Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 50 over het laten vervallen van de mogelijkheid voor de provincie om gemeentelijke belangen te overrulen bij windparken (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 50 over het laten vervallen van de mogelijkheid voor de provincie om gemeentelijke belangen te overrulen bij windparken Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 137GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROEMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 50Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.1 vervalt de zinsnede, luidende: en wordt na «9d, tweede en derde lid,»ingevoegd: 9e, vijfde lid, 9f, zesde lid,.IIArtikel 3.2, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.2, onderdeel D, vervalt.IVArtikel 3.2, onderdeel E vervalt.VIn bijlage 1, onderdeel 1.1, vervalt: , en artikel 9e.ToelichtingProvincies zijn op basis van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening al bevoegd om een inpassingplan op te stellen als provinciaal belang gediend is. ...

Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 86 over het voorkomen dat besluitvorimg over mijnbouwwerken wordt opgelegd aan gemeenten en provincies (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 86 over het voorkomen dat besluitvorimg over mijnbouwwerken wordt opgelegd aan gemeenten en provincies Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie gemeenten natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 108GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROEMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 86Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.7, onderdeel A, vervalt.ToelichtingDit amendement beoogd te voorkomen dat besluitvorming over aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken, op de aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken ten behoeve van de opslag van stoffen en op pijpleidingen die dergelijke mijnbouwwerken verbinden van Rijkswege wordt opgelegd aan gemeenten en provincies. ...

Amendement van het lid Roemer over het laten vervallen van het artikel betreffende de NbW (Dossier 32127)
Amendement van het lid Roemer over het laten vervallen van het artikel betreffende de NbW Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 56AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.8 vervalt.ToelichtingMet dit amendement wordt voorgesteld het hoofdstuk dat leidt tot aanpassing van de Natuurbeschermingswet 1998 uit de wet te schrappen.Onduidelijk is immers of dit wetsvoorstel niet zal leiden tot strijdigheid met of hiaten in de implementatie van de Habitatrichtlijn m.n. artikel 6. ...

Motie Roemer over een nadere beoordeling van de wet door de Raad van State (Dossier 32127)
Motie Roemer over een nadere beoordeling van de wet door de Raad van State Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 98MOTIE VAN HET LID ROEMERVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet ingrijpend doorwerkt op de rechtspositie van burgers en de randen opzoekt van wat juridisch mogelijk is;overwegende, dat als gevolg hiervan juridisering van besluitvormingsprocessen uitgelokt wordt en de wet dus eerder vertraging dan versnelling zal opleveren;verzoekt de regering deze wet ter nadere beoordeling voor te leggen aan de Raad van State,en gaat over tot de orde van de dag.Roemer ...

Amendement van het lid Roemer waarin wordt geregeld dat de gemeenten bevoegd blijven voor kleine windmolenparken (Dossier 32127)
Amendement van het lid Roemer waarin wordt geregeld dat de gemeenten bevoegd blijven voor kleine windmolenparken Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 50AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.1 vervalt de zinsnede, luidende: en wordt na «9d, tweede en derde lid,»ingevoegd: 9e, vijfde lid, 9f, zesde lid,.IIArtikel 3.2, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.2, onderdeel D, vervalt.IVArtikel 3.2, onderdeel E vervalt.ToelichtingProvincies zijn op basis van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening al bevoegd om een inpassingplan op te stellen als provinciaal belang gediend is. ...

Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (Dossier 32127)
Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen Motie bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 85MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de bouw veel arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan, niet in de laatste plaats bij kleine aannemers;constaterende, dat de energiebesparingsdoelstelling voor de bebouwde omgeving uit Schoon en Zuinig nog niet binnen handbereik is;van mening, dat een verdere stimulans voor particuliere woningbezitters om hun woning energiezuiniger te maken welkom is;overwegende, dat een dergelijke stimulering snel veel werk zal opleveren in de bouw, juist bij kleine aannemers;verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling van VROM een voorstel uit te werken, waarbij extra subsidie beschikbaar komt voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere woningbezitters, welke mogelijk worden gefinancierd uit een opslag op fossiele brandstoffen zoals aardgas,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRoemerOuwehand ...

Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 81AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

Motie Roemer over de aanpak van de vertragende werking van het huidige grondbeleid (Dossier 32127)
Motie Roemer over de aanpak van de vertragende werking van het huidige grondbeleid Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 101MOTIE VAN HET LID ROEMERVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet een van de grootste vertragende factoren van bouw tijdens de crisis vermijdt, namelijk het huidige grondbeleid;van mening, dat het kabinet hier een kans laat liggen om structureel een oplossing te bieden voor deze vertragende factor;verzoekt de regering nog vóór de Voorjaarsnota met een voorstel van wet te komen om de vertragende werking van het huidige grondbeleid aan te pakken,en gaat over tot de orde van de dag.Roemer ...

Amendement van het lid Roemer betreffende het schrappen van drie projecten van de lijst ter bescherming van het Groene Hart (Dossier 32127)
Amendement van het lid Roemer betreffende het schrappen van drie projecten van de lijst ter bescherming van het Groene Hart Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 49AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In BIJLAGE II, onderdeel A, vervallen de projecten met de nummers 6, 14 en 16.ToelichtingDit amendement verwijderd de volgende projecten van de lijst van ruimtelijke en infrastructurele projecten als bedoeld in artikel 1.1, eerste en tweede lid:• 6 Greenport Aalsmeer/PrimaViera bij Aalsmeer;• 14 Zuidplaspolder Driehoek tussen Rotterdam Zoetermeer en Gouda;• 16 Oude Rijnzone Strook tussen Leiden en Bodegraven.Dit amendement strekt tot bescherming van het Groene Hart. ...

Amendement van de leden Roemer en Paulus Jansen over het verwijderen van artikel 2.7 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Roemer en Paulus Jansen over het verwijderen van artikel 2.7 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 39AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROEMER EN JANSENOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 2.7 vervalt.ToelichtingAls een verhuurder een goed en overtuigend renovatieplan aan huurders voorlegt waarin de energetische prestaties van de woning verbeterd worden, zonder dat daarbij de woonlasten per saldo stijgen, zullen huurders over het algemeen met de plannen instemmen. ...

Amendement van de leden Ouwehand en Roemer ter vervanging van nr. 75 over het laten vervallen van de wijziging van de NBW (Dossier 32127)
Amendement van de leden Ouwehand en Roemer ter vervanging van nr. 75 over het laten vervallen van de wijziging van de NBW Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 130AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN ROEMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 75Ontvangen 17 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel 3.8 vervalt.IIArtikel 3.10, onderdeel B, onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:AIn het vierde lid wordt «De artikelen 19d en 19kc van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn» vervangen door «Artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 is», wordt «zijn de artikelen 19j, eerste tot en met derde lid en vijfde lid,» vervangen door «is artikel 19j, eerste tot en met derde lid en vijfde lid, van die wet» en vervalt: en 19kd van die wet, en het krachtens artikel 19kb, eerste lid, van die wet bepaalde.BHet vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Roemer over het voorkomen dat besluitvorimg over mijnbouwwerken wordt opgelegd aan gemeenten en provincies (Dossier 32127)
Amendement van het lid Roemer over het voorkomen dat besluitvorimg over mijnbouwwerken wordt opgelegd aan gemeenten en provincies Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie gemeenten natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 86AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.7 vervalt.ToelichtingDit amendement beoogd te voorkomen dat besluitvorming over aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken, op de aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken ten behoeve van de opslag van stoffen en op pijpleidingen die dergelijke mijnbouwwerken verbinden van Rijkswege wordt opgelegd aan gemeenten en provincies. ...

Amendement van het lid Roemer over het garanderen van rechtsbescherming van omwonenden, natuur en milieu (Dossier 32127)
Amendement van het lid Roemer over het garanderen van rechtsbescherming van omwonenden, natuur en milieu Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 88AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.3 vervallen het vijfde tot en met negende en dertiende lid.IIIn artikel 5.2 vervalt de zinsnede «, een verklaring als bedoeld in artikel 2.3, zesde lid,».IIIArtikel 5.7, onder 1, vervalt.ToelichtingDit amendement strekt tot doel de rechtsbescherming van omwonenden, natuur en milieu te garanderen. ...

Amendement van het lid Roemer dat regelt dat vergunningaanragen die vallen onder het WABO-regime niet onder de CHW gaan vallen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Roemer dat regelt dat vergunningaanragen die vallen onder het WABO-regime niet onder de CHW gaan vallen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 87AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 5.7, onder 1, vervalt.ToelichtingArtikel 5.7 lid 1 beoogt alle vergunningaanvragen vallend onder het regime van de WABO toe te voegen aan de Crisis en Herstelwet. ...