Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 6
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 6
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 133BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2009Gisteren tijdens het wetgevingsoverleg over de Crisis- en herstelwet is toegezegd dat het kabinet vandaag, als zij daar aanleiding toe zou zien, nog zou reageren op amendementen. ...

Kabinetsreactie Actal m.b.t. de Crisis- en herstelwet (CHW) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie Actal m.b.t. de Crisis- en herstelwet (CHW) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 42BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Hierbij bied ik u inzake het voorstel van wet, houdende regels met betrekking tot de versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (hierna: Crisis- en herstelwet), het advies van het adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) aan (kamerstuk 32 127, nr. ...

Reacties op amendementen en antwoorden op gestelde vragen bij het debat over de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Reacties op amendementen en antwoorden op gestelde vragen bij het debat over de Crisis- en herstelwet Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 84BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2009Hierbij bied ik u ten behoeve van het overleg op maandag 16 november a.s. het toegezegde overzicht aan met de kabinetsreactie op de voor en tijdens het debat op donderdag 12 november 2009 ingediende amendementen alsmede antwoorden op tijdens dit debat door de leden van uw Kamer gestelde vragen.De minister-president, minister van Algemene Zaken,J. ...

Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 121BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Bij het wetgevingsoverleg van heden over de Crisis- en herstelwet merkte de heer Vendrik op dat de regering niet had gereageerd op de door hem ingediende motie 32 177, nr. 85. ...

Uitstelbrief over de uitvoering van het amendement Koopmans en Samsom over een programmatische aanpak van stikstof (Dossier 32127)
Uitstelbrief over de uitvoering van het amendement Koopmans en Samsom over een programmatische aanpak van stikstof Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 141BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 januari 2010Op 17 december 2009 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de minister van VROM en mij verzocht om de Kamer kort na het kerstreces een brief te sturen over de uitvoering van het amendement Koopmans/Samsom over een programmatische aanpak van de vermindering van stikstofdepositie (32 127, nr. 135) en het recent gesloten bestuurlijk akkoord met de VNG en het IPO en de relatie met het Actieplan Ammoniak en Veehouderij.De brief kan niet binnen de gestelde termijn verstuurd worden. ...

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet ’98 (Dossier 32127)
Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet ’98 Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 138BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009Middels deze brief beantwoord ik het verzoek van het lid Ouwehand (PvdD), gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 19, Regeling van werkzaamheden) op 3 november 2009.Het eerste deel van het verzoek gaat in op de wijze van vergunningverlening voor 7 december 2004, de referentiedatum voor de voorgestelde stikstofvoorziening, opgenomen in het onderdeel van het voorstel voor een Crisis- en herstelwet dat betrekking heeft op de Natuurbeschermingswet 1998.Het uitgangspunt is dat vooruitlopend op de totstandkoming van het beheerplan, bestaand gebruik – dus ook waar het gaat om bestaande veehouderijen – legaal is. ...