Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

33 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 32127, nr.206) over Logistiek Park Moerdijk (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 32127, nr.206) over Logistiek Park Moerdijk Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 209 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 206 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de toegevoegde waarde van Logistiek Park Moerdijk op economisch en ecologisch vlak alsook voor de leefbaarheid door verschillende partijen ernstig betwijfeld wordt; overwegende dat controversiële projecten niet via de Crisis- en herstelwet zouden moeten lopen; verzoekt de regering, Logistiek Park Moerdijk niet op te nemen in de negende tranche van de Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake criteria voor zogenaamde 'ontwikkelingsgebieden' (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake criteria voor zogenaamde 'ontwikkelingsgebieden' Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 67AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:ADe puntkomma aan het slot van onderdeel a wordt vervangen door «, en».BOnderdeel b vervalt.COnderdeel c wordt geletterd onderdeel b.IIHoofdstuk II, afdeling 1, vervalt.IIIArtikel 3.21, onderdeel C, onder 1, wordt als volgt gewijzigd:ADe aanduiding «worden» wordt vervangen door «wordt» en «twee onderdelen» wordt vervangen door: een onderdeel.BOnder vervanging van de puntkomma aan het einde van onderdeel f door een punt, vervalt onderdeel g.IVArtikel 5.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:AAan het slot van onderdeel b wordt de puntkomma vervangen door «; en» BOnderdeel c vervalt.VIn artikel 5.2. vervalt de zinsnede «tegen de aanwijzing van een ontwikkelingsgebied als bedoeld in artikel 2.2, een verklaring als bedoeld in artikel 2.3, zesde lid, of».VIn artikel 5.7 vervalt onderdeel 1.VIIn artikel 5.10, derde lid, vervalt onderdeel a.ToelichtingHet kabinet heeft verzuimd heldere criteria te ontwikkelen voor de zogenaamde «ontwikkelingsgebieden», waardoor onduidelijk is wat deze gebieden zullen inhouden. ...

Motie van het lid Ouwehand over mestvergisting (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over mestvergisting Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 158 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat grote mestverwerkingsinstallaties grote negatieve effecten op de leefomgeving kunnen hebben; constaterende dat mestvergisting niet leidt tot een vorm van landbouw waarin de kringlopen gesloten zijn en dus niets te maken heeft met verduurzaming van de landbouw; verzoekt de regering, de categorie «verduurzaming landbouw» uit bijlage I van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ouwehand over een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid (Dossier 32127)
Motie Ouwehand over een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 94MOTIE VAN HET LID OUWEHANDVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 de toets van de rechter dikwijls niet kunnen doorstaan;constaterende, dat er al geruime tijd onduidelijkheid bestaat over de toetsing van activiteiten aan de Vogel- en Habitatrichtlijnen;verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid, uitgaande van de verplichtingen voortkomend uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen,en gaat over tot de orde van de dag.Ouwehand ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake het aanvullen van beroepsgronden (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake het aanvullen van beroepsgronden Amendement bestuur bestuursrecht bezwaar en klachten bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 71AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.6a vervalt.ToelichtingArt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van dat gedrukt nr. 67, inzake criteria voor zgn. “ontwikkelingsgebieden” (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van dat gedrukt nr. 67, inzake criteria voor zgn. ...

Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (Dossier 32127)
Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen Motie bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 85MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de bouw veel arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan, niet in de laatste plaats bij kleine aannemers;constaterende, dat de energiebesparingsdoelstelling voor de bebouwde omgeving uit Schoon en Zuinig nog niet binnen handbereik is;van mening, dat een verdere stimulans voor particuliere woningbezitters om hun woning energiezuiniger te maken welkom is;overwegende, dat een dergelijke stimulering snel veel werk zal opleveren in de bouw, juist bij kleine aannemers;verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling van VROM een voorstel uit te werken, waarbij extra subsidie beschikbaar komt voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere woningbezitters, welke mogelijk worden gefinancierd uit een opslag op fossiele brandstoffen zoals aardgas,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRoemerOuwehand ...

Motie van het lid Ouwehand over een maximale inspanning voor het behoud van het Kruitbos (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over een maximale inspanning voor het behoud van het Kruitbos Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 183 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Kruitbos op het KNSF-terrein 80 beschermde soorten voorkomen waarvan meerdere rodelijstsoorten; overwegende dat er vanwege de voorgenomen bebouwing op het KNSF-terrein nagenoeg niets overblijft van het Kruitbos; overwegende de rijksverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de biodiversiteit in Nederland; verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen voor het behoud van het Kruitbos, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ouwehand over het laten vervallen van experimenteer bepalingen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand over het laten vervallen van experimenteer bepalingen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 73AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHoofdstuk 2, afdeling 2, vervalt.IIIn artikel 5.10, derde lid, vervalt onderdeel b.ToelichtingHet kabinet heeft niet of onvoldoende duidelijk gemaakt waar zij op doelt bij «experimenten» waarbij afgeweken kan worden van wettelijke regels en normen. ...

