Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie Voordewind over de 2.42-omroepen (Dossier 33000-VIII)
Motie Voordewind over de 2.42-omroepen Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat wordt gekozen voor het onderbrengen van de 2.42-omroepen bij verschillende omroepen of bij de NTR en dat de bezuinigingstaakstelling ten gunste komt van deze omroepen en de NTR; van mening, dat de 2.42-omroepen moeten kunnen voldoen aan de eis van specifieke programmering op kerkelijk en geestelijk terrein binnen de zendtijdtoewijzing van het Commissariaat voor de Media tot en met 2015; verzoekt de regering erop toe te zien dat de verlaging van de bezuinigingstaakstelling (de «bruidschat») ingezet wordt ten behoeve van de taken van de 2.42-omroepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 (Dossier 33000-VIII)
Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011 Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Op 25 november stuurde ik uw Kamer de Mediabegrotingsbrief 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Amendement van het lid Van der Ham over het ondersteunen van GayStraightAlliances (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over het ondersteunen van GayStraightAlliances Amendement begroting financiën Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM Ontvangen 25 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 250 (x € 1 000). ...

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 207 VERSLAG HOUDENDE LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010–2011 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarbericht brede scholen 2011 (Dossier 33000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarbericht brede scholen 2011 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 218 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 23 maart 2012 over Jaarbericht brede scholen 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII nr. ...

Motie van het lid Çelik over verplicht toestemming aan de minister vragen voor investeringen vanaf 30 mln. (Dossier 33000-VIII)
Motie van het lid Çelik over verplicht toestemming aan de minister vragen voor investeringen vanaf 30 mln. ...

Motie Ferrier en Van der Ham over beperking van de regeldruk en bureaucratie (Dossier 33000-VIII)
Motie Ferrier en Van der Ham over beperking van de regeldruk en bureaucratie Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN FERRIER EN VAN DER HAM Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat leerkrachten nu veel tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren voor zorgleerlingen; overwegende, dat de invoering van passend onderwijs mede als doel heeft een vermindering van de regeldruk en bureaucratie te bewerkstelligen door de verantwoordelijkheid neer te leggen bij het samenwerkingsverband; verzoekt de regering een nulmeting uit te voeren over de tijdsbesteding ten aanzien van zorgformulieren voor inwerkingtreding van de samenwerkingsverbanden en met de scholen afspraken te maken over het zoveel mogelijk beperken van de regeldruk en bureaucratie zodat het beheersbaar blijft voor docenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren" uitgebracht op verzoek van de Kamer (Dossier 33000-VIII)
Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren" uitgebracht op verzoek van de Kamer Advies van andere adviesorganen begroting financiën Nr. 230 BRIEF VAN DE ONDERWIJSRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2012 U heeft de Onderwijsraad de adviesvraag voorgelegd (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. ...

Motie Jadnanansing en Marcouch over budget voor Gay-Straight Alliances (Dossier 33000-VIII)
Motie Jadnanansing en Marcouch over budget voor Gay-Straight Alliances Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN MARCOUCH Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het budget voor homo-emancipatie met 2 mln. wordt verhoogd van 3,5 mln. naar 5,5 mln.; constaterende, dat de bestemming van het nieuwe budget (5,5 mln.) nog onduidelijk is; constaterende, dat projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen circa 75% (€ 760 000 naar € 200 000) worden gekort, onder meer door het wegvallen van het budget van het ministerie van BZK; constaterende dat de minister met minder geld meer Gay-Straight Alliances (GSA) op scholen wenst te realiseren; overwegende, dat volgens het SCP-rapport «Steeds gewoner, nooit gewoon» de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen nog steeds veel aandacht verdient; overwegende dat het voorgestelde budget voor het realiseren van meer GSA onvoldoende is om meer GSA's op te kunnen zetten en te ondersteunen: verzoekt de regering: – projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen niet te korten, maar het jaarlijkse budget te verhogen tot € 800 000 (een verhoging van € 600 000); – het jaarlijkse budget voor ondersteuning van GSA's te verhogen tot € 450 000 (een verhoging van € 250 000); – de hierboven genoemde verhogingen (€ 600 000 en € 250 000) te financieren uit de budgetverhoging (jaarlijks 2 mln.) voor homo-emancipatiebeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het beschikbaarstellen van gelden voor onderwijsachterstandenbeleid op het platteland (Dossier 33000-VIII)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over het beschikbaarstellen van gelden voor onderwijsachterstandenbeleid op het platteland Amendement begroting financiën Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000). ...

