Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie Van der Ham over de charitatieve sector (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham over de charitatieve sector Motie begroting financiën Nr. 212 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM Voorgesteld 5 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de cultuursector is verdeeld in deelnemers en niet-deelnemers aan de charitatieve sector via de Bankgiro Loterij; voorts overwegende dat de charitatieve sector voor deze regering tot een belangrijke bron van cultureel ondernemerschap behoort; verzoekt de regering, om in samenspraak met de Postcodeloterij te komen tot een vierde pijler die middels een daartoe te creëren particulier fonds een substantiële charitatieve bijdrage levert aan het ondernemerschap in de cultuursector, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Liefde c.s. over de kunstvakopleidingen (Dossier 33000-VIII)
Motie De Liefde c.s. over de kunstvakopleidingen Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID DE LIEFDE C.S. ...

Reactie op Actieplan 'ouders in positie' deel I van het lid Celik (Dossier 33000-VIII)
Reactie op Actieplan 'ouders in positie' deel I van het lid Celik Brief regering begroting financiën Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2012 Hierbij zend ik u mijn reactie op het Actieplan «ouders in positie» deel I van het lid Celik (PvdA) waarin hij pleit voor verbetering van de positie van ouders in het onderwijs, opdat zij beter kunnen opkomen voor het recht op leren voor hun kind. ...

Uitstelbrief beleidsreactie advies Onderwijsraad over burgerschapsonderwijs (Dossier 33000-VIII)
Uitstelbrief beleidsreactie advies Onderwijsraad over burgerschapsonderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2012 Op 16 november 2011 heeft het Algemeen Overleg over de vormende taak in het onderwijs plaatsgevonden (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Motie Peters c.s. over de kwaliteit van de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over de kwaliteit van de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs (Dossier 33000-VIII)
Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2012 In de brief van 3 december 2010 aan uw Kamer (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. ...

Motie Çelik en Biskop over de vrijwillige ouderbijdrage (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik en Biskop over de vrijwillige ouderbijdrage Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN ÇELIK EN BISKOP Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat al sinds 1997 geldt dat de vrijwillige ouderbijdragen die scholen vragen, zijn gebonden aan wettelijke regels, die bepalen dat de toelating van leerlingen niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke bijdrage; constaterende, dat nog altijd te veel klachten klinken over creatieve (taal)uitingen, tot aan dreigingen met deurwaarders toe, waarmee op ouders druk wordt uitgeoefend om een verplicht karakter te geven aan de betaling van vrijwillige ouderbijdragen; van oordeel dat de scholen ouderbijdragen slechts op basis van vrijwilligheid mogen innen; verzoekt de regering om de scholen voor basis-, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie nogmaals nadrukkelijk te wijzen op het onverplichte karakter van de vrijwillige ouderbijdragen en de inspectie alert te laten reageren op elk signaal dat een school de vrijwillige bijdrage een verplicht karakter heeft gegeven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake het Concept-Jaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs. (Dossier 33000-VIII)
Verslag schriftelijk overleg inzake het Concept-Jaarwerkplan 2012 van de Inspectie van het Onderwijs. ...

Nader gew motie Bosma en Van Miltenburg over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 162) (Dossier 33000-VIII)
Nader gew motie Bosma en Van Miltenburg over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 162) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 163 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOSMA EN VAN MILTENBURG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 162 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. ...

