Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

50 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drie├źntwintigste tranche) (Kamerstuk 32127-241) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drie├źntwintigste tranche) (Kamerstuk 32127-241) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 244 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 januari 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 2 november 2020 over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 3 juni 2014. ...

Ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 juni 2013. ...

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014 (Dossier 32127)
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2014 Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. ...

Motie van het lid Laan-Geselschap over het schrappen van artikel 6p (Dossier 32127)
Motie van het lid Laan-Geselschap over het schrappen van artikel 6p Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 228 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP Voorgesteld 24 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland zich geplaatst ziet voor een forse bouwopgave; constaterende dat in de zeventiende tranche van de Crisis- en herstelwet bij wijze van experiment een zestal gemeenten mogen afwijken van de landelijke, in het Bouwbesluit 2012 genoemde, energieprestatiecoëfficiënt oftewel de EPC-normen; constaterende dat de huidige landelijke norm invulling geeft aan de realisatie van duurzame woningen; constaterende dat strengere en willekeurige lokale duurzaamheidseisen leiden tot vertraging en onduidelijkheid voor de bouwsector; van mening dat strengere en willekeurige EPC-normen niet bijdragen aan het spoedig realiseren van meer woningen; verzoekt de regering, artikel 6p Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, (zeventiende tranche) te schrappen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie (Dossier 32127)
Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 46AMENDEMENT VAN DE LEDEN APTROOT EN SNIJDER-HAZELFHOFFOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 19kd, vierde lid, wordt «de artikelen 19ke en 19kf» vervangen door: artikel 19ke.IIArtikel 19kf vervalt.ToelichtingHet betreft hier een «kan» bepaling, die niets toevoegt aan de bevoegdheid van de provincie om een op de regio toegeschreven regeling te treffen. ...

Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 47AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IVoor onderdeel A worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:0AIn artikel 1, onder j, vervalt «of andere handeling».0aAIn artikel 2a, tweede lid, vervalt «of andere handeling die».IIOnderdeel B wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 162 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 5 juni 2012 (Kamerstuk 32 127, nr. 161) inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche). ...

Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) (Dossier 32127)
Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Bij brief van 17 oktober 2014 heeft de griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu mij bericht dat in de procedurevergadering van 15 oktober 2014 is besloten de behandeling aan te houden van het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het Omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333; hierna: het Besluit). ...

Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2014 Hierbij bied ik u aan – ter rectificatie van de u bij brief van 2 juni 2014 toegezonden bijlage (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 december 2013. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Lijst van vragen en antwoorden organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 145 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 2010De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Motie van het lid Koerhuis over een impactanalyse op de bouwkosten voor iedere gemeente die lokaal een strengere energie-eis wil stellen (Dossier 32127)
Motie van het lid Koerhuis over een impactanalyse op de bouwkosten voor iedere gemeente die lokaal een strengere energie-eis wil stellen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 245 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS Voorgesteld 20 mei 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onder de Omgevingswet gemeenten lokaal een strengere energie-eis kunnen stellen aan nieuwbouwwoningen dan het landelijk Bouwbesluit aangeeft; overwegende dat Amsterdam hierdoor geen enkel groot bouwplan meer kan rondrekenen en het woningtekort oploopt; verzoekt de regering, om een impactanalyse op de bouwkosten te maken voor iedere gemeente die lokaal een strengere energie-eis wil stellen en zo een rem op de nieuwbouw te voorkomen, en de Kamer tevens hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 227 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 19 maart 2018 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Kamerstuk 31 127, nr. 226). ...

Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2012 Op 31 maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. ...

Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) (Dossier 32127)
Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 1 oktober 2014. ...

Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2013 Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. ...

Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 25 mei 2016. ...

Amendement van het lid Aptroot over het schrappen van de horizonbepaling (Dossier 32127)
Amendement van het lid Aptroot over het schrappen van de horizonbepaling Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 44AMENDEMENT VAN HET LID APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.21, onderdeel C, punt 2, wordt «onderdelen f en g» vervangen door: onderdeel f.IIIn artikel 5.10, eerste lid, vervalt «, en vervalt met ingang van 1 januari 2014», alsmede de aanduiding «1. ...

Amendement van het lid Aptroot over het handhaven van de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure (Dossier 32127)
Amendement van het lid Aptroot over het handhaven van de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 43AMENDEMENT VAN HET LID APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.10, onderdeel D, vervalt.IIArtikel 3.12, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.14 vervalt.IVArtikel 3.23 vervalt.VArtikel 3.24, onderdeel D, vervalt.ToelichtingDit amendement strekt ertoe de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures ongedaan te maken. ...