Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 72 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 april 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 22 december 2015 over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Kamerstuk 32 402, nr. ...

Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2015 Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op 29 september 2015 is door de fracties van SP en PvdA erop aangedrongen de bepalingen van de Wkkgz van toepassing te doen zijn op aanbieders van ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). ...

Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 september 2013 Tijdens het debat over het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Handelingen II 2012/13, nr. ...

Motie van de leden Van Veen en Kuzu over het geven van aanwijzing aan beroepsbeoefenaren door de IGZ (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Motie; Motie van de leden Van Veen en Kuzu over het geven van aanwijzing aan beroepsbeoefenaren door de IGZ Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VEEN EN KUZU Voorgesteld 2 juli 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de IGZ handhavend moet kunnen optreden tegen falende zorgverleners; overwegende dat naar aanleiding van de zaak Jansen Steur is aangekondigd dat daarvoor wetswijzigingen worden overwogen en de mogelijkheid onderzocht wordt om via een uitbreiding van het bevel direct een voorlopig beroepsverbod op te leggen; van mening dat het wenselijk is om de IGZ mandaat te geven om, vooruitlopend op nader onderzoek, maatregelen te nemen tegen zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren bij een ernstig vermoeden dat betrokkene de volksgezondheid schaadt of dreigt te schaden; verzoekt de regering, de IGZ binnen daarbij aan te geven voorwaarden mandaat te verlenen voor het geven van een aanwijzing aan zelfstandig gevestigde individuele beroepsbeoefenaren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Kuzu (t.v.v. 32402, nr.54) over een beschrijving van de taken van het Zorgloket (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Kuzu (t.v.v. 32402, nr.54) over een beschrijving van de taken van het Zorgloket Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 54 Voorgesteld 4 juli 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de ombudsfunctie die door het Zorgloket wordt vervuld een essentiële functie binnen het klachtrecht heeft; van mening dat het Zorgloket zowel een functie heeft als advies-steun-en meldpunt als ten aanzien van het verzamelen van signalen over structurele misstanden, die in een vroeg stadium doorgegeven worden aan de IGZ; verzoekt de regering, de Kamer voor 1 januari 2014 een gedetailleerde beschrijving te zenden van de taken van het Zorgloket, de wijze waarop het Zorgloket wordt gepositioneerd en wordt verbonden met het werkproces van de IGZ en de wijze waarop personele uitwisseling en ongehinderde informatie-uitwisseling tussen Zorgloket en IGZ wordt vormgegeven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over een beschrijving van de taken van het Zorgloket (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Motie; Motie van het lid Kuzu over een beschrijving van de taken van het Zorgloket Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 54 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 2 juli 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de ombudsfunctie die door het Zorgloket wordt vervuld, essentieel is binnen het klachtrecht; van mening dat het Zorgloket zowel een functie heeft als advies-, steun- en meldpunt als voor het verzamelen van signalen over structurele misstanden die in een vroeg stadium doorgegeven worden aan de IGZ; verzoekt de regering, de Kamer voor 1 september 2013 een gedetailleerde beschrijving te zenden van de taken van het Zorgloket, de wijze waarop het Zorgloket wordt gepositioneerd en wordt verbonden met het werkproces van de IGZ, en de wijze waarop personele uitwisseling en ongehinderde informatie-uitwisseling tussen zorgloket en IGZ wordt vormgegeven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Kuzu over het informeren van de client over zijn rechten op grond van deze wet (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over het informeren van de client over zijn rechten op grond van deze wet Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 18 juni 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van het lid Kuzu over de wettelijke waarborg van een ombudsfunctie binnen het klachtenrecht (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over de wettelijke waarborg van een ombudsfunctie binnen het klachtenrecht Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 18 juni 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 17 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 17a 1. ...

Amendement van het lid Kuzu over uniformering van klachtprocedures (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over uniformering van klachtprocedures Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 18 juni 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 13 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. ...