Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie (Dossier 32127)
Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 46AMENDEMENT VAN DE LEDEN APTROOT EN SNIJDER-HAZELFHOFFOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 19kd, vierde lid, wordt «de artikelen 19ke en 19kf» vervangen door: artikel 19ke.IIArtikel 19kf vervalt.ToelichtingHet betreft hier een «kan» bepaling, die niets toevoegt aan de bevoegdheid van de provincie om een op de regio toegeschreven regeling te treffen. ...

Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 47AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IVoor onderdeel A worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:0AIn artikel 1, onder j, vervalt «of andere handeling».0aAIn artikel 2a, tweede lid, vervalt «of andere handeling die».IIOnderdeel B wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Aptroot over het schrappen van de horizonbepaling (Dossier 32127)
Amendement van het lid Aptroot over het schrappen van de horizonbepaling Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 44AMENDEMENT VAN HET LID APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.21, onderdeel C, punt 2, wordt «onderdelen f en g» vervangen door: onderdeel f.IIIn artikel 5.10, eerste lid, vervalt «, en vervalt met ingang van 1 januari 2014», alsmede de aanduiding «1. ...

Amendement van het lid Aptroot over het handhaven van de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure (Dossier 32127)
Amendement van het lid Aptroot over het handhaven van de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 43AMENDEMENT VAN HET LID APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.10, onderdeel D, vervalt.IIArtikel 3.12, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.14 vervalt.IVArtikel 3.23 vervalt.VArtikel 3.24, onderdeel D, vervalt.ToelichtingDit amendement strekt ertoe de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures ongedaan te maken. ...

Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding (Dossier 32127)
Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 89MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de commissie-Elverding belangrijke adviezen heeft gegeven rond het versnellen van procedures inzake een zorgvuldige handelwijze van overheden;constaterende, dat in de Crisis- en herstelwet deze aanbevelingen slechts gedeeltelijk zijn overgenomen;verzoekt de regering vóór het einde van 2009 met een actieplan-Elverding te komen, waarbij de aanbevelingen van de commissie-Elverding tot beleid worden gemaakt,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikAptrootKoopmans ...

Motie Aptroot over voorstellen voor aanpassing van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu (Dossier 32127)
Motie Aptroot over voorstellen voor aanpassing van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 92MOTIE VAN HET LID APTROOTVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet de Nederlandse economie sneller en sterker uit de economische recessie moet laten komen;constaterende, dat dit wetsvoorstel dat doel met name wil bereiken door tijdelijk onder meer wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu opzij te zetten;overwegende, dat er in grote delen van Nederland nauwelijks ontwikkeling en bouw mogelijk is en voortbestaan van bestaande bedrijven wordt bedreigd door wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu;spreekt als haar mening uit dat dit een ongewenste situatie is en dat de wet- en regelgeving aangepast moet worden;verzoekt de regering om de Kamer binnen zes maanden voorstellen voor te leggen voor aanpassing van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu waardoor werken, wonen en recreëren, waar dat nu gebeurt, ook in de toekomst mogelijk blijven,en gaat over tot de orde van de dag.Aptroot ...

Motie Aptroot c.s. over het navolgen van het advies van de commissie Elverding (Dossier 32127)
Motie Aptroot c.s. over het navolgen van het advies van de commissie Elverding Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 91MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet de Nederlandse economie sneller en sterker uit de economische recessie moet laten komen;overwegende, dat het kabinet dit met name wil bereiken door vereenvoudiging van de besluitvorming bij verschillende soorten projecten;overwegende, dat kabinet en Kamer vorig jaar een advies van de commissie-Elverding over versnelling en versterking van besluitvorming hebben geaccepteerd, dat stelde dat dit doel met name bereikt kan worden met een betrokken, professionele en besluitvaardige overheid, die inzet op een gedegen verkenningsfase, waardoor draagvlak wordt gecreëerd;constaterende, dat de Crisis- en herstelwet voor het merendeel voorbijgaat aan dit advies van de commissie-Elverding, maar dat dit wetsvoorstel hier wel ruimte voor laat;verzoekt het kabinet om de verantwoordelijke overheden nogmaals actief te wijzen op het advies van de commissie-Elverding en hen te adviseren, volgens dit advies te werk te gaan,en gaat over tot de orde van de dag.AptrootVan der HamVendrik ...

Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over de vrijstelling van vergunningsplicht in de Natuurbeschermingswet 1998 ingeval van bestaand gebruik (Dossier 32127)
Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over de vrijstelling van vergunningsplicht in de Natuurbeschermingswet 1998 ingeval van bestaand gebruik Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 52AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IVoor onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:0AArtikel 1, onderdeel m, komt te luiden:m. ...

Gewijzigd amendement van de leden Aptroot en Van der Staaij ter vervanging van nr. 43 betreffende de ongedaanmaking van de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van de leden Aptroot en Van der Staaij ter vervanging van nr. 43 betreffende de ongedaanmaking van de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 124AMENDEMENT VAN DE LEDEN APTROOT EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 431Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.10, onderdeel D, vervalt.IIArtikel 3.12, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.14 vervalt.IVArtikel 3.23 vervalt.VArtikel 3.24, onderdeel D, vervalt.ToelichtingDit amendement strekt ertoe de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures ongedaan te maken. ...