Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Amendement van het lid Vendrik over het scrhrappen van de mogelijkheid voor de regering om projecten aan de C&H wet toe te voegen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het scrhrappen van de mogelijkheid voor de regering om projecten aan de C&H wet toe te voegen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 11AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.2 vervalt.IIIn artikel 5.1, tweede lid, vervalt onderdeel b.IIIArtikel 5.2 vervalt.ToelichtingDoor de regering bij algemene maatregel van bestuur (categorieën van) ruimtelijke en infrastructurele projecten en wettelijke voorschriften te laten toevoegen aan de bijlagen van deze wet, zet de Kamer zichzelf buitenspel. ...

Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 14AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN DER HAMOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel A, vervalt nummer 19.ToelichtingHet integrale gebiedsontwikkelingsplan IJsseldelta-Zuid bij Kampen behelst ondermeer de aanleg van een bevaarbare hoogwatergeul («blauwe bypass»). ...

Amendement van het lid Vendrik over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK Ontvangen 4 november 2009 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 1.4 vervalt. ...

Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar Amendement belasting bestuur bouwnijverheid economie energie financiën natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 23AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN GENTOntvangen 4 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na artikel 3.26 wordt een artikel toegevoegd, luidende:Artikel 3.27Artikel 220 van de Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van een relativiteitsvereiste (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van een relativiteitsvereiste Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.9 vervalt.IIIn artikel 5.3 wordt de zinsnede «1.6 tot en met 1.9» vervangen door: 1.6 tot en met 1.8.ToelichtingBinnen het huidige bestuursprocesrecht is al veel mensen en organisaties die als niet belanghebbend worden beschouwd de weg naar de bestuursrechter afgesneden. ...

Amendement van het lid Vendrik over de A4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over de A4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 19AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel E, vervalt nummer 5.ToelichtingNa een besluitvormingsproces rond het al dan niet aanleggen van de A4 Midden Delfland van enkele decennia, waarbij met name de Rijksoverheid zelf zich weinig besluitvaardig toonde, is het niet erg gepast nu via dit wetsvoorstel een beslissing te forceren en de mogelijkheden voor beroep van belanghebbenden te beperken. ...

Amendement van het lid Vendrik over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 48AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen op 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 4.3In tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «woonfunctie gelegen in een woongebouw» en «andere woonfunctie»:a. ...

Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van artikel 5.2 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van artikel 5.2 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 10AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 5.2 vervalt.ToelichtingDe regering stelt voor de beroepsmogelijkheid te schrappen voor de toevoeging per AMvB van nieuwe elementen aan Bijlagen I, II en III. ...

Amendement van het lid Vendrik over het effect van de kilometerprijs op het bestaande wegennet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het effect van de kilometerprijs op het bestaande wegennet Amendement belasting bestuur bouwnijverheid economie energie financiën natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 93AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.11 wordt als volgt gewijzigd.1. ...

Amendement van het lid Vendrik over het niet schrappen van de adviezen van de Commissie-MER (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het niet schrappen van de adviezen van de Commissie-MER Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 18AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.1 vervalt.IIArtikel 5.6 vervalt.ToelichtingDe Commissie Elverding benadrukte in haar advies «Sneller en Beter» het belang van een goede voorfase van besluitvormingsprocessen. ...

Gewijzigd Amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 13 over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden (Dossier 32127)
Gewijzigd Amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 13 over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 114GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHoofdstuk 1, paragraaf 2.2, vervalt.IIIn artikel 5.3, eerste lid, vervalt de zinsnede «1.4 en».IIIIn artikel 5.3, tweede lid, wordt «De artikelen 1.4 en 1.9 zijn» vervangen door: Artikel 1.9 is.ToelichtingDe regering stelt voor om decentrale overheden het recht te ontzeggen beroep in te stellen tegen besluiten van het Rijk. ...

Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (Dossier 32127)
Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen Motie bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 85MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de bouw veel arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan, niet in de laatste plaats bij kleine aannemers;constaterende, dat de energiebesparingsdoelstelling voor de bebouwde omgeving uit Schoon en Zuinig nog niet binnen handbereik is;van mening, dat een verdere stimulans voor particuliere woningbezitters om hun woning energiezuiniger te maken welkom is;overwegende, dat een dergelijke stimulering snel veel werk zal opleveren in de bouw, juist bij kleine aannemers;verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling van VROM een voorstel uit te werken, waarbij extra subsidie beschikbaar komt voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere woningbezitters, welke mogelijk worden gefinancierd uit een opslag op fossiele brandstoffen zoals aardgas,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRoemerOuwehand ...

Amendement van het lid Vendrik C.S. ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik C.S. ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 34AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

Gewijzigd Amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15 over het schrappen van een relativiteitsvereiste (Dossier 32127)
Gewijzigd Amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15 over het schrappen van een relativiteitsvereiste Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 115GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.9 vervalt.IIIn artikel 1.9a wordt «1.9» vervangen door: 1.8.IIIIn artikel 5.3, eerste lid, wordt «1.9» vervangen door: 1.8.IVIn artikel 5.3, tweede lid, wordt de zinsnede «De artikelen 1.4 en 1.9 zijn» vervangen door: Artikel 1.4 is.ToelichtingBinnen het huidige bestuursprocesrecht is al veel mensen en organisaties die als niet belanghebbend worden beschouwd de weg naar de bestuursrechter afgesneden. ...

Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 81AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van nr. 48 over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van nr. 48 over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 80GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48Ontvangen op 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 4.3In tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «woonfunctie gelegen in een woongebouw» en «andere woonfunctie»:a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik en Van Gent ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 23 over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Vendrik en Van Gent ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 23 over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar Amendement belasting bestuur bouwnijverheid economie energie financiën natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 116GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN GENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 12AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN GENTOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Hoofdstuk 2, afdeling 4, vervalt.ToelichtingDe regering stelt voor de eis dat 70% van huurders van een woningcomplex akkoord moet zijn met een energiebesparingsinvestering te laten vallen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 25 over het invoegen van een nahangprocedure (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 25 over het invoegen van een nahangprocedure Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 117GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van nr. 18 over het niet schrappen van de adviezen van de Commissie-MER (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van nr. 18 over het niet schrappen van de adviezen van de Commissie-MER Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 45GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.11 vervalt.IIArtikel 5.6 vervalt.ToelichtingDe Commissie Elverding benadrukte in haar advies «Sneller en Beter» het belang van een goede voorfase van besluitvormingsprocessen. ...