Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127 nr. 176) over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet halen (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127 nr. 176) over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet halen Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 184 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 176 Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de minister heeft benadrukt dat Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is, maatschappelijke gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen; overwegende, dat bij de ontwikkelingen in Muiden rond het KNSF-terrein juist sprake is van grote maatschappelijke weerstand; overwegende, dat de Commissie Operatie Schoon Schip heeft vastgesteld dat de casus Muiden sprake is geweest van belangenverstrengeling en onregelmatigheden; overwegende, dat er inzake dit plangebied een langslepende kwestie loopt over een omvangrijke schadeclaim; overwegende, dat er gerede twijfel bestaat over het aantal te realiseren woningen in relatie tot het behalen van natuurdoelstellingen; verzoekt de regering, de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127, nr. 184) over enkele projecten uit de Crisis-en herstelwet (Dossier 32127)
Nader gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127, nr. 184) over enkele projecten uit de Crisis-en herstelwet Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 188 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 184 Voorgesteld 8 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister heeft benadrukt dat de Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is om maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen sneller en beter tot stand te brengen; overwegende dat in het geval van de projecten KNSF-terrein, Brediusterrein en de Buitenhaven in Muiden juist sprake is van een beladen dossier dat destijds leidde tot grote maatschappelijke weerstand; overwegende dat er inzake dit plangebied een langslepende kwestie loopt over een omvangrijke schadeclaim; in aanmerking nemende dat er recent een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Muiden, KNSF en Dura Vermeer; overwegende dat er een verband lijkt te bestaan tussen het aantal te realiseren woningen, het slechts in beperkte mate behalen van natuurdoelstellingen en de overeengekomen afkoopsom; verzoekt de regering, de Kamer te garanderen dat uitsluitend de doelstelling van de wet, het sneller en beter tot stand te brengen van maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, de reden is om de projecten KNSF-terrein, Brediusterrein en de Buitenhaven in Muiden op te nemen in de Crisis- en herstelwet en indien dit niet het geval is deze projecten niet onder de werking van de Crisis- en herstelwet te plaatsen, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Albert de Vries over niet toelaten van plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen zonder saneringscomponent (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert de Vries over niet toelaten van plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen zonder saneringscomponent Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 208 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sprake is van een structureel overaanbod van bedrijfs-onroerend goed; overwegende dat provinciebesturen weliswaar hun planologisch beleid met betrekking tot het toestaan van nieuwe bedrijventerreinen aanscherpen maar er nog onvoldoende in slagen om daadwerkelijk tot een nettosanering van dit overschot te komen; van oordeel dat het ongewenst is dat dit overschot verder oploopt; van oordeel dat het ontwikkelen van nieuwe plannen voor bedrijfsterreinen gepaard zou moeten gaan met een evenredige sanering van niet meer gebruikte gronden en gebouwen met een bedrijfsmatige bestemming; verzoekt de regering, zolang de provincies er nog onvoldoende in slagen om het overschot van locaties voor de vestiging van bedrijven te saneren, geen projecten voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen meer toe te laten tot de Crisis- en herstelwet, als die projecten niet ook een evenredige saneringscomponent omvatten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Albert de Vries over het kwaliteitsniveau voor tijdelijke gebouwen (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert de Vries over het kwaliteitsniveau voor tijdelijke gebouwen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 192 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kwaliteitsnorm in het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen is gebaseerd op een levensduur van één jaar; overwegende dat tijdelijke gebouwen voor maximaal vijftien jaar worden vergund; overwegende dat er een aanpassing van het Bouwbesluit voorhanden is; roept de regering op om in het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen uit te gaan van een kwaliteitsniveau dat gebaseerd is op een levensduur van vijftien jaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Albert De Vries over het experiment met Keurmerk Garantiewoningen (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert De Vries over het experiment met Keurmerk Garantiewoningen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 185 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij het experiment met Keurmerk Garantiewoningen (artikel 7j) de gemeenten geen rol meer hebben in de kwaliteitsborging en het bouwtoezicht; overwegende dat hiermee wordt vooruitgelopen op de kabinetsplannen tot privatisering van de kwaliteitsborging en het bouwtoezicht; overwegende dat de Kamer meerdere moties heeft aangenomen die de regering vragen om de aan haar voorstellen ten grondslag liggende doelstellingen via andere wegen dan privatisering te realiseren; overwegende dat de Kamer pas op 27 maart voor de eerste keer debatteert over de kabinetsplannen; verzoekt de regering, het experiment met het vervallen van de gemeentelijke bouwtoets bij Keurmerk Garantiewoningen (artikel 7j) niet in de achtste tranche toe te voegen aan de Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Albert De Vries over het Hembrugterrein in Zaanstad (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert De Vries over het Hembrugterrein in Zaanstad Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 179 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Hembrugterrein in Zaanstad met de zevende tranche onder de werking van de Crisis- en herstelwet wordt geplaatst en dat daarmee gedurende tien jaar mag worden afgeweken van de geluidsnormen die zijn gegrond in de Wet geluidshinder; overwegende dat (toekomstige) bewoners van het Hembrugterrein dienen te worden beschermd tegen langdurige overschrijdingen van de Wet geluidshinder; draagt de regering op om, ervoor zorg te dragen dat er alleen woningbouw wordt ontwikkeld op het Hembrugterrein in Zaanstad als kan worden gegarandeerd dat de gezondheid van de bewoners wordt gewaarborgd en dat wordt waargemaakt dat er na tien jaar daadwerkelijk wordt voldaan aan de reguliere wettelijke geluidsnormen, en gaat over tot de orde van de dag. ...