Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 72AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 3.12 wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAIn artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt na «werken of bouwwerken» toegevoegd: , daaronder begrepen oplaadpunten bestemd voor het laden van accu’s van voertuigen die een elektromotor als hoofdmotor hebben,.ToelichtingMet dit amendement wordt uitdrukkelijk mogelijk gemaakt om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet, in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto’s.Wiegman-van Meppelen ScheppinkSamsomKoopmans ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de consistentie van provinciale bevoegdheden (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de consistentie van provinciale bevoegdheden Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 59AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.3a1. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over geluidsreductie (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over geluidsreductie Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 76AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.15 vervalt in onderdeel A, artikel 2.14, onderdeel 1, onder b, in onderdeel c, onderdeel 4°.IIAan artikel 3.18, onderdeel E, in artikel 67, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel b door een puntkomma, aan lid 2 een onderdeel toegevoegd, luidende:c. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het aanpassen van het bestemmingsplan aan het projectbesluit (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het aanpassen van het bestemmingsplan aan het projectbesluit Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 78AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.24, onderdeel bA, komt te luiden:bAArtikel 3.13 komt te luiden:Artikel 3.131. ...

Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 21 april 2010.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 21 mei 2010.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2010Hierbij bied ik u aan het ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr.78, over aanpassen bestemmingsplan aan projectbesluit (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr.78, over aanpassen bestemmingsplan aan projectbesluit Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 125GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 78Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.5 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een evaluatiebepaling (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over een evaluatiebepaling Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 32AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na artikel 5.9 wordt een artikel ingevoegd, luidendeArtikel 5.9aOnze Minister van Justitie zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een evaluatie van de effecten van de in Hoofdstuk 1 van deze wet opgenomen instrumenten op versnelling en op verbetering van de projecten waarop deze van toepassing zijn.ToelichtingDit amendement regelt dat de in de in hoofdstuk 1 van wet voorgestelde wijzigingen tot 2014 tijdig worden geëvalueerd.Twee jaar na vaststelling van deze wet wordt bezien of de afzonderlijke instrumenten in de praktijk bijdragen aan versnelling en verbetering van projecten en eventueel verbetering behoeven.SamsomWiegman-Van Meppelen Scheppink ...

Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 134GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S. ...

Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten (Dossier 32127)
Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 105MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet vooral van invloed is op de laatste fase van de besluitvorming;overwegende, dat het grootste deel van de vertraging van plannen optreedt in de eerste fase: bij planvoorbereiding en -uitwerking;overwegende, dat trage besluitvorming structureel aangepakt kan worden door verbetering van de eerste fase;overwegende, dat de commissie-Elverding daarover breed gedragen aanbevelingen heeft gedaan;overwegende, dat de regering reeds eerste stappen heeft gezet om de adviezen van Elverding te implementeren, maar dat een voortvarender aanpak mogelijk en nodig is;verzoekt de regering de aanbevelingen van Elverding onverkort toe te passen op alle projecten in de Crisis- en herstelwet;verzoekt de regering om binnen 3 maanden te komen met voorstellen voor aanvullende wetgeving om de Elverdingaanpak te verwerken in alle relevante ruimtelijke wetten,en gaat over tot de orde van de dag.SamsomKoopmansWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het laten vervallen van 7.4 in bijlage I (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het laten vervallen van 7.4 in bijlage I Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 31AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage I vervalt onderdeel 7.4.ToelichtingOnderdeel 7.4 vervalt omdat dit zo breed is gedefinieerd dat hieronder ook projecten vallen als uitbreidingen van campings en veehouderijen, waarvoor toepassing van de in hoofdstuk 1 vallende onderdelen van de CHW buitenproportioneel is.Elders in de crisis en herstelwet wordt de natuurbeschermingswet aangepast, waarmee juist voor deze projecten een oplossing wordt geboden.SamsomWiegman-Van Meppelen Scheppink ...

Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 77AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:INa artikel 3.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 3.3aAan artikel 2 van de Wet Geluidhinder wordt een lid toegevoegd, luidende:4. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 18 oktober 2010.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 16 november 2010.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2010Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche). ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het beperken van de werking van afdeling 6 van het wetsvoorstel tot bestaand bebouwd gebied (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het beperken van de werking van afdeling 6 van het wetsvoorstel tot bestaand bebouwd gebied Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 30AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 62 over het verduidelijken van een bevoegdheid (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 62 over het verduidelijken van een bevoegdheid Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 132GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.15 wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:0a. artikel 3.8, zesde lid;.ToelichtingArtikel 2.10, tweede lid en vijfde lid laten onduidelijkheid bestaan in hoeverre rijk en provincies de bevoegdheid op grond van de Wro behouden om corrigerend op te treden in het geval een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met de nationale of provinciale belangen. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 10 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IDe titel van afdeling 7 van hoofdstuk 2 komt als volgt te luiden:AFDELING 7 VERSNELDE UITVOERING VAN LOKALE EN (BOVEN)REGIONALE PROJECTEN MET NATIONALE BETEKENISIIIn artikel 2.18 wordt het laatste deel van de volzin, luidende «, aangewezen lokale projecten met nationale betekenis. ...

Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 53AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Aan bijlage II, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4 Traject Leeuwarden–Groningenwijziging van 1 naar 2 sporen   ToelichtingHet spoorproject Leeuwarden–Groningen omvat de uitbreiding van het spoor om van drie naar vier treinen per uur te gaan. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 122GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de lex silentio (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de lex silentio Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 26AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 5 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel 1.12 worden twee leden toegevoegd, luidende:4. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 59 over de ontwikkelignsgebieden (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 59 over de ontwikkelignsgebieden Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 131GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.3a1. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over wijzigingen van de onteigeningswet te laten vervallen na vijf jaar (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over wijzigingen van de onteigeningswet te laten vervallen na vijf jaar Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 57AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 3.9 wordt na onderdeel O een onderdeel ingevoegd, luidende:PNa Titel VII wordt een nieuwe Titel ingevoegd, luidende:TITEL VIIa. ...