Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 72AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 3.12 wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAIn artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt na «werken of bouwwerken» toegevoegd: , daaronder begrepen oplaadpunten bestemd voor het laden van accu’s van voertuigen die een elektromotor als hoofdmotor hebben,.ToelichtingMet dit amendement wordt uitdrukkelijk mogelijk gemaakt om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet, in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto’s.Wiegman-van Meppelen ScheppinkSamsomKoopmans ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een evaluatiebepaling (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een evaluatiebepaling Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 32AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na artikel 5.9 wordt een artikel ingevoegd, luidendeArtikel 5.9aOnze Minister van Justitie zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een evaluatie van de effecten van de in Hoofdstuk 1 van deze wet opgenomen instrumenten op versnelling en op verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn.ToelichtingDit amendement regelt dat de in de in hoofdstuk 1 van wet voorgestelde wijzigingen tot 2014 tijdig worden geëvalueerd.Twee jaar na vaststelling van deze wet wordt bezien of de afzonderlijke instrumenten in de praktijk bijdragen aan versnelling en verbetering van projecten en eventueel verbetering behoeven.SamsomWiegman-Van Meppelen Scheppink ...

Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 134GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S. ...

Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten (Dossier 32127)
Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 105MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet vooral van invloed is op de laatste fase van de besluitvorming;overwegende, dat het grootste deel van de vertraging van plannen optreedt in de eerste fase: bij planvoorbereiding en -uitwerking;overwegende, dat trage besluitvorming structureel aangepakt kan worden door verbetering van de eerste fase;overwegende, dat de commissie-Elverding daarover breed gedragen aanbevelingen heeft gedaan;overwegende, dat de regering reeds eerste stappen heeft gezet om de adviezen van Elverding te implementeren, maar dat een voortvarender aanpak mogelijk en nodig is;verzoekt de regering de aanbevelingen van Elverding onverkort toe te passen op alle projecten in de Crisis- en herstelwet;verzoekt de regering om binnen 3 maanden te komen met voorstellen voor aanvullende wetgeving om de Elverdingaanpak te verwerken in alle relevante ruimtelijke wetten,en gaat over tot de orde van de dag.SamsomKoopmansWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het laten vervallen van 7.4 in bijlage I (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het laten vervallen van 7.4 in bijlage I Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 31AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage I vervalt onderdeel 7.4.ToelichtingOnderdeel 7.4 vervalt omdat dit zo breed is gedefinieerd dat hieronder ook projecten vallen als uitbreidingen van campings en veehouderijen, waarvoor toepassing van de in hoofdstuk 1 vallende onderdelen van de CHW buitenproportioneel is.Elders in de crisis en herstelwet wordt de natuurbeschermingswet aangepast, waarmee juist voor deze projecten een oplossing wordt geboden.SamsomWiegman-Van Meppelen Scheppink ...

Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 77AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:INa artikel 3.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 3.3aAan artikel 2 van de Wet Geluidhinder wordt een lid toegevoegd, luidende:4. ...

Amendement van het lid Vendrik C.S. ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik C.S. ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 34AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 81AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het beperken van de werking van afdeling 6 van het wetsvoorstel tot bestaand bebouwd gebied (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het beperken van de werking van afdeling 6 van het wetsvoorstel tot bestaand bebouwd gebied Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 30AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van de leden Koopmans en Samsom over het toevoegen van enkele wetten aan artikel 2.4 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Koopmans en Samsom over het toevoegen van enkele wetten aan artikel 2.4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 82AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel 2.4, eerste lid, worden voor onderdeel a twee onderdelen ingevoegd, luidende:0a. de Elektriciteitswet 1998;0aa. de Warmtewet;.ToelichtingDit amendement maakt nog meer innovatieve projecten mogelijk, ook op het gebied van (duurzame) energie en warmte. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 10 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IDe titel van afdeling 7 van hoofdstuk 2 komt als volgt te luiden:AFDELING 7 VERSNELDE UITVOERING VAN LOKALE EN (BOVEN)REGIONALE PROJECTEN MET NATIONALE BETEKENISIIIn artikel 2.18 wordt het laatste deel van de volzin, luidende «, aangewezen lokale projecten met nationale betekenis. ...

Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 53AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Aan bijlage II, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4 Traject Leeuwarden–Groningenwijziging van 1 naar 2 sporen   ToelichtingHet spoorproject Leeuwarden–Groningen omvat de uitbreiding van het spoor om van drie naar vier treinen per uur te gaan. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 122GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Amendement van de leden Samsom en Koopmans over een programmatische aanpak van stikstof (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Koopmans over een programmatische aanpak van stikstof Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 55AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN KOOPMANSOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IIn onderdeel Ia wordt § 2a als volgt gewijzigd:a. ...

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over het niet verplicht opnemen van projecten of handelingen van nationaal belang in het beheerplan (Dossier 32127)
Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over het niet verplicht opnemen van projecten of handelingen van nationaal belang in het beheerplan Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 51AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel B, onderdeel 1, wordt als volgt gewijzigd:IOnderdeel b komt te luiden:Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het beheerplan kan zulks ook doen ten aanzien van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën projecten en andere handelingen van nationaal belang in het gebied en daarbuiten.IIOnderdeel c vervalt.ToelichtingDit amendement strekt ertoe de verplichting om projecten of handelingen van nationaal belang op te nemen in het beheerplan terug te brengen tot een mogelijkheid om dergelijke projecten op te nemen in het beheerplan.Het verplicht opnemen van projecten van nationale betekenis brengt verschillende nadelen met zich mee. ...

Gewijzigd amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom ter vervanging van nr. 33 over de provinciale bevoegdheid bij windmolenparken (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom ter vervanging van nr. 33 over de provinciale bevoegdheid bij windmolenparken Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 123GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33Ontvangen 17 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.2, onderdeel C, artikel 9e, wordt als volgt gewijzigd:IIn het eerste lid wordt de zinsnede «ten minste 10» vervangen door: ten minste 5.IIAan het tweede lid, eerste volzin, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: en de betrokken gemeente een aanvraag van die producent tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingplan met betrekking tot de gronden, bedoeld in het eerste lid, heeft afgewezen.IIIHet vijfde lid wordt vervangen door twee leden, luidende:5. ...

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over waarborgen bij de provinciale bevoegdheid bij windmolenparken (Dossier 32127)
Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over waarborgen bij de provinciale bevoegdheid bij windmolenparken Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 33AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOMOntvangen 11 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.2, onderdeel C, artikel 9e, wordt als volgt gewijzigd:IIn het eerste lid wordt de zinsnede «ten minste 10» vervangen door: ten minste 5.IIAan het tweede lid, eerste volzin, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: en de betrokken gemeente de aanvraag tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingplan heeft afgewezen.IIIHet vijfde lid komt te luiden:5. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het invoeren van een voorhangprocedure (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het invoeren van een voorhangprocedure Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 27AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 5 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na artikel 5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 5.2aDe voordracht voor een krachtens de artikelen 1.2, 2.2, 2.4, 2.9, 2.18 of 5.1 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister of Onze Ministers wie het mede aangaat, te brengen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Samsom en Koopmans ter vervanging van nr. 55 over een programmatische aanpak van stikstof (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van de leden Samsom en Koopmans ter vervanging van nr. 55 over een programmatische aanpak van stikstof Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 135GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 55Ontvangen 17 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IIn onderdeel Ia wordt § 2a als volgt gewijzigd:a. ...

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over het voorzien van waarborgen van de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden en de uitwerking van gebiedsontwikkelingsplannen (Dossier 32127)
Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over het voorzien van waarborgen van de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden en de uitwerking van gebiedsontwikkelingsplannen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 40AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:1. ...