Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 14AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN DER HAMOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel A, vervalt nummer 19.ToelichtingHet integrale gebiedsontwikkelingsplan IJsseldelta-Zuid bij Kampen behelst ondermeer de aanleg van een bevaarbare hoogwatergeul («blauwe bypass»). ...

Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (Dossier 32127)
Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen Motie bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 85MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de bouw veel arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan, niet in de laatste plaats bij kleine aannemers;constaterende, dat de energiebesparingsdoelstelling voor de bebouwde omgeving uit Schoon en Zuinig nog niet binnen handbereik is;van mening, dat een verdere stimulans voor particuliere woningbezitters om hun woning energiezuiniger te maken welkom is;overwegende, dat een dergelijke stimulering snel veel werk zal opleveren in de bouw, juist bij kleine aannemers;verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling van VROM een voorstel uit te werken, waarbij extra subsidie beschikbaar komt voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere woningbezitters, welke mogelijk worden gefinancierd uit een opslag op fossiele brandstoffen zoals aardgas,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRoemerOuwehand ...

Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding (Dossier 32127)
Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 89MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de commissie-Elverding belangrijke adviezen heeft gegeven rond het versnellen van procedures inzake een zorgvuldige handelwijze van overheden;constaterende, dat in de Crisis- en herstelwet deze aanbevelingen slechts gedeeltelijk zijn overgenomen;verzoekt de regering vóór het einde van 2009 met een actieplan-Elverding te komen, waarbij de aanbevelingen van de commissie-Elverding tot beleid worden gemaakt,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikAptrootKoopmans ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Vendrik ter vervanging van nr. 29 over het onderbrengen van de EHS in de Wet (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Vendrik ter vervanging van nr. 29 over het onderbrengen van de EHS in de Wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 106GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29Ontvangen op 16 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In bijlage I wordt na punt 2.3 een onderdeel toegevoegd, luidende:2.4 Ontwikkeling en verwezenlijking van de ecologische hoofdstructuur als globaal aangegeven op kaart 5 van de Nota Ruimte en nader aangeduid door provinciale staten van de betrokken provincies.ToelichtingIndiener voegt met dit amendement de ecologische hoofdstructuur (EHS) toe als project aan de Crisisen herstelwet. ...

Amendement van de leden Van der Ham en Vendrik houdende de versnelde ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur (Dossier 32127)
Amendement van de leden Van der Ham en Vendrik houdende de versnelde ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 29AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIKOntvangen op 11 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In bijlage I wordt na punt 2.3 een onderdeel toegevoegd, luidende:2.3.a ontwikkeling en verwezenlijking van de ecologische hoofdstructuur zoals voortvloeit uit artikel 4 Reconstructiewet concentratiegebieden.ToelichtingIndiener voegt met dit amendement de ecologische hoofdstructuur (EHS) toe als project aan de Crisisen herstelwet. ...

Motie Aptroot c.s. over het navolgen van het advies van de commissie Elverding (Dossier 32127)
Motie Aptroot c.s. over het navolgen van het advies van de commissie Elverding Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 91MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet de Nederlandse economie sneller en sterker uit de economische recessie moet laten komen;overwegende, dat het kabinet dit met name wil bereiken door vereenvoudiging van de besluitvorming bij verschillende soorten projecten;overwegende, dat kabinet en Kamer vorig jaar een advies van de commissie-Elverding over versnelling en versterking van besluitvorming hebben geaccepteerd, dat stelde dat dit doel met name bereikt kan worden met een betrokken, professionele en besluitvaardige overheid, die inzet op een gedegen verkenningsfase, waardoor draagvlak wordt gecreëerd;constaterende, dat de Crisis- en herstelwet voor het merendeel voorbijgaat aan dit advies van de commissie-Elverding, maar dat dit wetsvoorstel hier wel ruimte voor laat;verzoekt het kabinet om de verantwoordelijke overheden nogmaals actief te wijzen op het advies van de commissie-Elverding en hen te adviseren, volgens dit advies te werk te gaan,en gaat over tot de orde van de dag.AptrootVan der HamVendrik ...

Motie Van der Ham en Vendrik over het voorleggen van de wet aan het Centraal Planbureau voor een quick scan (Dossier 32127)
Motie Van der Ham en Vendrik over het voorleggen van de wet aan het Centraal Planbureau voor een quick scan Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 90MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering een Crisis- en herstelwet heeft ingediend;overwegende, dat er discussie is of de maatregelen in de voorliggende wet in substantiële mate bijdragen aan economisch herstel ter bestrijding van de crisis;verzoekt de regering de Crisis- en herstelwet voor een quick scan voor te leggen aan het Centraal Planbureau,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrik ...