Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

33 resultaten

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 72AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 3.12 wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAIn artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt na «werken of bouwwerken» toegevoegd: , daaronder begrepen oplaadpunten bestemd voor het laden van accu’s van voertuigen die een elektromotor als hoofdmotor hebben,.ToelichtingMet dit amendement wordt uitdrukkelijk mogelijk gemaakt om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet, in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto’s.Wiegman-van Meppelen ScheppinkSamsomKoopmans ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 augustus 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 9 juli 2014 over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 216 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 mei 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 4 april 2016 over de voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 215). ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een evaluatiebepaling (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een evaluatiebepaling Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 32AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na artikel 5.9 wordt een artikel ingevoegd, luidendeArtikel 5.9aOnze Minister van Justitie zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een evaluatie van de effecten van de in Hoofdstuk 1 van deze wet opgenomen instrumenten op versnelling en op verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn.ToelichtingDit amendement regelt dat de in de in hoofdstuk 1 van wet voorgestelde wijzigingen tot 2014 tijdig worden geëvalueerd.Twee jaar na vaststelling van deze wet wordt bezien of de afzonderlijke instrumenten in de praktijk bijdragen aan versnelling en verbetering van projecten en eventueel verbetering behoeven.SamsomWiegman-Van Meppelen Scheppink ...

Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 134GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S. ...

Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten (Dossier 32127)
Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 105MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet vooral van invloed is op de laatste fase van de besluitvorming;overwegende, dat het grootste deel van de vertraging van plannen optreedt in de eerste fase: bij planvoorbereiding en -uitwerking;overwegende, dat trage besluitvorming structureel aangepakt kan worden door verbetering van de eerste fase;overwegende, dat de commissie-Elverding daarover breed gedragen aanbevelingen heeft gedaan;overwegende, dat de regering reeds eerste stappen heeft gezet om de adviezen van Elverding te implementeren, maar dat een voortvarender aanpak mogelijk en nodig is;verzoekt de regering de aanbevelingen van Elverding onverkort toe te passen op alle projecten in de Crisis- en herstelwet;verzoekt de regering om binnen 3 maanden te komen met voorstellen voor aanvullende wetgeving om de Elverdingaanpak te verwerken in alle relevante ruimtelijke wetten,en gaat over tot de orde van de dag.SamsomKoopmansWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het laten vervallen van 7.4 in bijlage I (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het laten vervallen van 7.4 in bijlage I Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 31AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage I vervalt onderdeel 7.4.ToelichtingOnderdeel 7.4 vervalt omdat dit zo breed is gedefinieerd dat hieronder ook projecten vallen als uitbreidingen van campings en veehouderijen, waarvoor toepassing van de in hoofdstuk 1 vallende onderdelen van de CHW buitenproportioneel is.Elders in de crisis en herstelwet wordt de natuurbeschermingswet aangepast, waarmee juist voor deze projecten een oplossing wordt geboden.SamsomWiegman-Van Meppelen Scheppink ...

Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 77AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:INa artikel 3.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 3.3aAan artikel 2 van de Wet Geluidhinder wordt een lid toegevoegd, luidende:4. ...