Motie Biskop over een private doorstart van de Cultuurkaart (Dossier 33000-VIII)
Motie Biskop over een private doorstart van de Cultuurkaart Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID BISKOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van belang is om een doorlopende lijn van cultuureducatie van primair naar voortgezet onderwijs te waarborgen; overwegende, dat de Cultuurkaart jongeren in het voortgezet onderwijs stimuleert om cultuur te ervaren; constaterende, dat er vanaf het schooljaar 2012–2013 geen overheidsgeld meer is voor de instandhouding van de Cultuurkaart voor jongeren in het voortgezet onderwijs; overwegende, dat het voorstel van de stichting Cultureel Jongeren Paspoort om privaat geld in te zetten voor behoud van de Cultuurkaart een interessante optie is; verzoekt de regering na te gaan of belemmeringen voor een private doorstart van de cultuurkaart weggenomen kunnen worden en scholen voor voortgezet onderwijs te stimuleren hun huidige bijdrage aan de Cultuurkaart te continueren bij een eventuele doorstart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf over een grens voor maximale subsidiale kosten van €350.000 (Dossier 33000-VIII)
Motie Dijkgraaf over een grens voor maximale subsidiale kosten van €350.000 Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld 13 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat met het beleid voor 2012 beoogd wordt dat de subsidies toereikend zijn voor het onderhoud van monumenten; constaterende, dat de grens voor de maximale subsidiabele kosten voor kerken verlaagd wordt van € 700 000 naar € 100 000; constaterende, dat de maximale subsidiabele kosten van € 100 000 zelfs voor het onderhoud van middelgrote kerken onvoldoende zijn; verzoekt de regering de grens voor de maximale subsidiabele kosten op € 350 000 te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Çelik over een specificatie van de ontwikkeling in het aantal vrijstellingen (Dossier 33000-VIII)
Motie Çelik over een specificatie van de ontwikkeling in het aantal vrijstellingen Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 21 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat het van belang is om te monitoren in hoeverre de minister erin slaagt om uitvoering te geven aan de intentie van de motie-Çelik/Biskop (26695, nr. 77) en dus om oneigenlijk gebruik van artikel 5a van de Leerplichtwet terug te dringen; voorts van oordeel dat een eventuele ontmoedigende of juist aanzuigende werking van de voorwaarden die de minister wil gaan stellen aan vrijstelling op grond van artikel 5b van de Leerplichtwet voor het beroep op dit wetsartikel, vroegtijdig dient te worden gesignaleerd; verzoekt de regering om voortaan jaarlijks een specificatie te leveren van de ontwikkeling in de voorafgaande vijf jaren van de aantallen leerplichtige jongeren die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van artikel 5a, op grond van artikel 5b en op grond van artikel 5c van de Leerplichtwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voortgang partnerschap tussen school en ouders (ouderbetrokkenheid) (Dossier 33000-VIII)
Voortgang partnerschap tussen school en ouders (ouderbetrokkenheid) Brief regering begroting financiën Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2012 Inleiding In vervolg op mijn brief van 29 november 20111 wil ik u graag nader informeren over de voortgang op het terrein van ouderbetrokkenheid. ...

Motie Ortega Martijn over aanscherping van de kernvakkenregeling (Dossier 33000-VIII)
Motie Ortega Martijn over aanscherping van de kernvakkenregeling Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 1 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet van plan is in 2014 de kernvakkenregeling aan te scherpen voor het vmbo; overwegende, dat deze maatregel ertoe zal leiden dat meer basisberoepsgerichte leerlingen zonder startkwalificatie uitstromen uit het regulier onderwijs; verzoekt de regering af te zien van aanscherping van de kernvakkenregeling voor de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum (t.v.v. 33000-VIII, nr. 33) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Klijnsma en Peters over een mobiliteitscentrum (t.v.v. 33000-VIII, nr. 33) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN PETERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33 Voorgesteld 29 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat veel mensen in de kunst- en cultuursector hun werk dreigen te verliezen vanaf 1-1-2013; overwegende, dat er in deze sector ook veel ZZP'ers actief zijn; verzoekt de regering als er een mobiliteitscentrum wordt ingericht voor werkloze mensen in de cultuursector, analoog aan de mobiliteitscentra in andere sectoren tijdens de kredietcrisis, expertise vanuit OCW te verlenen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham en Peters over een model voor nieuwe toetreders (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham en Peters over een model voor nieuwe toetreders Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat het publiekeomroepbestel vrij toegankelijk moet zijn voor nieuwe toetreders; overwegende, dat aspirant-omroepen, wanneer zij toetreden tot het bestel, in het voorgestelde model dienen te fuseren met een omroep met een verwante missie, maar dat sommige omroepen hierin mogelijk niet kunnen slagen; overwegende, dat de twee taakomroepen al als neutraal platform dienen binnen de publieke omroep; verzoekt de regering voor de concessieperiode 2016–2021 een model te onderzoeken dat nieuwe toetreders de mogelijkheid geeft om te ressorteren onder een van de taakomroepen, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitvoering motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 15) (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 15) Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2011 In de motie Van der Werf/Klijnsma (33 000 VIII, vergaderjaar 2011–2012) wordt de regering gevraagd aanvragen met een technische noodzaak die in 2012 worden afgewezen, in 2012 mee te nemen in de restauratieregeling. ...

Afschrift van het sociaal plan 2012 van de Wereldomroep (Dossier 33000-VIII)
Afschrift van het sociaal plan 2012 van de Wereldomroep Brief regering begroting financiën Nr. 179 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2012 Bij de beantwoording van de feitelijke vragen over de Mediabegroting 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...

Subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 (Dossier 33000-VIII)
Subsidieverdeling Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2011 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Modernisering Monumentenzorg op 31 januari jl. heeft uw Kamer vragen gesteld over de gang van zaken op 15 januari jl. bij de indiening van plannen voor een subsidie uit het Brim 2011 (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten). ...

Uitvoering motie Lucas c.s. (33000 VIII, nr. 55) inzake internationale uitgaven Sluiting Nederlands Instituut in Damascus (Dossier 33000-VIII)
Uitvoering motie Lucas c.s. (33000 VIII, nr. 55) inzake internationale uitgaven Sluiting Nederlands Instituut in Damascus Brief regering begroting financiën Nr. 189 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2012 Tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2011 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. ...