Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Aanbieding Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 18 oktober 2010.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 16 november 2010.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2010Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche). ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerp-besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 143 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juni 2010De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de brief van 20 april 2010 inzake het Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 142). ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 21 april 2010.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 21 mei 2010.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2010Hierbij bied ik u aan het ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement; Gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr.78, over aanpassen bestemmingsplan aan projectbesluit Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 125GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 78Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.5 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement; Gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink/Samsom ter vervanging van nr.33, over de provinciale bevoegdheid bij windmolenparken Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 123GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33Ontvangen 17 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.2, onderdeel C, artikel 9e, wordt als volgt gewijzigd:IIn het eerste lid wordt de zinsnede «ten minste 10» vervangen door: ten minste 5.IIAan het tweede lid, eerste volzin, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: en de betrokken gemeente een aanvraag van die producent tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingplan met betrekking tot de gronden, bedoeld in het eerste lid, heeft afgewezen.IIIHet vijfde lid wordt vervangen door twee leden, luidende:5. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement; Gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr.57, over een evaluatiebepaling over de onteigeningswet Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 126GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 57Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.9 wordt na onderdeel O een onderdeel ingevoegd, luidende:PNa artikel VII wordt een Titel ingevoegd, luidende:TITEL VIIA. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement; Amendement Wiegman- van Meppelen Scheppink / Samsom, over waarborgen bij de provinciale bevoegdheid bij windmolenparken Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 33AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOMOntvangen 11 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.2, onderdeel C, artikel 9e, wordt als volgt gewijzigd:IIn het eerste lid wordt de zinsnede «ten minste 10» vervangen door: ten minste 5.IIAan het tweede lid, eerste volzin, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: en de betrokken gemeente de aanvraag tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingplan heeft afgewezen.IIIHet vijfde lid komt te luiden:5. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om afdeling 7 van de wet te verruimen met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 122GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto's Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 72AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 3.12 wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAIn artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt na «werken of bouwwerken» toegevoegd: , daaronder begrepen oplaadpunten bestemd voor het laden van accu’s van voertuigen die een elektromotor als hoofdmotor hebben,.ToelichtingMet dit amendement wordt uitdrukkelijk mogelijk gemaakt om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet, in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto’s.Wiegman-van Meppelen ScheppinkSamsomKoopmans ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om alsnog te regelen dat de aanvrager van een vergunning ook in de ontvangstbevestiging wordt geïnformeerd, naar voorbeeld van de Dienstenwet (31579) Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 118GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie voor toepassing aanbevelingen commissie Elverding op alle projecten in deze wet, en aanvullende wetgeving voor toepassing op relevante ruimtelijke wetten Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 105MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet vooral van invloed is op de laatste fase van de besluitvorming;overwegende, dat het grootste deel van de vertraging van plannen optreedt in de eerste fase: bij planvoorbereiding en -uitwerking;overwegende, dat trage besluitvorming structureel aangepakt kan worden door verbetering van de eerste fase;overwegende, dat de commissie-Elverding daarover breed gedragen aanbevelingen heeft gedaan;overwegende, dat de regering reeds eerste stappen heeft gezet om de adviezen van Elverding te implementeren, maar dat een voortvarender aanpak mogelijk en nodig is;verzoekt de regering de aanbevelingen van Elverding onverkort toe te passen op alle projecten in de Crisis- en herstelwet;verzoekt de regering om binnen 3 maanden te komen met voorstellen voor aanvullende wetgeving om de Elverdingaanpak te verwerken in alle relevante ruimtelijke wetten,en gaat over tot de orde van de dag.SamsomKoopmansWiegman-van Meppelen Scheppink ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om duidelijk te maken dat rijk en provincies corrigerend mogen optreden als een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met nationale of provinciale belangen Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 132GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.15 wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:0a. artikel 3.8, zesde lid;.ToelichtingArtikel 2.10, tweede lid en vijfde lid laten onduidelijkheid bestaan in hoeverre rijk en provincies de bevoegdheid op grond van de Wro behouden om corrigerend op te treden in het geval een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met de nationale of provinciale belangen. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om de provincie een consistent geheel van bevoegdheden te geven voor het besturen van milieuontwikkelingsgebieden Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 131GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.3a1. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over vergunningvrije aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto's Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 134GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis-; Amendement om duidelijk te maken dat rijk en provincies corrigerend mogen optreden als een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met nationale of provinciale belangen Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 62AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel 2.12 wordt na de eerste volzin een volzin toegevoegd, luidende:Artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van overeenkomstige toepassing.ToelichtingArtikel 2.10, tweede lid en vijfde lid laten onduidelijkheid bestaan in hoeverre rijk en provincies de bevoegdheid op grond van de Wro behouden om corrigerend op te treden in het geval een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met de nationale of provinciale belangen. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over vergunningvrije aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto's Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 77AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:INa artikel 3.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 3.3aAan artikel 2 van de Wet Geluidhinder wordt een lid toegevoegd, luidende:4. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de provincie een consistent geheel van bevoegdheden te geven voor het besturen van milieuontwikkelingsgebieden Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 59AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.3a1. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over aanpassing bestemmingsplan projectbesluit binnen redelijke termijn Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 78AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.24, onderdeel bA, komt te luiden:bAArtikel 3.13 komt te luiden:Artikel 3.131. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over geluidreductie Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 76AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.15 vervalt in onderdeel A, artikel 2.14, onderdeel 1, onder b, in onderdeel c, onderdeel 4°.IIAan artikel 3.18, onderdeel E, in artikel 67, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel b door een puntkomma, aan lid 2 een onderdeel toegevoegd, luidende:c. ...

officiële publicatie (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over spooruitbreiding traject Leeuwarden-Groningen Kamerstuk bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen nr. 53AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Aan bijlage II, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4 Traject Leeuwarden–Groningenwijziging van 1 naar 2 sporen   ToelichtingHet spoorproject Leeuwarden–Groningen omvat de uitbreiding van het spoor om van drie naar vier treinen per uur te gaan. ...