Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie van het lid Smaling over de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit de Crisis- en herstelwet laten (Dossier 32127)
Motie van het lid Smaling over de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit de Crisis- en herstelwet laten Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 176 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister heeft benadrukt dat de Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is, maatschappelijk gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen; overwegende dat bij de ontwikkelingen in Muiden rond het KNSF-terrein juist sprake is van grote maatschappelijke weerstand; overwegende dat de Commissie Operatie Schoon Schip heeft vastgesteld dat in de casus Muiden sprake is geweest van belangenverstrengeling en onregelmatigheden; verzoekt de regering, de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te laten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127 nr. 176) over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet halen (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127 nr. 176) over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet halen Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 184 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 176 Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de minister heeft benadrukt dat Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is, maatschappelijke gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen; overwegende, dat bij de ontwikkelingen in Muiden rond het KNSF-terrein juist sprake is van grote maatschappelijke weerstand; overwegende, dat de Commissie Operatie Schoon Schip heeft vastgesteld dat de casus Muiden sprake is geweest van belangenverstrengeling en onregelmatigheden; overwegende, dat er inzake dit plangebied een langslepende kwestie loopt over een omvangrijke schadeclaim; overwegende, dat er gerede twijfel bestaat over het aantal te realiseren woningen in relatie tot het behalen van natuurdoelstellingen; verzoekt de regering, de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127, nr. 184) over enkele projecten uit de Crisis-en herstelwet (Dossier 32127)
Nader gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127, nr. 184) over enkele projecten uit de Crisis-en herstelwet Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 188 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 184 Voorgesteld 8 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister heeft benadrukt dat de Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is om maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen sneller en beter tot stand te brengen; overwegende dat in het geval van de projecten KNSF-terrein, Brediusterrein en de Buitenhaven in Muiden juist sprake is van een beladen dossier dat destijds leidde tot grote maatschappelijke weerstand; overwegende dat er inzake dit plangebied een langslepende kwestie loopt over een omvangrijke schadeclaim; in aanmerking nemende dat er recent een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Muiden, KNSF en Dura Vermeer; overwegende dat er een verband lijkt te bestaan tussen het aantal te realiseren woningen, het slechts in beperkte mate behalen van natuurdoelstellingen en de overeengekomen afkoopsom; verzoekt de regering, de Kamer te garanderen dat uitsluitend de doelstelling van de wet, het sneller en beter tot stand te brengen van maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, de reden is om de projecten KNSF-terrein, Brediusterrein en de Buitenhaven in Muiden op te nemen in de Crisis- en herstelwet en indien dit niet het geval is deze projecten niet onder de werking van de Crisis- en herstelwet te plaatsen, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Smaling over gemeentelijke beschermde stadsgezichten (Dossier 32127)
Motie van het lid Smaling over gemeentelijke beschermde stadsgezichten Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 194 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het vanuit de zorg voor goede ruimtelijke kwaliteit van belang is dat gemeenten grip houden op bouwmogelijkheden in het achtererfgebied; overwegende dat vergunningvrij bouwen tot gevolg heeft dat de gemeente een deel van haar planologische autonomie verliest; overwegende dat onderscheid tussen de behandeling van gemeentelijke (beschermde) stads- en dorpsgezichten en die van rijksbeschermde stadsgezichten kunstmatig aandoet; spreekt uit dat de gemeentelijke beschermde gezichten in bijlage II van het Bor dezelfde status krijgen als het rijksgezicht, analoog aan de gelijke behandeling die gemeentelijke en rijksmonumenten ten deel vallen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Smaling over het schrappen van het experiment "verlichte bouwtoets" (Dossier 32127)
Motie van het lid Smaling over het schrappen van het experiment "verlichte bouwtoets" Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 177 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de Crisis- en herstelwet bepaald is dat in het kader van het lopende experiment «verlichte bouwtoets» het bevoegd gezag niet vooraf in het kader van de vergunningprocedure hoeft te beoordelen of het desbetreffend bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012; overwegende dat nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de effecten van de werkwijze bij het project Haarlemmermeer, zoals bij de behandeling van de vijfde tranche door de regering is aangegeven; verzoekt de regering, de uitbreiding van het experiment «verlichte bouwtoets» (artikel 6g) naar de gemeente Hoogeveen te schrappen uit de zevende tranche Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Smaling over terughoudendheid bij het aan de Kamer aanbieden van een negende tranche van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Motie van het lid Smaling over terughoudendheid bij het aan de Kamer aanbieden van een negende tranche van de Crisis- en herstelwet Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 178 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er zoals de regering zegt «nog te weinig afgeronde experimenten zijn waarvan alle aspecten op dit moment bekend zijn om de Crisis- en herstelwet tot een succes te verklaren»; verzoekt de regering, uiterst terughoudend te zijn bij het aan de Kamer aanbieden van een negende tranche van de Crisis- en herstelwet en indien hier toch toe wordt overgegaan, helder te onderbouwen wat het crisis- en herstelgehalte is van nieuw aangemelde projecten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Smaling over bouwplannen voorleggen voor advies bij afhankelijkheid van mantelzorg (Dossier 32127)
Motie van het lid Smaling over bouwplannen voorleggen voor advies bij afhankelijkheid van mantelzorg Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 193 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat momenteel in het Bouwbesluit 2012 niet is aangegeven wanneer er sprake is van een tijdelijk bouwwerk en dus evenmin is aangegeven in welke situaties de eisen voor tijdelijke bouw van toepassing zijn; overwegende dat de regeling om vergunningvrij te kunnen bouwen met zich brengt dat niet vooraf op brandveiligheid getoetst wordt; verzoekt de regering om, in de regeling op te nemen dat aan gemeenten dringend geadviseerd wordt om bij afhankelijkheid van mantelzorg de bouwplannen ter goedkeuring voor te leggen aan de brandweer en de GGD, en gaat over tot de orde van de dag. ...