Amendement van het lid Vendrik C.S. ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik C.S. ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 34AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127 nr. 176) over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet halen (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127 nr. 176) over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet halen Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 184 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 176 Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de minister heeft benadrukt dat Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is, maatschappelijke gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen; overwegende, dat bij de ontwikkelingen in Muiden rond het KNSF-terrein juist sprake is van grote maatschappelijke weerstand; overwegende, dat de Commissie Operatie Schoon Schip heeft vastgesteld dat de casus Muiden sprake is geweest van belangenverstrengeling en onregelmatigheden; overwegende, dat er inzake dit plangebied een langslepende kwestie loopt over een omvangrijke schadeclaim; overwegende, dat er gerede twijfel bestaat over het aantal te realiseren woningen in relatie tot het behalen van natuurdoelstellingen; verzoekt de regering, de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127, nr. 184) over enkele projecten uit de Crisis-en herstelwet (Dossier 32127)
Nader gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127, nr. 184) over enkele projecten uit de Crisis-en herstelwet Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 188 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 184 Voorgesteld 8 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister heeft benadrukt dat de Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is om maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen sneller en beter tot stand te brengen; overwegende dat in het geval van de projecten KNSF-terrein, Brediusterrein en de Buitenhaven in Muiden juist sprake is van een beladen dossier dat destijds leidde tot grote maatschappelijke weerstand; overwegende dat er inzake dit plangebied een langslepende kwestie loopt over een omvangrijke schadeclaim; in aanmerking nemende dat er recent een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Muiden, KNSF en Dura Vermeer; overwegende dat er een verband lijkt te bestaan tussen het aantal te realiseren woningen, het slechts in beperkte mate behalen van natuurdoelstellingen en de overeengekomen afkoopsom; verzoekt de regering, de Kamer te garanderen dat uitsluitend de doelstelling van de wet, het sneller en beter tot stand te brengen van maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, de reden is om de projecten KNSF-terrein, Brediusterrein en de Buitenhaven in Muiden op te nemen in de Crisis- en herstelwet en indien dit niet het geval is deze projecten niet onder de werking van de Crisis- en herstelwet te plaatsen, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 81AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

Motie van het lid Albert de Vries over niet toelaten van plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen zonder saneringscomponent (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert de Vries over niet toelaten van plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen zonder saneringscomponent Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 208 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sprake is van een structureel overaanbod van bedrijfs-onroerend goed; overwegende dat provinciebesturen weliswaar hun planologisch beleid met betrekking tot het toestaan van nieuwe bedrijventerreinen aanscherpen maar er nog onvoldoende in slagen om daadwerkelijk tot een nettosanering van dit overschot te komen; van oordeel dat het ongewenst is dat dit overschot verder oploopt; van oordeel dat het ontwikkelen van nieuwe plannen voor bedrijfsterreinen gepaard zou moeten gaan met een evenredige sanering van niet meer gebruikte gronden en gebouwen met een bedrijfsmatige bestemming; verzoekt de regering, zolang de provincies er nog onvoldoende in slagen om het overschot van locaties voor de vestiging van bedrijven te saneren, geen projecten voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen meer toe te laten tot de Crisis- en herstelwet, als die projecten niet ook een evenredige saneringscomponent omvatten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Albert de Vries over het kwaliteitsniveau voor tijdelijke gebouwen (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert de Vries over het kwaliteitsniveau voor tijdelijke gebouwen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 192 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kwaliteitsnorm in het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen is gebaseerd op een levensduur van één jaar; overwegende dat tijdelijke gebouwen voor maximaal vijftien jaar worden vergund; overwegende dat er een aanpassing van het Bouwbesluit voorhanden is; roept de regering op om in het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen uit te gaan van een kwaliteitsniveau dat gebaseerd is op een levensduur van vijftien jaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het beperken van de werking van afdeling 6 van het wetsvoorstel tot bestaand bebouwd gebied (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het beperken van de werking van afdeling 6 van het wetsvoorstel tot bestaand bebouwd gebied Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 30AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van de leden Koopmans en Samsom over het toevoegen van enkele wetten aan artikel 2.4 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Koopmans en Samsom over het toevoegen van enkele wetten aan artikel 2.4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 82AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel 2.4, eerste lid, worden voor onderdeel a twee onderdelen ingevoegd, luidende:0a. de Elektriciteitswet 1998;0aa. de Warmtewet;.ToelichtingDit amendement maakt nog meer innovatieve projecten mogelijk, ook op het gebied van (duurzame) energie en warmte. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 10 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IDe titel van afdeling 7 van hoofdstuk 2 komt als volgt te luiden:AFDELING 7 VERSNELDE UITVOERING VAN LOKALE EN (BOVEN)REGIONALE PROJECTEN MET NATIONALE BETEKENISIIIn artikel 2.18 wordt het laatste deel van de volzin, luidende «, aangewezen lokale projecten met nationale betekenis. ...

Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 53AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Aan bijlage II, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4 Traject Leeuwarden–Groningenwijziging van 1 naar 2 sporen   ToelichtingHet spoorproject Leeuwarden–Groningen omvat de uitbreiding van het spoor om van drie naar vier treinen per uur te gaan. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 210 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 1 december 2014 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 122GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...