Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

111 resultaten

Motie van het lid Paternotte over relevante proeven met aanbestedingen (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie; Motie van het lid Paternotte over relevante proeven met aanbestedingen Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 105 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE Voorgesteld 7 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rijksoverheid jaarlijks voor 10 miljard aan goederen en diensten aanbesteedt maar geen zicht heeft op het aandeel van duurzame criteria in aanbestedingen en of deze criteria een doorslaggevende rol hebben gespeeld; overwegende dat de overheid binnen de aanbestedingswet en -richtlijn als launching customer een belangrijke aanjager kan zijn van duurzame goederen en diensten; verzoekt de regering om, dit najaar vanuit alle departementen relevante proeven te starten met aanbestedingen waarin meetbare duurzaamheidscriteria met een vast en substantieel wegingspercentage in de procedure en gunning zijn opgenomen, of deze proeven op te schalen en te versnellen als dit al gebeurt; verzoekt de regering tevens om, de geleerde lessen van deze procedures onder de aandacht te brengen van decentrale overheden, het expertisecentrum aanbesteden en de Tweede Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Paternotte over relevante proeven met aanbestedingen (t.v.v. 32440-105) (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Paternotte over relevante proeven met aanbestedingen (t.v.v. 32440-105) Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 111 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 105 Voorgesteld 12 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rijksoverheid jaarlijks voor 10 miljard aan goederen en diensten aanbesteedt maar geen zicht heeft op het aandeel van duurzame criteria in aanbestedingen en of deze criteria een doorslaggevende rol hebben gespeeld; overwegende dat de overheid binnen de aanbestedingswet en -richtlijn als launching customer een belangrijke aanjager kan zijn van duurzame goederen en diensten; verzoekt de regering om, dit najaar vanuit meerdere departementen relevante proeven te starten met aanbestedingen waarin meetbare duurzaamheidscriteria met een vast en substantieel wegingspercentage in de procedure en gunning zijn opgenomen, of deze proeven op te schalen en te versnellen als dit al gebeurt, om daarbij te blijven leren in het effectief toepassen van duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen, verzoekt de regering tevens om, de geleerde lessen van deze procedures onder de aandacht te brengen van decentrale overheden, het expertise-centrum aanbesteden en de Tweede Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berg en Graus over het hoger beroep bij een aanbesteding (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie; Motie van de leden Van den Berg en Graus over het hoger beroep bij een aanbesteding Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN GRAUS Voorgesteld 7 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het in hoger beroep gaan bij een aanbesteding praktisch geen zin heeft omdat de opdracht dan al definitief aan een ander is gegund; overwegende dat dit een onwenselijke situatie is indien de gunning volstrekt onrechtmatig is verstrekt; verzoekt de regering om, in het onderzoek over hoe rechtsbescherming bij aanbestedingen geoptimaliseerd kan worden te onderzoeken hoe de functie van het hoger beroep het beste tot zijn recht kan komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berg en Graus over een meer zwaarwegende rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie; Motie van de leden Van den Berg en Graus over een meer zwaarwegende rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN GRAUS Voorgesteld 7 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onnodig clusteren, gunning op laagste prijs en disproportionele voorwaarden verminderd zouden kunnen worden door meer inhoudelijkere toetsing bij een kort geding, bij aanbestedingsgeschillen en meer inhoudelijke adviezen, bijvoorbeeld in de inschrijvingsfase van een aanbestedingsprocedure; overwegende dat de Commissie van Aanbestedingsexperts hierin een rol zou kunnen vervullen; verzoekt de regering om, bij de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts te bezien of zij een meer zwaarwegende rol kan krijgen op het gebied van inhoudelijke toetsing en inhoudelijk adviezen en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over het opleveren van de handreiking tenderkostenvergoeding (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie; Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over het opleveren van de handreiking tenderkostenvergoeding Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 109 MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER C.S. ...

Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie; Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 110 MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER C.S. ...

Motie van de leden Van den Berg en Wörsdörfer over kaders voor vergoedingen in de Tenderkostenvergoeding (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie; Motie van de leden Van den Berg en Wörsdörfer over kaders voor vergoedingen in de Tenderkostenvergoeding Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WÖRSDÖRFER Voorgesteld 7 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat inschrijvers de mogelijkheid moeten hebben om naar de rechter te stappen voor een vergoeding indien een aanbestedende dienst een aanbesteding afbreekt in verband met eigen fouten; overwegende dat opdrachtgevers dat nu regelmatig uitsluiten in de aanbestedingstukken; verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om voorwaarden die een tenderkostenvergoeding uitsluiten, te verbieden; verzoekt de regering tevens, te bezien hoe kaders voor het bieden van vergoedingen aan rechtsgeldige inschrijvers ingeval van een laattijdige intrekking van een aanbesteding een plek kunnen krijgen in de handreiking Tenderkostenvergoeding dan wel de Gids Proportionaliteit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Vijfde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Brief regering; Vijfde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2018 De Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: Commissie) is in 2013 ingesteld om snel, zorgvuldig en laagdrempelig bij te dragen aan het oplossen van aanbestedingsklachten door te bemiddelen of door niet-bindende adviezen te geven. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 103 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 12 juli 2017 over controleafspraken aanbestedingen rijksoverheid (Kamerstuk 32 440, nr. 102). ...

Vierde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Brief regering; Vierde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2017 In het verslag van het Schriftelijk Overleg over de Commissie van Aanbestedingsexperts (Kamerstuk 32 440, nr. 84) heb ik toegezegd de periodieke rapportage van de door mij ingestelde Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: Commissie) jaarlijks aan uw Kamer te sturen. ...

Controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Brief regering; Controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2017 Zoals uw Kamer op 26 januari jl.1 door de Minister van Economische Zaken is toegezegd, informeer ik u hierbij mede namens de Minister van Economische Zaken over de tussen departementen gemaakte afspraken voor het gunnen van opdrachten onder de Europese drempelwaarden. ...

Gewijzigde motie van de leden Mei Li Vos en Agnes Mulder over het niet doorzetten van de clustering van fotografieopdrachten (t.v.v. 32440-98) (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Mei Li Vos en Agnes Mulder over het niet doorzetten van de clustering van fotografieopdrachten (t.v.v. 32440-98) Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 100 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98 Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken tot nu toe gebruik maakte van ongeveer 30 zelfstandige freelancers bij de aanbesteding van fotografie, constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken in 2017 de fotografie wil aanbesteden aan één bureau, dat het werk namens de Ministeries en de overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst zou moeten verdelen, overwegende dat in art. 1.5 van de Aanbestedingswet een clusterverbod opgenomen is, dat verbiedt dat opdrachten onnodig samengevoegd worden, en de belangen van kleine ondernemers hierin meegewogen moeten worden, overwegende dat hierdoor kleine ondernemers buitenspel komen te staan, en MKB’ers en ZZP’ers geen eerlijke kans krijgen, van oordeel dat dit onwenselijk is, verzoekt de regering de clustering van fotografie-opdrachten niet door te zetten en de opdrachten ongeclusterd aan te besteden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 februari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken over de brief van 27 januari 2017 over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit (Kamerstuk 32 440, nr. ...

Motie van het lid Bruins over handhaven van de huidige werkwijze bij aanpassingen van de Gids Proportionaliteit (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie; Motie van het lid Bruins over handhaven van de huidige werkwijze bij aanpassingen van de Gids Proportionaliteit Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 96 MOTIE VAN HET LID BRUINS Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de evaluatie van de Aanbestedingswet blijkt dat de Gids Proportionaliteit een belangrijke bijdrage levert aan de proportionaliteit en uniformering van de aanbestedingspraktijk; overwegende dat het amendement-Schouten/Ziengs (32 440, nr. 50) en het amendement-Bruins/Ziengs (34 329, nr. 9) benadrukken dat waarde wordt gehecht aan een breed gedragen gids en dat de mogelijkheid tot eenzijdig aangebrachte inhoudelijke wijzigingen in de gids wordt uitgesloten; verzoekt de regering, de huidige werkwijze bij aanpassingen van de Gids Proportionaliteit te handhaven, waarbij de penvoering blijft liggen bij de schrijfgroep met een vertegenwoordiging van aanbestedende diensten en ondernemers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ziengs over het betrekken van de aanbestedingspraktijk bij aanpassing van de Gids Proportionaliteit (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie; Motie van het lid Ziengs over het betrekken van de aanbestedingspraktijk bij aanpassing van de Gids Proportionaliteit Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 97 MOTIE VAN HET LID ZIENGS Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 blijkt dat de Gids Proportionaliteit een belangrijke bijdrage levert aan de proportionaliteit en uniformering van de aanbestedingspraktijk; overwegende dat het amendement-Schouten/Ziengs (32 440, nr. 50) en het amendement-Bruins/Ziengs (34 329, nr. 9) benadrukken dat waarde wordt gehecht aan een breed gedragen gids en dat de mogelijkheid tot eenzijdig aangebrachte inhoudelijke wijzigingen in de gids wordt uitgesloten; verzoekt de regering om bij aanpassing van de Gids Proportionaliteit: • de aanbestedingspraktijk goed te blijven betrekken en te zorgen voor een zware vertegenwoordiging van ondernemers en aanbestedende diensten in de adviescommissie; • te garanderen dat de Kamer goed betrokken wordt door middel van een voorhangprocedure; verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren over de voorgenomen evaluatie van de nieuwe werkwijze, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Mei Li Vos over het niet doorzetten van de clustering van fotografieopdrachten (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Motie; Motie van het lid Mei Li Vos over het niet doorzetten van de clustering van fotografieopdrachten Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 98 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken tot nu toe gebruikmaakte van ongeveer 30 zelfstandige freelancers bij de aanbesteding van fotografie; constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken in 2017 de fotografie wil aanbesteden aan één bureau, dat het werk namens de ministeries en de overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst zou moeten verdelen; overwegende dat in artikel 1.5 van de Aanbestedingswet een clusterverbod opgenomen is, dat verbiedt dat opdrachten onnodig samengevoegd worden, en stelt dat de belangen van kleine ondernemers hierin meegewogen moeten worden; overwegende dat hierdoor kleine ondernemers buitenspel komen te staan en mkb'ers en zzp'ers geen eerlijke kans krijgen; van oordeel dat dit onwenselijk is; verzoekt de regering, de clustering van fotografie-opdrachten niet door te zetten en direct zaken te doen met de freelancefotografen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Brief regering; Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 januari 2017 Met deze brief stel ik uw Kamer op de hoogte van mijn voornemen om een nieuwe procedure in te stellen voor het wijzigen van de Gids proportionaliteit (hierna: Gids). ...

3e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Brief regering; 3e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2016 In het verslag van het Schriftelijk Overleg over de Commissie van Aanbestedingsexperts (Kamerstuk 32 440, nr. 84) heb ik toegezegd de periodieke rapportage van de door mij ingestelde Commissie van Aanbestedingsexperts jaarlijks aan uw Kamer te sturen. ...

Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen' (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Brief regering; Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen' Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2016 Hierbij bied ik u het rapport behorende bij het «Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen» aan1, dat in opdracht van mijn ministerie is uitgevoerd. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (Dossier 32440)
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Kamerstuk economie markttoezicht Nr. 92 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 juni 2016 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken over de brief van 4 mei 2016 over aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (Kamerstuk 32 440, nr. ...