Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie van het lid Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 220 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 1 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van de projecten waarop de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is, bijna 60% geen profijt heeft van de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden; constaterende dat deze termijn vaak niet wordt gehaald, omdat pas te laat wordt ontdekt dat de Chw überhaupt van toepassing is; constaterende dat de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland zich in dat geval niet verantwoordelijk voelt voor het halen van de termijnen, en zich daarmee in wezen niet aan de wet houdt; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat enkel wanneer een partij op tijd aangeeft dat de Chw op een besluit van toepassing is, de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden ook daadwerkelijk geldt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 237 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN Ontvangen ter Griffie op 7 februari 2020. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 186 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wanneer meerdere overheden bij een project zijn betrokken, zij er allemaal van op de hoogte moeten worden gesteld, indien het desbetreffende project voor de Crisis-en herstelwet wordt aangemeld; overwegende dat het onder de huidige aanvraagprocedure mogelijk is dat dit niet gebeurt; verzoekt de regering, de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet pas in behandeling te nemen wanneer alle betrokken overheden over die aanmelding zijn geïnformeerd; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een analyse van de milieuconsequenties van vergunningvrij bouwen (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over een analyse van de milieuconsequenties van vergunningvrij bouwen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 190 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering vergunningvrij bouwen wil uitbreiden; overwegende dat ook bedrijfsgebouwen, zoals varkensstallen, hieronder kunnen vallen; overwegende dat het onwenselijk is dat een zorgvuldige procedure bij het bouwen van dergelijke gebouwen ontbreekt; verzoekt de regering om, een analyse te maken van de milieuconsequenties van het vergunningvrij bouwen voor bedrijfsgebouwen en om deze voor de zomer aan de Kamer te doen toekomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Van Veldhoven (t.v.v. 32127, nr. 195) over mantelzorgwoningen in het buitengebied (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Van Veldhoven (t.v.v. 32127, nr. 195) over mantelzorgwoningen in het buitengebied Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 196 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 195 Voorgesteld 27 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat ten aanzien van het buitengebied specifieke normen gewenst zijn voor de mogelijkheden tot het creëren van mantelzorgwoningen; constaterende, dat het conceptbesluit onvoldoende differentiatie aanbrengt tussen het buitengebied en de bebouwde kom; verzoekt de regering, de mogelijkheden voor het creëren van mantelzorgwoningen in het buitengebied te verruimen, waarbij in ieder geval de afstand tot het hoofdgebouw, de hoogte van het bouwwerk en de eisen met betrekking tot het dak worden betrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 224 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 8 juni 2017 over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 223). ...

Gew motie Van Veldhoven over een experiment duurzaam stortbeheer (t.v.v. 32127, nr. 152) (Dossier 32127)
Gew motie Van Veldhoven over een experiment duurzaam stortbeheer (t.v.v. 32127, nr. 152) Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 152 Voorgesteld 31 januari 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering een experiment duurzaam stortbeheer wil uitvoeren op 4 plaatsen, maar potentieel ziet voor uitbreiding naar 19 stortplaatsen, constaterende, dat binnen deze groep van 19 stortplaatsen zich stortplaatsen bevinden waarbij in het bestemmingsplan al meer dan 10 jaar uitgegaan wordt van afdichting, zoals bijvoorbeeld voor de stortplaats Nauerna in de gemeente Zaanstad, verzoekt de regering te onderzoeken of met een oxidatielaag de extra methaanuitstoot kan worden vermeden en dat daar waar nuttig blijkt de oxidatielaag als voorwaarde op te nemen in de ontheffing voor de afdichting van stortplaatsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over ov-chippoortjes schrappen uit het Ontwerpbesluit (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over ov-chippoortjes schrappen uit het Ontwerpbesluit Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 191 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer recent heeft uitgesproken om in overleg met gemeenten maatwerk te bieden bij de plaatsing van ov-poortjes, waarmee de toegankelijkheid van de stations voor iedereen wordt gewaarborgd; overwegende dat de plaatsing van de ov-chippoortjes en daarmee de afsluiting van een doorgang ingrijpend kan zijn voor de ruimtelijke ordening van een gebied en dat een zorgvuldig besluitvormingsproces dus belangrijk is; overwegende dat door het in de Crisis- en herstelwet opnemen van «bouwwerken ten behoeve van het verschaffen van toegang tot het openbaar vervoer of openbaarvervoersgebouwen», oftewel de ov-chippoortjes, de mogelijkheden van lokale overheden om beroep aan te tekenen tegen de plaatsing van deze ov-chippoortjes worden beperkt; verzoekt de regering, de plaatsing van de ov-chippoortjes te schrappen uit het Ontwerpbesluit en dus niet op te nemen in de Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een evaluatie van het gebruik van de koepelvergunning (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over een evaluatie van het gebruik van de koepelvergunning Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 165 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vijfde tranche het Rotterdamse haven- en industriecomplex (hic) als ontwikkelingsgebied onder de werking van de Crisis- en herstelwet voegt; overwegende dat het bij de minister op dit moment nog niet bekend is op welke wijze voor het hic invulling zal worden gegeven aan het gebruik van de aanwijzing als ontwikkelingsgebied; overwegende dat het hic van nationaal economisch belang is en dat de ontwikkeling van het gebied een grote milieu-impact heeft; verzoekt de regering om, het gebruik van deze koepelvergunning na vijf jaar te evalueren en zo nodig aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (32127, nr. 186) over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (32127, nr. 186) over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 187 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 186 Voorgesteld 1 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wanneer meerdere overheden bij een project zijn betrokken, zij er allemaal van op de hoogte moeten worden gesteld, indien het desbetreffende project voor de Crisis- en herstelwet wordt aangemeld; overwegende dat het onder de huidige aanvraagprocedure mogelijk is dat dit niet gebeurt; verzoekt de regering, de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet pas in behandeling te nemen wanneer alle betrokken overheden tijdig en voldoende over die aanmelding zijn geïnformeerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 236 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN Ontvangen ter Griffie op 27 november 2019. ...

Nader gew. motie Van Veldhoven (t.v.v. 32127-153), over besluiten tot ontpoldering van de Hedwigepolder (Dossier 32127)
Nader gew. motie Van Veldhoven (t.v.v. 32127-153), over besluiten tot ontpoldering van de Hedwigepolder Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 154 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een randvoorwaarde voor de koepelvergunning (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over een randvoorwaarde voor de koepelvergunning Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 166 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, als randvoorwaarde bij het afgeven van de koepelvergunning op te nemen dat efficiënt gebruik van de milieuruimte beloond wordt bij het verdelen van die ruimte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Veldhoven over onderzoek naar duurzaam stortbeheer (Dossier 32127)
Motie Van Veldhoven over onderzoek naar duurzaam stortbeheer Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 152 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 26 januari 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering een experiment duurzaam stortbeheer wil uitvoeren op vier plaatsen, maar potentieel ziet voor uitbreiding naar negentien stortplaatsen; constaterende, dat binnen deze groep van negentien stortplaatsen zich stortplaatsen bevinden waarbij in het bestemmingsplan al meer dan tien jaar uitgegaan wordt van afdichting, bijvoorbeeld voor de stortplaats Nauerna in de gemeente Zaandam; verzoekt de regering: – te onderzoeken of het mogelijk is om hetzelfde effect als beoogd met duurzaam stortbeheer te behalen met het toelaten van water en lucht tot afgedichte stortplaatsen en de Kamer te informeren over de voor- en nadelen hiervan; – tot die tijd alleen een ontheffing voor verplichte bodemafdichting te geven aan de vier stortplaatsen uit het experiment en voor de overige stortplaatsen te werken op basis van een verzoek door het bevoegd gezag; – te onderzoeken of met een oxidatielaag de extra methaanuitstoot kan worden vermeden, en gaat over tot de orde van de dag. ...