Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

39 resultaten

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 72AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 3.12 wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAIn artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt na «werken of bouwwerken» toegevoegd: , daaronder begrepen oplaadpunten bestemd voor het laden van accu’s van voertuigen die een elektromotor als hoofdmotor hebben,.ToelichtingMet dit amendement wordt uitdrukkelijk mogelijk gemaakt om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet, in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto’s.Wiegman-van Meppelen ScheppinkSamsomKoopmans ...

Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 133BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2009Gisteren tijdens het wetgevingsoverleg over de Crisis- en herstelwet is toegezegd dat het kabinet vandaag, als zij daar aanleiding toe zou zien, nog zou reageren op amendementen. ...

Amendement van het lid Koopmans over het toevoegen van projecten aan de bijlage bij de wet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Koopmans over het toevoegen van projecten aan de bijlage bij de wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 38AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANSOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:IOnderdeel A, nummer 7 komt als volgt te luiden: 7Klavertje 4 VenloBij Venlop. 257P 46 en 47 (en 68, 69) Integrale gebiedsontwikkeling, focus op glastuinbouw en op verbinding A73-A67 (Greenportlane)IIAan onderdeel A worden toegevoegd: 27Breda Centraal (t.b.v. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerp-besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerp-besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Lijst van vragen en antwoorden organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 143 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juni 2010De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de brief van 20 april 2010 inzake het Ontwerp-Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 142). ...

Kabinetsreactie Actal m.b.t. de Crisis- en herstelwet (CHW) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie Actal m.b.t. de Crisis- en herstelwet (CHW) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 42BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Hierbij bied ik u inzake het voorstel van wet, houdende regels met betrekking tot de versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (hierna: Crisis- en herstelwet), het advies van het adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) aan (kamerstuk 32 127, nr. ...

Reacties op amendementen en antwoorden op gestelde vragen bij het debat over de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Reacties op amendementen en antwoorden op gestelde vragen bij het debat over de Crisis- en herstelwet Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 84BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2009Hierbij bied ik u ten behoeve van het overleg op maandag 16 november a.s. het toegezegde overzicht aan met de kabinetsreactie op de voor en tijdens het debat op donderdag 12 november 2009 ingediende amendementen alsmede antwoorden op tijdens dit debat door de leden van uw Kamer gestelde vragen.De minister-president, minister van Algemene Zaken,J. ...

Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Samsom c.s. ter vervanging van nr. 77 over het vergunningsvrij aanleggen van oplaadpunten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 134GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S. ...

Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 121BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Bij het wetgevingsoverleg van heden over de Crisis- en herstelwet merkte de heer Vendrik op dat de regering niet had gereageerd op de door hem ingediende motie 32 177, nr. 85. ...

Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten (Dossier 32127)
Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 105MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet vooral van invloed is op de laatste fase van de besluitvorming;overwegende, dat het grootste deel van de vertraging van plannen optreedt in de eerste fase: bij planvoorbereiding en -uitwerking;overwegende, dat trage besluitvorming structureel aangepakt kan worden door verbetering van de eerste fase;overwegende, dat de commissie-Elverding daarover breed gedragen aanbevelingen heeft gedaan;overwegende, dat de regering reeds eerste stappen heeft gezet om de adviezen van Elverding te implementeren, maar dat een voortvarender aanpak mogelijk en nodig is;verzoekt de regering de aanbevelingen van Elverding onverkort toe te passen op alle projecten in de Crisis- en herstelwet;verzoekt de regering om binnen 3 maanden te komen met voorstellen voor aanvullende wetgeving om de Elverdingaanpak te verwerken in alle relevante ruimtelijke wetten,en gaat over tot de orde van de dag.SamsomKoopmansWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 77AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:INa artikel 3.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 3.3aAan artikel 2 van de Wet Geluidhinder wordt een lid toegevoegd, luidende:4. ...

Nader verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Nader verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 225 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal aanvullende vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brieven van 8 juni 2017 en 29 september 2017 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nrs. 223 en 224). ...

Amendement van de leden Koopmans en Samsom over het toevoegen van enkele wetten aan artikel 2.4 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Koopmans en Samsom over het toevoegen van enkele wetten aan artikel 2.4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 82AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel 2.4, eerste lid, worden voor onderdeel a twee onderdelen ingevoegd, luidende:0a. de Elektriciteitswet 1998;0aa. de Warmtewet;.ToelichtingDit amendement maakt nog meer innovatieve projecten mogelijk, ook op het gebied van (duurzame) energie en warmte. ...

Uitstelbrief over de uitvoering van het amendement Koopmans en Samsom over een programmatische aanpak van stikstof (Dossier 32127)
Uitstelbrief over de uitvoering van het amendement Koopmans en Samsom over een programmatische aanpak van stikstof Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 141BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 januari 2010Op 17 december 2009 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de minister van VROM en mij verzocht om de Kamer kort na het kerstreces een brief te sturen over de uitvoering van het amendement Koopmans/Samsom over een programmatische aanpak van de vermindering van stikstofdepositie (32 127, nr. 135) en het recent gesloten bestuurlijk akkoord met de VNG en het IPO en de relatie met het Actieplan Ammoniak en Veehouderij.De brief kan niet binnen de gestelde termijn verstuurd worden. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 10 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IDe titel van afdeling 7 van hoofdstuk 2 komt als volgt te luiden:AFDELING 7 VERSNELDE UITVOERING VAN LOKALE EN (BOVEN)REGIONALE PROJECTEN MET NATIONALE BETEKENISIIIn artikel 2.18 wordt het laatste deel van de volzin, luidende «, aangewezen lokale projecten met nationale betekenis. ...

Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 53AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Aan bijlage II, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4 Traject Leeuwarden–Groningenwijziging van 1 naar 2 sporen   ToelichtingHet spoorproject Leeuwarden–Groningen omvat de uitbreiding van het spoor om van drie naar vier treinen per uur te gaan. ...

Amendement van het lid Koopmans over het schrappen van de zeehavens uit de Wet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Koopmans over het schrappen van de zeehavens uit de Wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 104AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANSOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 4.1 vervalt de zinsnede «en zeehavens».ToelichtingUit de Crisis- en Herstelwet, art. 4.1, volgt dat art. 2, onderdeel p, van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 zodanig gewijzigd wordt dat het bevoegd gezag voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet voor zeehavens overgaat van de provincies naar het Rijk, te weten het ministerie van LNV.Deze wet voorziet in versnelling van procedures gericht op de rijksinfrastructuur. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 122GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding (Dossier 32127)
Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 89MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de commissie-Elverding belangrijke adviezen heeft gegeven rond het versnellen van procedures inzake een zorgvuldige handelwijze van overheden;constaterende, dat in de Crisis- en herstelwet deze aanbevelingen slechts gedeeltelijk zijn overgenomen;verzoekt de regering vóór het einde van 2009 met een actieplan-Elverding te komen, waarbij de aanbevelingen van de commissie-Elverding tot beleid worden gemaakt,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikAptrootKoopmans ...

Nota van wijziging (Dossier 32127)
Nota van wijziging Nota van wijziging 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 5 oktober 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1 komt te luiden:Artikel 1.11. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32127)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 28 oktober 2009Met belangstelling heeft de regering kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. ...