Motie Beertema over het dragen van een hoofddoek (Dossier 33000-VIII)
Motie Beertema over het dragen van een hoofddoek Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 22 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat gelijkheid tussen man en vrouw een grondbeginsel is van onze westerse cultuur; overwegende, dat het islamitisch gebod voor vrouwen om het haar te bedekken daar diametraal tegenover staat; constaterende, dat het dragen van een hoofddoek door islamitische vrouwen en zelfs door zeer jonge meisjes in het onderwijs hand over hand toeneemt; overwegende, dat leraren als cultuurdrager de leidende principes van onze westerse cultuur moeten voorleven; verzoekt de regering om het dragen van een islamitische hoofddoek door leraressen en leerlingen/studenten in het onderwijs niet toe te staan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Biskop over overleg met Syntens (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop over overleg met Syntens Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BISKOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van belang is dat de regering zich inzet voor het faciliteren van cultureel en sociaal ondernemerschap; constaterende, dat het innovatiecentrum Syntens namens de overheid innovatie stimuleert en daarmee welvaart en welzijn in Nederland bevordert; verzoekt de regering in overleg te gaan met Syntens over de vraag of zij zich ook kunnen toeleggen op en adviseren over cultureel ondernemerschap, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham over behandeling grondrechten in het onderwijs (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham over behandeling grondrechten in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM Voorgesteld 22 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de grondrechten een belangrijke basis zijn voor burgerschap in de samenleving; verzoekt de regering onderwijs in de grondrechten een groter onderdeel te laten zijn van het curriculum binnen het onderwijs, en daarover te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho (Dossier 33000-VIII)
Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho Brief regering begroting financiën Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2011 Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho aan.1 Dit rapport is onderdeel van de acties die zijn toegezegd bij de aanbieding van het rapport van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Kamernummer 32 123 VIII, nr. ...

Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het van belang is dat het aantal leerlingen en studenten techniek groeit; constaterende, dat het voor leerlingen van 16 en 17 jaar moeilijker is om een stage te lopen in industriële omgevingen vanwege regelgeving ten aanzien van minderjarigen; verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen hoe er binnen de kaders van de Arbeidswet en de daaraan ten grondslag liggende internationale verdragen, meer mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om leerlingen stage te laten lopen en kennis te vergaren in technische werkomgevingen, zoals de industrie en de resultaten mee te nemen in het Masterplan Techniek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 13 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan; overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen; verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-) ingevoerd zou kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Peters en Van der Ham over een cultureel ondernemersplan (t.v.v. 33000 VIII, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48 Voorgesteld 29 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil dat «culturele instellingen en kunstenaars meer ondernemend worden en een groter deel van hun inkomsten zelf gaan verwerven»; overwegende, dat men in de culturele sector, waaronder veel zzp'ers, in principe positief staat tegenover meer mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven, maar dat men tegen grenzen en belemmeringen aanloopt; verzoekt de regering in overleg met kunst en cultuurinstellingen en kunstenaars een Cultureel Ondernemersplan op te stellen waarin zij onderzoekt hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen en ondernemerschap verder gestimuleerd kan worden en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling (Dossier 33000-VIII)
Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling Brief regering begroting financiën Nr. 233 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 op 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 164) heb ik toegezegd u een grofmazig overzicht te sturen met daarin per onderwijsinstelling het aantal studenten en de verhouding onder-wijs- en onderzoeksdeel (T2529). ...

Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 (Dossier 33000-VIII)
Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2011 Hierbij bied ik u het adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 aan.1 Dit adviesprogramma wordt conform de Kaderwet Adviescolleges op de derde dinsdag van september aan de beide kamers der Staten-Generaal gezonden. ...