Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

34 resultaten

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 (Dossier 32127)
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 235 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2019 Hierbij bied ik u aan de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017–2018, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet1. ...

Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 14AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN DER HAMOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel A, vervalt nummer 19.ToelichtingHet integrale gebiedsontwikkelingsplan IJsseldelta-Zuid bij Kampen behelst ondermeer de aanleg van een bevaarbare hoogwatergeul («blauwe bypass»). ...

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2018 Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016–2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aan1. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 220 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 1 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van de projecten waarop de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is, bijna 60% geen profijt heeft van de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden; constaterende dat deze termijn vaak niet wordt gehaald, omdat pas te laat wordt ontdekt dat de Chw überhaupt van toepassing is; constaterende dat de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland zich in dat geval niet verantwoordelijk voelt voor het halen van de termijnen, en zich daarmee in wezen niet aan de wet houdt; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat enkel wanneer een partij op tijd aangeeft dat de Chw op een besluit van toepassing is, de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden ook daadwerkelijk geldt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 237 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN Ontvangen ter Griffie op 7 februari 2020. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 186 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wanneer meerdere overheden bij een project zijn betrokken, zij er allemaal van op de hoogte moeten worden gesteld, indien het desbetreffende project voor de Crisis-en herstelwet wordt aangemeld; overwegende dat het onder de huidige aanvraagprocedure mogelijk is dat dit niet gebeurt; verzoekt de regering, de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet pas in behandeling te nemen wanneer alle betrokken overheden over die aanmelding zijn geïnformeerd; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een analyse van de milieuconsequenties van vergunningvrij bouwen (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over een analyse van de milieuconsequenties van vergunningvrij bouwen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 190 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering vergunningvrij bouwen wil uitbreiden; overwegende dat ook bedrijfsgebouwen, zoals varkensstallen, hieronder kunnen vallen; overwegende dat het onwenselijk is dat een zorgvuldige procedure bij het bouwen van dergelijke gebouwen ontbreekt; verzoekt de regering om, een analyse te maken van de milieuconsequenties van het vergunningvrij bouwen voor bedrijfsgebouwen en om deze voor de zomer aan de Kamer te doen toekomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 36 over wijziging van de citeertitel (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 36 over wijziging van de citeertitel Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 37GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36Ontvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 5.11 wordt «Crisis- en herstelwet» vervangen door: Versnellingswet.ToelichtingHet wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein. ...

Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Van Veldhoven (t.v.v. 32127, nr. 195) over mantelzorgwoningen in het buitengebied (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Van Veldhoven (t.v.v. 32127, nr. 195) over mantelzorgwoningen in het buitengebied Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 196 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 195 Voorgesteld 27 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat ten aanzien van het buitengebied specifieke normen gewenst zijn voor de mogelijkheden tot het creëren van mantelzorgwoningen; constaterende, dat het conceptbesluit onvoldoende differentiatie aanbrengt tussen het buitengebied en de bebouwde kom; verzoekt de regering, de mogelijkheden voor het creëren van mantelzorgwoningen in het buitengebied te verruimen, waarbij in ieder geval de afstand tot het hoofdgebouw, de hoogte van het bouwwerk en de eisen met betrekking tot het dak worden betrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Eijs over ruimte voor gemeenten om betere energieprestaties te eisen (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Eijs over ruimte voor gemeenten om betere energieprestaties te eisen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 229 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS Voorgesteld 24 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Crisis- en herstelwet gemeenten de mogelijkheid geeft om betere energieprestaties af te dwingen; overwegende dat het veel kosteneffectiever is om de energieprestaties te verbeteren bij nieuwbouw dan bij bestaande bouw; overwegende dat het daarom beter is een gebouw direct zo energiezuinig mogelijk te bouwen, in plaats van daarmee te wachten; overwegende dat het belangrijk is dat gemeenten, in aanvulling op nationale regelgeving, de ruimte hebben om zelf aanvullende eisen te stellen; verzoekt de regering, de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet geeft aan gemeenten om betere energieprestaties af te dwingen nogmaals breder onder de aandacht te brengen, eventueel in samenwerking met de VNG, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 79 over het voorkomen van een ongewenste toepassing van het standstill beginsel (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 79 over het voorkomen van een ongewenste toepassing van het standstill beginsel Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 107GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GERUKT ONDER NR. 79Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:Aan artikel 19kd wordt een lid toegevoegd, luidende:5. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 224 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 8 juni 2017 over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 223). ...

Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (Dossier 32127)
Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen Motie bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 85MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de bouw veel arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan, niet in de laatste plaats bij kleine aannemers;constaterende, dat de energiebesparingsdoelstelling voor de bebouwde omgeving uit Schoon en Zuinig nog niet binnen handbereik is;van mening, dat een verdere stimulans voor particuliere woningbezitters om hun woning energiezuiniger te maken welkom is;overwegende, dat een dergelijke stimulering snel veel werk zal opleveren in de bouw, juist bij kleine aannemers;verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling van VROM een voorstel uit te werken, waarbij extra subsidie beschikbaar komt voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere woningbezitters, welke mogelijk worden gefinancierd uit een opslag op fossiele brandstoffen zoals aardgas,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRoemerOuwehand ...

Gew motie Van Veldhoven over een experiment duurzaam stortbeheer (t.v.v. 32127, nr. 152) (Dossier 32127)
Gew motie Van Veldhoven over een experiment duurzaam stortbeheer (t.v.v. 32127, nr. 152) Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 152 Voorgesteld 31 januari 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering een experiment duurzaam stortbeheer wil uitvoeren op 4 plaatsen, maar potentieel ziet voor uitbreiding naar 19 stortplaatsen, constaterende, dat binnen deze groep van 19 stortplaatsen zich stortplaatsen bevinden waarbij in het bestemmingsplan al meer dan 10 jaar uitgegaan wordt van afdichting, zoals bijvoorbeeld voor de stortplaats Nauerna in de gemeente Zaanstad, verzoekt de regering te onderzoeken of met een oxidatielaag de extra methaanuitstoot kan worden vermeden en dat daar waar nuttig blijkt de oxidatielaag als voorwaarde op te nemen in de ontheffing voor de afdichting van stortplaatsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 19 maart 2018. ...

Amendement van het lid Van der Ham over het wijzigen van de citeertitel (Dossier 32127)
Amendement van het lid Van der Ham over het wijzigen van de citeertitel Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 36AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 5.11 wordt «Crisis- en herstelwet» vervangen door: Versnellingswet.ToelichtingHet wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over ov-chippoortjes schrappen uit het Ontwerpbesluit (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over ov-chippoortjes schrappen uit het Ontwerpbesluit Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 191 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer recent heeft uitgesproken om in overleg met gemeenten maatwerk te bieden bij de plaatsing van ov-poortjes, waarmee de toegankelijkheid van de stations voor iedereen wordt gewaarborgd; overwegende dat de plaatsing van de ov-chippoortjes en daarmee de afsluiting van een doorgang ingrijpend kan zijn voor de ruimtelijke ordening van een gebied en dat een zorgvuldig besluitvormingsproces dus belangrijk is; overwegende dat door het in de Crisis- en herstelwet opnemen van «bouwwerken ten behoeve van het verschaffen van toegang tot het openbaar vervoer of openbaarvervoersgebouwen», oftewel de ov-chippoortjes, de mogelijkheden van lokale overheden om beroep aan te tekenen tegen de plaatsing van deze ov-chippoortjes worden beperkt; verzoekt de regering, de plaatsing van de ov-chippoortjes te schrappen uit het Ontwerpbesluit en dus niet op te nemen in de Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een evaluatie van het gebruik van de koepelvergunning (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over een evaluatie van het gebruik van de koepelvergunning Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 165 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vijfde tranche het Rotterdamse haven- en industriecomplex (hic) als ontwikkelingsgebied onder de werking van de Crisis- en herstelwet voegt; overwegende dat het bij de minister op dit moment nog niet bekend is op welke wijze voor het hic invulling zal worden gegeven aan het gebruik van de aanwijzing als ontwikkelingsgebied; overwegende dat het hic van nationaal economisch belang is en dat de ontwikkeling van het gebied een grote milieu-impact heeft; verzoekt de regering om, het gebruik van deze koepelvergunning na vijf jaar te evalueren en zo nodig aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (32127, nr. 186) over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (32127, nr. 186) over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 187 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 186 Voorgesteld 1 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wanneer meerdere overheden bij een project zijn betrokken, zij er allemaal van op de hoogte moeten worden gesteld, indien het desbetreffende project voor de Crisis- en herstelwet wordt aangemeld; overwegende dat het onder de huidige aanvraagprocedure mogelijk is dat dit niet gebeurt; verzoekt de regering, de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet pas in behandeling te nemen wanneer alle betrokken overheden tijdig en voldoende over die aanmelding zijn geïnformeerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding (Dossier 32127)
Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 89MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de commissie-Elverding belangrijke adviezen heeft gegeven rond het versnellen van procedures inzake een zorgvuldige handelwijze van overheden;constaterende, dat in de Crisis- en herstelwet deze aanbevelingen slechts gedeeltelijk zijn overgenomen;verzoekt de regering vóór het einde van 2009 met een actieplan-Elverding te komen, waarbij de aanbevelingen van de commissie-Elverding tot beleid worden gemaakt,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikAptrootKoopmans ...