ...

Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting (Dossier 33000-VIII)
Motie Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over een btw-vrijstelling Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan; overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen; verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-)ingevoerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham en Peters over splitsing van de omroepverenigingen en het omroepbedrijf (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Peters over splitsing van de omroepverenigingen en het omroepbedrijf Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de wenselijkheid en de mogelijkheid om binnen de omroepen een splitsing te maken tussen de omroepvereniging en het omroepbedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters en Van der Ham over excellente onderwijstrajecten (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van der Ham over excellente onderwijstrajecten Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de HBO-raad aanbevelingen doet om excellente onderwijstrajecten te ontwerpen; constaterende, dat er excellente onderwijstrajecten worden aangeboden door de postacademische kunstinstellingen; verzoekt de regering over deze aanbeveling in overleg te gaan met de postacademische kunstinstellingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...