Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

88 resultaten

Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 (Dossier 33000-VIII)
Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Op 25 november stuurde ik uw Kamer de Mediabegrotingsbrief 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 207 VERSLAG HOUDENDE LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010–2011 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarbericht brede scholen 2011 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarbericht brede scholen 2011 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 218 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 23 maart 2012 over Jaarbericht brede scholen 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII nr. ...

Motie Ferrier en Van der Ham over beperking van de regeldruk en bureaucratie (Dossier 33000-VIII)
Motie Ferrier en Van der Ham over beperking van de regeldruk en bureaucratie Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN FERRIER EN VAN DER HAM Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat leerkrachten nu veel tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren voor zorgleerlingen; overwegende, dat de invoering van passend onderwijs mede als doel heeft een vermindering van de regeldruk en bureaucratie te bewerkstelligen door de verantwoordelijkheid neer te leggen bij het samenwerkingsverband; verzoekt de regering een nulmeting uit te voeren over de tijdsbesteding ten aanzien van zorgformulieren voor inwerkingtreding van de samenwerkingsverbanden en met de scholen afspraken te maken over het zoveel mogelijk beperken van de regeldruk en bureaucratie zodat het beheersbaar blijft voor docenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Biskop over overleg met Syntens (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop over overleg met Syntens Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BISKOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van belang is dat de regering zich inzet voor het faciliteren van cultureel en sociaal ondernemerschap; constaterende, dat het innovatiecentrum Syntens namens de overheid innovatie stimuleert en daarmee welvaart en welzijn in Nederland bevordert; verzoekt de regering in overleg te gaan met Syntens over de vraag of zij zich ook kunnen toeleggen op en adviseren over cultureel ondernemerschap, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho (Dossier 33000-VIII)
Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho Brief regering begroting financiën Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2011 Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho aan.1 Dit rapport is onderdeel van de acties die zijn toegezegd bij de aanbieding van het rapport van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Kamernummer 32 123 VIII, nr. ...

Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het van belang is dat het aantal leerlingen en studenten techniek groeit; constaterende, dat het voor leerlingen van 16 en 17 jaar moeilijker is om een stage te lopen in industriële omgevingen vanwege regelgeving ten aanzien van minderjarigen; verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen hoe er binnen de kaders van de Arbeidswet en de daaraan ten grondslag liggende internationale verdragen, meer mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om leerlingen stage te laten lopen en kennis te vergaren in technische werkomgevingen, zoals de industrie en de resultaten mee te nemen in het Masterplan Techniek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 13 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan; overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen; verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-) ingevoerd zou kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) (Dossier 33000-VIII)
Verslag van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) Brief regering begroting financiën Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2012 Hierbij zend ik u, in gevolge artikel 9 van de wet SLOA, het verslag over de jaren 2007 tot en met 20101. ...

Aanvulling antwoord op vraag 226 inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Aanvulling antwoord op vraag 226 inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2011 In het antwoord op de Kamervragen over Ontwerpbegroting 2012 van 8 november 2011 is gebleken dat het antwoord op vraag 226 niet compleet was. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 (Dossier 33000-VIII)
Verslag schriftelijk overleg inzake subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 14 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 oktober 2011 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 23 september 2011 over de subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Gew motie Biskop en Van der Ham over een private doorstart van de Cultuurkaart (t.v.v. 33000-VIII, nr. 37) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Biskop en Van der Ham over een private doorstart van de Cultuurkaart (t.v.v. 33000-VIII, nr. 37) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BISKOP EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 37 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van belang is om een doorlopende lijn van cultuureducatie van primair naar voortgezet onderwijs te waarborgen; overwegende, dat de Cultuurkaart jongeren in het voortgezet onderwijs stimuleert om cultuur te ervaren; constaterende, dat er vanaf het schooljaar 2012–2013 geen overheidsgeld meer is voor de instandhouding van de Cultuurkaart voor jongeren in het voortgezet onderwijs; overwegende, dat het voorstel van de stichting Cultureel Jongeren Paspoort om privaat geld in te zetten voor behoud van de Cultuurkaart een interessante optie is; verzoekt de regering na te gaan of belemmeringen voor een private doorstart van de cultuurkaart weggenomen kunnen worden en scholen voor voortgezet onderwijs te stimuleren hun huidige bijdrage aan de Cultuurkaart te continueren bij een eventuele doorstart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2011 Hierbij bied ik u aan, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie, het goedgekeurde Jaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs1. ...

Bestuursafspraken G4 en G33 (Dossier 33000-VIII)
Bestuursafspraken G4 en G33 Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2011 1. ...

Nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs (VO) in Amsterdam (Dossier 33000-VIII)
Nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs (VO) in Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2011 Met deze brief informeer ik u over de nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. ...

Motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan; overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen; verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-)ingevoerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Çelik en Biskop over de keuze voor techniek (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik en Biskop over de keuze voor techniek Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN ÇELIK EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het (v)mbo met name in de sector techniek een uitermate zorgelijke trend van dalende leerlingen- en deelnemersaantallen kent; voorts constaterende, dat over de hele linie in het beroepsonderwijs maar in het bijzonder in het vmbo, de sector techniek een uitermate zorgelijke trend van dalende leerlingen- en deelnemersaantallen kent; overwegende, dat TechniekTalent.nu heeft berekend dat het bedrijfsleven in 2014 al 38 400 technische vmbo'ers en 23 100 technische mbo'ers tekort zal komen; verzoekt de regering om ook de minister van OCW hierbij een belangrijke taak te geven en haar samen met de minister van ELI in overleg met werkgevers tot een plan te laten komen om de keuze voor techniek in aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen, met resultaatverplichtingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media (Dossier 33000-VIII)
Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2012 Onlangs verscheen het jaarverslag 2011 van het Commissariaat voor de Media.1 Ik heb het genoegen dit jaarverslag hierbij aan uw Kamer te doen toekomen. ...

Advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' (Dossier 33000-VIII)
Advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' Brief regering begroting financiën Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2012 In 2011 heb ik de Onderwijsraad gevraagd te adviseren over de wijze waarop scholen in brede zin ondersteund zouden kunnen worden in de wijze waarop zij vorm en inhoud geven aan het burgerschapsonderwijs. ...

Kabinetsreactie op het RMO advies 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' (Dossier 33000-VIII)
Kabinetsreactie op het RMO advies 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' Brief regering begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2012 Dit voorjaar is het advies «Nieuwe ronde, nieuwe kansen. ...