Amendement van het lid Ouwehand over het blijven openstellen van de mogelijkheid beroep aan te tekenen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand over het blijven openstellen van de mogelijkheid beroep aan te tekenen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 109AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel J, vervalt.ToelichtingIn de geest van het Verdrag van Aarhus moeten belanghebbenden beroep kunnen aantekenen tegen beheerplannen waar de mogelijkheid bestaat dat natuurwaarden en instandhoudingsdoelen onvoldoende gewaarborgd zijn. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake het beschermingsregime voor natuurschoon (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake het beschermingsregime voor natuurschoon Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 68AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.8, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:APunt 1 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 69 inzake de regeling voor het vergunningvrij maken van projecten (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 69 inzake de regeling voor het vergunningvrij maken van projecten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 111GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT NR. ...

Motie Ouwehand over intrekking van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Motie Ouwehand over intrekking van de Crisis- en herstelwet Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 95MOTIE VAN HET LID OUWEHANDVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,ervan overtuigd dat de voorliggende crisiswet niet zal bijdragen tot een duurzaam herstel van de economie en per saldo niet bijdraagt aan duurzaamheid;overwegende, dat het wetsvoorstel onaanvaardbare gevolgen heeft voor natuur, milieu, biodiversiteit, de rechtsbescherming en de democratische rechtsstaat;overwegende, dat het wetsvoorstel op diverse punten strijdig is met Europees recht;verzoekt de regering de Crisis- en herstelwet in te trekken,en gaat over tot de orde van de dag.Ouwehand ...

Motie van het lid Ouwehand over de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 205 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de grenzen voor groei van de veehouderij bereikt zijn en dat de emissies van fijnstof en de geuroverlast uit veehouderijen aangepakt moeten worden; constaterende dat de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij deze problemen niet aanpakt maar juist verder vergroot omdat hiermee nog verdere uitbreiding van de veehouderij in toch al zeer veedichte regio's mogelijk wordt; verzoekt de regering, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij niet onder het regime van de Crisis- en herstelwet te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over het ongedaan maken van de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over het ongedaan maken van de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 175 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Eemshaven al vele jaren te kampen heeft met onaanvaardbare problemen op het gebied van externe veiligheid, geluid, geur en stikstof; constaterende dat opname van dit gebied in de Crisis- en herstelwet ervoor zorgt dat het oplossen van de milieu- en natuurproblemen nog verder buiten beeld raakt omdat de milieunormen nu voor een periode van tien jaar niet langer van toepassing zullen zijn voor dit gebied; verzoekt de regering, de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied onder de Crisis- en herstelwet ongedaan te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake een pro forma-beroep (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake een pro forma-beroep Amendement bestuur bestuursrecht bezwaar en klachten bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 70AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.6, tweede lid, vervalt.ToelichtingDe regering stelt voor de mogelijkheid tot het indienen van pro forma-beroep niet open te stellen. ...

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 32127, nr. 174) over het schrappen van de ontwikkeling van luchthaven Twente (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 32127, nr. 174) over het schrappen van de ontwikkeling van luchthaven Twente Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 180 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 174 Voorgesteld 28 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ontwikkeling van luchthaven Twente waardevolle natuur aantast; overwegende dat het tevens zeer de vraag is of dit project economisch haalbaar is; overwegende dat het uitgangspunt van de Crisis- en herstelwet is dat het om maatschappelijk gewenste projecten moet gaan; constaterende dat de Crisis- en herstelwet nu wordt gebruikt om dit controversiële project door te zetten en de hogerberoepsmogelijkheden van burgers en belangengroepen in te perken; verzoekt de regering, de ontwikkeling van luchthaven Twente van Bijlage II van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over Logistiek Park Moerdijk (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over Logistiek Park Moerdijk Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 206 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Logistiek Park Moerdijk op economisch en ecologisch vlak en voor de leefbaarheid geen toegevoegde waarde heeft; verzoekt de regering, Logistiek Park Moerdijk niet op te nemen in de negende tranche van de Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake de regeling voor het vergunningvrij maken van projecten (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake de regeling voor het vergunningvrij maken van projecten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 69AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.5, onderdeel H, punt 2, onderdeel b, vervalt de aanduiding « en 19kd».IIArtikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 19kd vervalt.BIn artikel 19kf vervalt «, indien artikel 19kd niet van toepassing is,».IIIIn artikel 3.10, onderdeel B, punt 2, vierde lid, vervalt «, en 19kd van die wet,».IVIn artikel 3.12, onderdeel B, punt 3, tiende lid, vervalt «, en 19kd van die wet».ToelichtingHet voorstel tot aanpassing van de Natuurbeschermingswet 1998 leidt wat de voorgestelde regeling voor het vergunningvrij maken van projecten en andere handelingen van nationaal belang alsmede wat de regeling van de zorgplicht inzake bestaand gebruik betreft, tot hiaten in de implementatie van artikel 6, tweede en derde lid, Habitatrichtlijn. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake handhaving van de huidige mer regelgeving (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake handhaving van de huidige mer regelgeving Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 64AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:ADe aanduiding «1. ...