Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

234 resultaten

Motie van het lid Albert De Vries over het Hembrugterrein in Zaanstad (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Albert De Vries over het Hembrugterrein in Zaanstad Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 179 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Hembrugterrein in Zaanstad met de zevende tranche onder de werking van de Crisis- en herstelwet wordt geplaatst en dat daarmee gedurende tien jaar mag worden afgeweken van de geluidsnormen die zijn gegrond in de Wet geluidshinder; overwegende dat (toekomstige) bewoners van het Hembrugterrein dienen te worden beschermd tegen langdurige overschrijdingen van de Wet geluidshinder; draagt de regering op om, ervoor zorg te dragen dat er alleen woningbouw wordt ontwikkeld op het Hembrugterrein in Zaanstad als kan worden gegarandeerd dat de gezondheid van de bewoners wordt gewaarborgd en dat wordt waargemaakt dat er na tien jaar daadwerkelijk wordt voldaan aan de reguliere wettelijke geluidsnormen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over het ongedaan maken van de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Ouwehand over het ongedaan maken van de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 175 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Eemshaven al vele jaren te kampen heeft met onaanvaardbare problemen op het gebied van externe veiligheid, geluid, geur en stikstof; constaterende dat opname van dit gebied in de Crisis- en herstelwet ervoor zorgt dat het oplossen van de milieu- en natuurproblemen nog verder buiten beeld raakt omdat de milieunormen nu voor een periode van tien jaar niet langer van toepassing zullen zijn voor dit gebied; verzoekt de regering, de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied onder de Crisis- en herstelwet ongedaan te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Smaling over de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit de Crisis- en herstelwet laten (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Smaling over de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit de Crisis- en herstelwet laten Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 176 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister heeft benadrukt dat de Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is, maatschappelijk gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen; overwegende dat bij de ontwikkelingen in Muiden rond het KNSF-terrein juist sprake is van grote maatschappelijke weerstand; overwegende dat de Commissie Operatie Schoon Schip heeft vastgesteld dat in de casus Muiden sprake is geweest van belangenverstrengeling en onregelmatigheden; verzoekt de regering, de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te laten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over het schrappen van de ontwikkeling van luchthaven Twente (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Ouwehand over het schrappen van de ontwikkeling van luchthaven Twente Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 174 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen draagvlak is voor de ontwikkeling van luchthaven Twente en het zeer de vraag is of het project economisch haalbaar is; constaterende dat de ontwikkeling van luchthaven Twente waardevolle natuur aantast; overwegende dat het uitgangspunt van de Crisis- en herstelwet is dat het om maatschappelijk gewenste projecten moet gaan; constaterende dat de Crisis- en herstelwet nu wordt gebruikt om dit controversiële project erdoorheen te drukken en de hogerberoepsmogelijkheden van burgers en belangengroepen in te perken; verzoekt de regering, de ontwikkeling van luchthaven Twente van bijlage II van de Crisis- en herstelwet af te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Smaling over het schrappen van het experiment "verlichte bouwtoets" (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Smaling over het schrappen van het experiment "verlichte bouwtoets" Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 177 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de Crisis- en herstelwet bepaald is dat in het kader van het lopende experiment «verlichte bouwtoets» het bevoegd gezag niet vooraf in het kader van de vergunningprocedure hoeft te beoordelen of het desbetreffend bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012; overwegende dat nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de effecten van de werkwijze bij het project Haarlemmermeer, zoals bij de behandeling van de vijfde tranche door de regering is aangegeven; verzoekt de regering, de uitbreiding van het experiment «verlichte bouwtoets» (artikel 6g) naar de gemeente Hoogeveen te schrappen uit de zevende tranche Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het achtste tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het achtste tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 december 2013. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 172 HERDRUK1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld, 25 november 2013 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Infrastructuur en Milieu inzake het ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet, voorhang (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet, voorhang Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 1 november 2013. ...

Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2013 Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. ...

Aanbieding ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 juni 2013. ...

Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zesde tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zesde tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 168 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 februari 2013 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zesde tranche) d.d. 18 december 2012 (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerpbesluit zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 19 december 2012. ...

Motie van het lid Paulus Jansen over een concreet realisatieperspectief (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Paulus Jansen over een concreet realisatieperspectief Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 163 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Crisis- en herstelwet beoogt om bij projecten met draagvlak en een concreet realisatieperspectief de uitvoering te versnellen door het verkorten van procedures; overwegende dat in de AMvB's waarin projecten onder het regime van de Crisis- en herstelwet worden gebracht ook projecten bevatten waarin nog geen sprake is van een concreet realisatieperspectief; spreekt uit dat de verkorte procedure van de Crisis- en herstelwet uitsluitend wordt ingezet voor projecten waarvoor een aantoonbaar en concreet realisatieperspectief bestaat, bijvoorbeeld een ondertekende realisatieovereenkomst, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Paulus Jansen over het schrappen van de uitbreiding vrijstelling Bouwbesluit 2012 (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Paulus Jansen over het schrappen van de uitbreiding vrijstelling Bouwbesluit 2012 Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 164 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de vierde tranche Crisis- en Herstelwet bepaald is dat in het kader van een experiment met particulier opdrachtgeverschap een aantal bepalingen uit het Bouwbesluit 2012 voor een periode van vijf jaar niet van toepassing is voor grondgebonden woningen in Almere die ontwikkeld worden binnen deze formule; overwegende dat bij de behandeling van de vierde tranche door de regering is aangegeven dat Almere de effecten van deze werkwijze zal monitoren en evalueren; overwegende dat genoemd experiment in Almere pas in januari 2012 gestart is en derhalve nog niet geëvalueerd; van mening dat uitbreiding van genoemd experiment pas aan de orde kan zijn na een deugdelijke evaluatie; verzoekt de regering, de uitbreiding van het experiment vrijstelling bepalingen Bouwbesluit 2012 naar de gemeenten Castricum en Den Haag te schrappen uit de vijfde tranche besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een evaluatie van het gebruik van de koepelvergunning (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Van Veldhoven over een evaluatie van het gebruik van de koepelvergunning Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 165 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vijfde tranche het Rotterdamse haven- en industriecomplex (hic) als ontwikkelingsgebied onder de werking van de Crisis- en herstelwet voegt; overwegende dat het bij de minister op dit moment nog niet bekend is op welke wijze voor het hic invulling zal worden gegeven aan het gebruik van de aanwijzing als ontwikkelingsgebied; overwegende dat het hic van nationaal economisch belang is en dat de ontwikkeling van het gebied een grote milieu-impact heeft; verzoekt de regering om, het gebruik van deze koepelvergunning na vijf jaar te evalueren en zo nodig aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een randvoorwaarde voor de koepelvergunning (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Van Veldhoven over een randvoorwaarde voor de koepelvergunning Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 166 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, als randvoorwaarde bij het afgeven van de koepelvergunning op te nemen dat efficiënt gebruik van de milieuruimte beloond wordt bij het verdelen van die ruimte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 162 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 5 juni 2012 (Kamerstuk 32 127, nr. 161) inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche). ...

Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vijfde tranche (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vijfde tranche Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 5 juli 2012. ...

Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief regering; Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2012 Op 31 maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. ...

Motie van het lid Ouwehand over mestvergisting (Dossier 32127)
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie; Motie van het lid Ouwehand over mestvergisting Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 158 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat grote mestverwerkingsinstallaties grote negatieve effecten op de leefomgeving kunnen hebben; constaterende dat mestvergisting niet leidt tot een vorm van landbouw waarin de kringlopen gesloten zijn en dus niets te maken heeft met verduurzaming van de landbouw; verzoekt de regering, de categorie «verduurzaming landbouw» uit bijlage I van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...